To nye kraftledninger

Elvia har søkt om konsesjon for to nye kraftledninger og tiltak i to transformatorstasjoner.

  • Hasle - Råde er en ny ledning som vil knytte kraftledningsnettet som forsyner Sarpsborg sammen med nettet som forsyner Vestby/Moss. Ledningen vil utgjøre øst-vest-forbindelsen i en framtidig 132 kilovolt (kV) kraftsystemring i Østfold fylke. Kraftledningen vil gå gjennom kommunene Sarpsborg og Råde. Ledningen vil hovedsakelig bli bygget sammen med eksisterende kraftledninger i området.

  • Halmstad - Råde - Fjærå er en eksisterende 50 kV kraftledning som går gjennom kommunene Rygge, Råde og Fredrikstad. Dagens ledning består av en ledningskurs, mens den nye vil bli bygget som dobbeltkurs. På strekningen Halmstad – Råde - Huseby vil dagens ledning bli revet og erstattet av en ny 132 kV-ledning. Tidligere omsøkt strekning Huseby – Fjærå med tilhørende planlagte tiltak i Fjærå transformatorstasjon, frafalles og utsettes inn til videre. Dette er en endring fra opprinnelig omsøkt løsning. Elvia ønsker primært å bygge ny kraftledning i eksisterende trasé, med vil foreta enkelte justeringer for å skape bedre avstand til bygninger og registrerte kulturminner.

  • Halmstad transformatorstasjon utvides til132 kV spenning. Dette krever innplassering av en ny 132/50 kV transformator.

  • Råde transformatorstasjon erstattes i sin helhet med ny stasjon på samme sted.