Nettleiepriser for næringskunder i Innlandet

Nettleieprisen (nettleien) skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, utnyttelse og utvikling av nettet samt dekning av statlige avgifter.

Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt.

Slik fordeler nettleieprisen seg

Større kunder med mulighet til å ta ut mer enn 100 kilowatt (kW) – definert som anlegg større enn 250 ampere ved 230 volt eller 145 ampere ved 400 volt, avregnes som effektmålte kunder. Mindre kunder (anlegg inntil 100 kW) betaler nettleie i form av et fastledd og et variabelt ledd etter samme struktur som husholdningskunder.

Det virksomheten betaler i nettleie består av 3 ledd – samt avgifter til staten:

  • Den faste kostnaden: Regelverket krever at fastleddet i distribusjonsnettet minimum dekker de kundespesifikke kostnadene, dvs. kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

  • Den variable kostnaden: Energileddet skal minimum dekke de marginale tapskostnadene (dvs. de kostnadene som oppstår i form av økte tap når man ved en gitt belastning tar ut en ekstra kWh).

  • Effektledd: Kapasitetsledd som tar utgangspunkt i høyeste målte effekt gjennom året.

  • Statlige avgifter omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift.  

Nettselskapet velger i dag selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Strømprisen kommer i tillegg til nettleien.

Priser på nettleie for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusivt påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene finner du her:

Redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft

Produksjonsbedrifter kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon. Du kan lese mer om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft her.