Konsesjon

Elvia har fått fornyet anleggskonsesjon for transformatorstasjoner og kraftledninger for utvalgte kommuner i Oslo og Viken.

Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) har gitt Elvia fornyet anleggskonsesjon for transformatorstasjoner og kraftledninger i følgende kommuner i fylkene Oslo og Viken: Oslo, Lørenskog, Nordre Follo, Enebakk, Indre Østfold og Nesodden.

 Denne avgjørelsen kan påklages innen 3 uker til Olje- og Energidepartementet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Les mer om hva som skal med i den skriftlige klagen her. Klagen kan sendes elektronisk på e-post til nve@nve.no.

En eventuell klage vil bli sendt Elvia for uttalelse før den sendes til Olje- og energidepartementet.

Klagefrist

Fredag 22. oktober 2021.