Forretningsutvikling

Nye teknologier, nye forretningsmodeller, reguleringsimpulser fra Europa og mer distribuert produksjon sørger for at landskapet i kraftsystemet endrer seg og endringstakten økes kontinuerlig.

I Forretningsutvikling utforsker vi mulighetsrommet for Elvias fremtidige rolle.

Smart Cities: Samarbeid på tvers (Smart Vann)

Under slagordet Smart City utvikles det konsepter for et mer effektivt samspill mellom ulike forsyningssektorer, som i dag driftes forholdvis uavhengig av hverandre. Sammen med Sarpsborg kommune undersøkte Elvia muligheten å bruke AMS-infrastrukturen vår ikke bare for strøm-, men også vannforbruksdata i prosjektet Smart Vann. Mange norske kommuner sliter med vanntap og mer nøyaktig datainnsamling fra sluttbrukere ville gjøre det mulig å kartlegge vanntapet med større presisjon enn i dag. Å bruke Elvias eksisterende AMS-infrastruktur til dette formål kan bli et viktig bidrag å gjøre det på en kostnadseffektiv måte.

Elektrifisering av transport: EL-6

For å redusere CO2-utslipp betraktelig, må transportsektoren elektrifiseres og dermed fossile drivstoff erstattes med strøm fra fornybare kilder. Særlig i Norge, hvor strømproduksjonen er basert på vannkraft, er elektrifiseringen et effektivt tiltak. Men ladeinfrastrukturen utenfor de store byene er ikke på plass enda. E6 er den største trafikkåren gjennom Norge fra Halden i sør helt til Kirkenes i nord. Sammen med andre nettselskap undersøkte Elvia mulighetene for nettselskap å stå for utbygging av ladeinfrastrukturen og transport av strøm for dette formålet i prosjektet EL6.

Distribution system operator (DSO)

Særlig utrulling av distribuert energiproduksjon, men også behov for fleksibilitet i lavere nettnivå gjør det nødvendig for nettselskapene å ta en sterkere koordinerende rolle i fremtiden. Grensesnittene til TSO må defineres og samspillet med kunden må intensiveres. Effekttariffer, fleksibilitetsmarkeder, dynamisk overføringsevne er konseptene som må utvikles og koordineres for et fremtidig effektivt og desentralt strømnett. Elvia er aktiv i flere prosjekter og samarbeidsarenaer som omhandler DSO-rollen.