Anleggsbidrag

Dersom du vil ha mer strøm og dette krever en forsterkning av nettet fram til deg, må du være forberedt på å bidra til totalregningen gjennom et såkalt anleggsbidrag.

Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som nettselskapet plikter å kreve inn ved tilknytning av nye kunder eller ved forsterkning av strømnettet til eksisterende kunder. Gjennom anleggsbidraget dekker kunden inntil 100% av kostnadene for de nødvendige tiltakene. Hvor stor andel kunden skal dekke avhenger blant annet av kundens effektbehov, og om det er eller vil bli tilknyttet andre kunder til det samme strømnettet.

Beregning av anleggsbidrag

Anleggsbidraget beregnes ut fra utbyggingskostnadene som følger av kundens nye nettilknytning eller ved forsterkning av eksisterende strømnett. Eksempler på kostnader som kan inngå i anleggsbidraget er:

 • Strømkabel, rør og dekkbord/kabelmarkering

 • Kostnader ved økning av transformatorkapasitet

 • Måler/målermontasje

 • Arbeidstimer

 • Dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)

 • Idriftsettelse og kontroll

 • Grave- og anleggskostnader

 • Forskutterte kostnader ved tidligere utførte forsterkninger/nettilknytninger

Plikt til å kreve inn anleggsbidrag

Anleggsbidrag beregnes og kreves inn i henhold til Elvias til enhver tid gjeldende standard tilknytningsvilkår og retningslinjer samt i overensstemmelse med Olje- og energidepartementets (OED) forskrift nr. 302 "Forskrift om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer"
 .

I forskriften er det blant annet regulert at:

 • Nettselskapene skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kundene for å dekke hele eller deler av anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterking av strømnettet til eksisterende kunder.

 • Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til strømnettet.

 • Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytning eller forsterking, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

 • Nettselskapet skal fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes strømnettet på ulike tidspunkt. Du kan lese mer om tilknytning og anleggsbidrag på Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sine nettsider.

Bestilling og fakturering av tiltaket


Det er Elvia som:

 • informerer kunde om anleggsbidrag, utarbeider tilbud med estimert anleggsbidrag
  og mottar aksept av tilbudet fra kunde

 • fakturerer kunde for eventuelt anleggsbidrag

 • er ansvarlig for utførelsen, enten denne gjennomføres med eget eller innleid personell

Eierskap, drift og vedlikehold

Alle nettanlegg fram til tilknytningspunktet, som er det eiermessige skillet mellom kundens installasjon og Elvia sitt strømnett, er Elvia sin eiendom.

Dette gjelder selv om deler av strømnettet helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde.

Elvia har drifts- og vedlikeholdsansvar for eget strømnett og vil dekke alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader.