132 kV Nettilknytning Songkjølen

Som nettselskap er det Elvias oppgave å knytte nye kunder til nettet. Dette prosjektet er en kundetilknytning i form av en vindmøllepark som skal tilknyttes vårt regionalnett. Det krever en omlegging av traseen til eksisterende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes, slik at traseen vil gå via Songkjølen.

Hva skal Elvia gjøre?

Prosjektet er en kundetilknytning i form av en vindmøllepark som skal tilknyttes Elvias regionalnett. Det er ikke noen form for strømnett i umiddelbar nærhet til vindmølleparken. For å kunne tilkoble nytt vindkraftverk ved Songkjølen må Elvia legge om traseen til eksisterende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes via vindkraftverket på Songkjølen.

Vindmølleparken bygges på Songkjølen i Nord-Odal kommune og heter Odal Vindkraftverk. Det er Akershus Energi Vind AS som er eier sammen med KLP. For spørsmål og informasjon om vindmølleparken henviser vi derfor til Odal Vindkraftverk.


Konsesjon og MTA-plan

Elvia plikter i sin anleggskonsesjon til å knytte nye kunder til nettet. Konsesjon og MTA-plan for linjen er godkjent og ligger ute på NVE sine hjemmesider.

Det er ikke noen form for strøm-nett i umiddelbar nærhet til vindmølleparken. For å kunne tilkoble nytt vindkraftverk ved Songkjølen må Elvia legge om traseen til eksisterende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes via vindkraftverket på Songkjølen.

Odal Vindkraftverk, som bygger ut vindmølleparken på Songkjølen, vil bygge transformatorstasjon hvor Elvia vil overta høyspenningsapparatanlegg som blir tilhørende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes etter ferdigstillelse.

Tilkoblingspunktet på den nye linjen vil være mellom Minnesund og Skarnes og ligger ved Vesle Garsjøen i Nes kommune.

Utførelse og bygging

Den nye linjen bygges med fagverksmaster som en dobbel linje (inn/ut) og blir ca 6,8 km lang.

Planlagt framdrift

Arbeidet er allerede påbegynt og her er status per oktober 2020.

  • Linjen er avskoget

  • Grunnarbeid ferdigstilles i høst

  • Mastemontasjen har startet opp og noen master er flydd fram til bestemmelsessted. Det blir brukt en del helikopter i forbindelse med utbyggingen.

  • Tilkoblingen av linjen er forventet i august 2021

  • Oppynting i terrenget vil skje i løpet av september og oktober 2021

Totalentreprenør

Byggingen av ny 132 kV linje er satt ut som en totalentreprise. Det er Laje Nettservice AS som er totalentreprenør.

Prosjektleder:

Petter Fyksen, tlf 414 50 522, e-post


Byggherre er Elvia

Elvias prosjektleder:

Jøran Eng, tlf 959 81 091, e-post

Spørsmål om selve vindmølleparken må rettes Odal Vindkraftverk.