Nytt regionalnett mellom Elverum og Trysil

I desember 2019 startet Elvia arbeidet med å bygge om regionalnettet mellom Elverum og Trysil, en strekning på rundt 90 kilometer. Det omfattende prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2022.

Strømnettet fra Elverum til Trysil ble bygd for 60 år siden, og behovet for å oppdatere nettet var stort, blant annet på grunn av stadig mer hytteutbygging. Trysil er et område hvor man opplever mange strømbrudd, og prosjektet er et tiltak for å redusere disse hendelsene.


– Hovedårsaken til at vi bygger om linja er for å styrke forsyningssikkerheten regionalt grunnet økt strømforbruk i Trysil, ny kraftproduksjon og aldrende nett, sier Svein Egil Linnerud, som er prosjektleder i Elvia.

Svein Egil Linnerud

Svein Egil Linnerud, prosjektleder i Elvia

Han forklarer videre at når det først skjer et strømbrudd i Trysil, så er de veldig sårbare med det gammelt og utdatert strømnett.


– Vi utvider også nettet på hele strekningen fra 66 kV til 132 kV, i tillegg øker vi bredden til traseen fra 16 til 30 meter for å forebygge strømstans. Vi skal også oppgradere trafostasjonen på Lutufallet, og vi har bygget en helt ny trafostasjon i Kjølberget som vi har koblet på vindmøllekraftverket der, sier han.

En trafostasjon, eller transformatorstasjon, er et anlegg anlegg som transformerer spenning fra ett nivå til et annet.

En bredere trasé vil redusere faren for at trær faller over strømlinjen, samtidig som det gjør arbeidet med overvåkning av strømnettet enklere.

Flere utfordringer i prosjektet

En av de største utfordringene i prosjektet er lange avstander. Strømnettet går blant annet gjennom store myrområder i tre kommuner og berører mange grunneiere.


– Rent teknisk er det ikke noen stor utfordring, da dette er noe vi er vant til å gjøre. Men i myrområder må vi jobbe når det er frost i bakken om vinteren, for ikke å skade naturen. Det var en stor utfordring i fjor med en såpass mild vinter, forklarer han.

Et slikt prosjekt krever mye planlegging og logistikk. Blant annet er det gjort egne avtaler med rundt 200 grunneiere.

– I slike prosjekter må det også utarbeides en MTA-plan (miljø, transport og areal) for å skåne veier og naturen rundt. I tillegg må kulturminner kartlegges på forhånd og merkes fysisk under anleggsarbeidet, slik at ingenting blir skadet, forklarer han.

Linnerud forteller videre at korona-tiden også skapte utfordringer i dette prosjektet som i de aller fleste andre prosjekter. 


– Vi har innført strenge smitteverntiltak og kjører én og én i biler. Det har ikke forsinket prosjektet, men det har påført oss litt ekstra kostnader. Vi har ikke hatt noe smitte eller karantener i prosjektet, så vi har vært heldige, sier han.

Regionalnett mellom Elverum og Trysil

Linjebyggingen går etter planen

– Vi ligger veldig godt an med linjebygging. Til sommeren har vi bygd 56 kilometer på halvannet år, så vi ligger foran skjema, sier han.

Han forteller videre at trivsel og sikkerhet har vært viktige suksessfaktorer og at de ikke har hatt noen personskader. De har arrangert flere felleslunsjer ute i felten med informasjon om status i prosjektet. Noe som har bidratt til motiverte medarbeidere som jobber mot samme mål.

– Det siste vi skal gjøre er å oppgradere trafostasjonen i Trysil, som vil bli installert i løpet av våren 2023, avslutter Svein Egil Linnerud.

Ofte stilte spørsmål og svar

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strøm til ca. 2 millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at du er på i hverdagen gjennom å drifte og vedlikeholde strømnettet. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med oss kan du lese mer om hvem vi er og hva vi driver med.

Nei, Elvia eier og drifter strømnettet i Oslo og deler av Innlandet og Viken. Det vil si at vi står for overføringen av elektrisk energi innenfor dette området. Elvia har ingen rolle innenfor kraftproduksjon som for eksempel vannkraft og vindkraft. Vi er en del av Eidsiva-konsernet, som ikke har operativ virksomhet innenfor kraftproduksjon.

Vår rolle som nettselskap er regulert av Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat. Disse reguleringene sier at Elvia som eier og vedlikeholder av strømnett ikke skal ha eierskap i kraftproduksjon som for eksempel vannkraft, solkraft og vindkraft. Myndighetene og RME har derfor skilt Elvia og de andre nettselskapene fra virksomhetene som driver med kraftproduksjon og kraftomsetning.

Kraftprodusentene eier alle anlegg og installasjoner innenfor for sine produksjonsområder, inkludert opptransformering til regionalnettet og grensesnittet mot nettselskapene. Når en utbygger har fått tillatelse til å bygge et kraftanlegg for produksjon av vannkraft, solkraft eller vindkraft, er alle nettselskaper i Norge, også Elvia, pålagt å bygge strømnettet som er nødvendig for overføring av kraften fram til eksisterende kraftnett. Elvia må alltid søke tillatelse hos RME for å kunne bygge overføringsanlegget.

Stubbe med øks. Foto

Linjerydding, trefelling og beskjæring

Det er vår oppgave å ha full kontroll på trær, busker og annen vegetasjon som vokser i nærheten av strømlinjene. Dette gjelder også det siste strekket inn til boligen din, hvor trefelling også kan være nødvendig.

Elvia arbeider

Vi overvåker 66.000 kilometer strømkabler

Vår oppgave er å frakte strømmen hjem til deg, slik at du alltid har strøm i kontakten. For å kunne gjøre det, overvåker og vedlikeholder vi 66.000 kilometer strømkabler – en strekning som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden.