Regional kraftsystemutredning

Som netteier har Elvia ansvar for overvåking og styring av nettet i normal- og feilsituasjoner, bygging av nye nettanlegg og vedlikehold og rehabilitering av strømnettet.

Elvia er også utpekt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å være utredningsansvarlig for to spesifiserte geografiske områder og legge frem regional kraftsystemutredning annethvert år.

De regionale kraftsystemutredningene beskriver dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold og forventede tiltak og investeringer. Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsøkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet. NVEs krav til
innhold i de regionale kraftsystemutredningene (KSU) er nedfelt i Forskrift
om energiutredninger (foe) § 13
. Kraftsystemutredningen er et viktig dokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg.

Kraftsystemutredningen er delt i to deler; en hovedrapport og en grunnlagsrapport. Hovedrapporten er et offentlig dokument. Grunnlagsrapporten inneholder tekniske detaljer og er derfor underlagt taushetsplikt - og skal kun være tilgjengelig for personer med tjenstlige behov og nødvendig sikkerhetsklarering. 

Kraftsystemutredning for Hedmark og Oppland 2022 - 2042

Kraftsystemutredning for Oslo, Akershus og Østfold 2022-2042