Hva er forbruksavgift og kan du få fritak for avgiften?

Forbruksavgift er navnet på avgiften for elektrisk kraft som nettselskapene tar inn på vegne av staten. Bedrifter og næringskunder kan få fritak for avgiften dersom de oppfyller bestemte kriterier.

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk. Forbruksavgift, avgift på elektrisk kraft eller el-avgift er alle betegnelser på den samme statlige avgiften. Det riktige navnet er avgift på elektrisk kraft og det er nettselskapet som tar inn avgiften på vegne av staten.

Alle privatkunder betaler avgift på elektrisk kraft som en del av nettleiebeløpet. Det samme gjelder næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Hvor mye er avgiften på?

Satsen for avgiften er 16,13 øre/kWh fra 1. januar 2020. Redusert sats for avgiften er på 0,505 øre/kWh. Se satser for tidligere år hos Skatteetaten

Prisendringer 2020

Fra 1. januar 2020 økte forbruksavgiften fra 15,83 øre/kWh til 16,13 øre/kWh. For privatkunder er dette innbakt i nettleieprisene, mens priser for bedrift-/næringskunder er oppgitt uten forbruksavgiften.

Du får full oversikt over gjeldende nettleiepriser her.

Hvem kan søke fritak eller redusert sats?

Dette er et tilbud til bedrift-/næringskunder, men kun dersom de oppfyller bestemte kriterier.
Kort fortalt er det produksjonsbedrifter som kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon, men ikke til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg; ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-9.

Bruken av anlegget avgjør

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som skal dokumenteres. Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer.

Hvordan søke om fritak eller redusert sats?

  • Bedrifter/næringskunder i Innlandet kan logge inn på Min side og søke der.

  • Bedrifter/næringskunder i Oslo og Viken kan fylle ut dette skjemaet.

Lovhjemmel for redusert sats eller fritak

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Satsen kan korrigeres inntil 3 år tilbake. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften. Se Skatteetatens nettsider. Forskriften kan også leses på Lovdatas hjemmeside, lovdata.no.

Krav til dokumentasjon for redusert sats eller fritak

Foretak med rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats må legge frem dokumentasjon for nettselskapet; ref. Særavgiftsforskriften § 3-12-11. Se også myndighetenes kommentarer til forskriften.

Foretak med rett til å få levert elektrisk kraft fritatt for avgift må fremlegge dokumentasjon for nettselskapet; ref. Særavgiftsforskriften § 3-12-19. Se også myndighetenes kommentarer til forskriften.

Ved krav om redusert avgiftssats/fritak skal skjemaet "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" fra Brønnøysundregistrene alltid vedlegges. Dersom man påberoper seg krav om redusert sats eller fritak som som skal gis tilbakevirkende kraft, må det i tillegg fremlegges dokumentasjon på at særavgiftsforskriftens krav er oppfylt f.o.m. endringstidspunktet. Slik dokumentasjon kan også innhentes fra Brønnøysundregistrene.

All øvrig dokumentasjon skal inneholde referanse til den paragraf i særavgiftsforskriften som beskriver dokumentasjonskravet.