Hva er forbruksavgift og kan du få fritak for avgiften?

Forbruksavgift (også kalt el-avgift) er en avgift for elektrisk kraft som nettselskapene tar inn på vegne av staten. For å få redusert sats eller fritak for avgiften må man oppfylle bestemte kriterier.

Hva er forbruksavgift?

Forbruksavgift, el-avgift eller avgift på elektrisk kraft er alle betegnelser på den samme statlige særavgiften.  Avgiften faktureres av nettselskapene på vegne av staten. Avgiften gjelder både privatpersoner og foretak og inngår som en del av nettleien.

Hvor mye er avgiften på?

Avgiftssatsene settes i Statsbudsjettet hvert √•r. Fra 1. januar 2021 er standard avgiftsats 16,69 √łre/kWh.¬†Redusert sats er 0,546 √łre/kWh.

Hvem får redusert sats eller fritak?

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres sluttbrukere i Norge, men det finnes unntak.

Kort oppsummert er det redusert avgift på elektrisk kraft som leveres til:

  • industri- og bergverksproduksjon

  • produksjon av fjernvarme

  • datasentre med uttak over 0,5 MW

  • skip i n√¶ring

  • produksjon eller omforming av energiprodukt

Det er helt fritak fra avgift på elektrisk kraft som leveres:

  • visse kraftintensive prosesser

  • veksthusn√¶ringen

  • fremdrift av skinneg√•ende transportmiddel

Bruken av anlegget avgj√łr

I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som gis fritak eller redusert avgiftsats, ikke administrasjonsbygg.¬†Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgj√łr 80 % eller mer av byggets totale areal.¬†Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

Brukes kraften av andre enn den anlegget er registrert p√• hos netteier, f.eks. en leietaker, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra √• betale avgift som gjelder. Det er imidlertid nettkunden som er ansvarlig for √• gi nettselskapet n√łdvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om eventuelle endringer i bruken.

Hvordan s√łke om fritak eller redusert sats?

Kunder må fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Lovhjemmel for redusert sats eller fritak

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Satsen kan korrigeres inntil 3 år tilbake. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften. Se Skatteetatens nettsider. Forskriften kan også leses på Lovdatas hjemmeside, lovdata.no.

Dokumentasjon på rett til redusert sats eller fritak

Det er et krav at berettigelsen til √• f√• levert kraft med¬†redusert avgiftssats eller fritak fra avgift dokumenteres overfor nettselskapet. Det er nettkunden som st√•r ansvarlig for √• gi riktige og n√łdvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette gj√łres i v√•rt egenerkl√¶ringsskjema. Under utfyllingen vil man bli bedt om √• vedlegge registerutskrift¬†fra Enhetsregisteret i Br√łnn√łysund. Avhengig av type virksomhet kan man ogs√• bli bedt om √• vedlegge annen dokumentasjon.

P√•beroper man seg krav om redusert sats eller fritak med tilbakevirkende kraft (inntil 3 √•r tilbake), er det viktig √• v√¶re oppmerksom p√• at s√¶ravgiftsforskriftens krav m√• v√¶re oppfylt i hele perioden man s√łker for.

√Örlig fornyelse av dokumentasjon

Myndighetene har bestemt at innlevert dokumentasjon skal gjelde i 12 m√•neder. Elvia ¬†f√łlger opp dette, og en gang i √•ret vil de av v√•re kunder som faktureres med redusert sats eller avgiftsfritak f√• en p√•minnelse om √• levere nytt egenerkl√¶ringsskjema med oppdatert dokumentasjon.