Nye kabler mellom Strupe, Stangeberget og Brødløs i Halden

Elvia skal bygge to nye kabelanlegg i Halden kommune som skal erstatte gamle oljekabler.

Den ene kabelen skal gå mellom Stangeberget transformatorstasjon og Strupe koblingsstasjon. Den andre kabelen skal gå mellom Brødløs transformatorstasjon og Stangeberget transformatorstasjon.

Nytt strømnett gir flere fordeler

  • Risiko for strømbrudd blir redusert

  • Gamle oljekabler erstattes med nye miljøvennlige strømkabler

  • Mer strøm kan transporteres gjennom nettet

  • Strømtapene i nettet reduseres

Når skjer dette?

Arbeidet mellom Stangeberget og Strupe vil starte i april 2021 og er planlagt avsluttet i oktober 2021. Traséen er cirka 2,2 km lang og går til dels gjennom bebyggelse og dels over dyrket mark.

Arbeidet mellom Brødløs og Stangeberget har planlagt oppstart i mars 2022 og avsluttes i september 2022. Traséen er omtrent 1,6 km lang.

Hva betyr dette for deg?

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir til minst mulig ulempe for dere som blir berørt.

Varsling

Vår entreprenør vil varsle de som blir berørt av gravearbeidet cirka 14 dager før oppstart.

Trafikkavvikling

Parkeringsmuligheter og framkommelighet kan bli redusert i anleggsperioden, men adkomsten til eiendommene vil bli opprettholdt ved bruk av kjøreplater og gangbruer. Grøfter og øvrig anleggsområde vil bli sikret på forskriftsmessig måte.

Uforutsette hindringer

Infrastruktur som vann- og avløpsrør, telefon og fiberkabler er ikke alltid tegnet inn i kartene. Derfor må gravetraséene i noen tilfeller tilpasses underveis. Dette kan dessverre føre til forsinkelser.

Støy

Av og til består grunnen av fjell, noe som gjør grave- og piggearbeid tidkrevende og dessverre støyende.

Opprydding

Når ny strømkabel er på plass, legger vi ny asfalt og grøntområder vil settes tilbake til opprinnelig stand. Alle arbeider ferdigstilles etter at ny kabel er lagt.

Skilting

Det vil bli satt opp skilt med informasjon om framdrift og telefonnummer til utførende entreprenør på anleggsplassen.

Kontakt

Signe Eika Gjørven, prosjektleder i Elvia, tlf 974 15 114e-post