Nettleiepriser for regionalnett i 2022

Nettleiepriser for regionalnett i Elvias nettområde. Prisene gjelder fra og med 1. april 2022.

Nettleie

Nettleie er prisen for transport av elektrisk strøm i Elvias regionale distribusjonsnett (regionalnett).

  • Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og avgift på elektrisk kraft (elavgift).

  • Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter samt prisendringer.

Energiledd – felles for alle kundegrupper

Energileddet beregnes time for time på grunnlag av kundens innmating/uttak, marginaltapssatsen og områdeprisen. Marginaltapssatsen i leveringspunktet er geografisk og tidsmessig differensiert, og oppdateres ukentlig.

Energiledd (kr) = Innmating/uttak (MWh) * marginaltapssats (%) * områdepris (kr/MWh). Punktvis marginaltapsbasert beregning time for time.

Innmating av produksjon

Produksjon

Innmating av produksjon

Fastledd øre/kWh

1,43

Energiledd

Marginaltapsbasert

Avregningsgrunnlaget for fastleddet for produksjon er midlere årsproduksjon i perioden 2011 – 2020.

Selskap med eget nettavregningsområde og tilknyttede distribusjonsnett 

Nettnivå

Nettnivå 1

Fastledd

kr/år

10.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

340

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

47

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

120,25

Energi-
ledd

Marginal-
tapsbasert

Nettnivå 2.1

Fastledd

kr/år

10.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

440

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

147

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

220,25

Energi-
ledd

Marginal-
tapsbasert

Nettnivå 2.2

Fastledd

kr/år

10.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

485

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

192

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

265,25

Energi-
ledd

Marginal-

tapsbasert

  • Nettnivå 1 er uttak fra regionalnettet på 132/66/48 kV.

  • Nettnivå 2.1 er uttak fra regionalnettets stasjoner på 22/11 kV, avregnet på
    transformatorens sekundærklemmer.

  • Nettnivå 2.2 er uttak fra regionalnettets stasjoner på 22/11 kV, avregnet på avgang bryterfelt.

Avregningsgrunnlag for effektleddet ved ordinært forbruk er gjennomsnitt av kundens
ordinære forbruk i transmisjons­nettets maksimallast-timer i perioden 2017-2021
i sørøst Norge. Ordinært forbruk er utvekslet energi pluss lokal produksjon
minus utkoblbart forbruk.

Utkoblbart
forbruk

2 timers varsel
nivå 1

Fastledd

kr/år

12.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

95

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

13,13

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

33,60

Energi-
ledd

Marginal-
tapsbasert

2 timers varsel
nivå 2

Fastledd

kr/år

12.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

105

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

41,57

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

57,43

Energi-
ledd

Marginal-
tapsbasert

Momentan
utkobling
nivå 1

Fastledd

kr/år

12.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

60

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

8,29

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

21,22

Energi-
ledd

Marginal-

tapsbasert

Momentan
utkobling
nivå 2

Fastledd

kr/år

12.000

Effektledd

kr/kW/år

jan-mar

64

Effektledd

kr/kW/år

apr-des

25,34

Effektledd

kr/kW/år

gjennom-

snitt

35,00

Energi-
ledd

Marginal-

tapsbasertK-faktorberegning: Avregningsgrunnlag for forbruk i distribusjonsnett skal reduseres i tilknytningspunkt der det også er innmating av kraft. Justeringen skjer gjennom en korreksjonsfaktor (k-faktor). K-faktorens størrelse avhenger av forholdet mellom innmating og uttak i punktet. Prinsippet er beskrevet i detalj i årets tariff hos Statnett.

Næringskunder tilknyttet i regionalnettets transformatorstasjoner

Forbruk
næringskunde

Nettnivå 1 
(132/66/48 kV)

Fastledd*
kr/år

10.800

Effektledd 
kr/kW/mnd

Vinter

14,15

Effektledd 
kr/kW/mnd

Sommer

5,31

Energiledd

Marginaltaps-
basert

Nettnivå 2 
(22/11kV)

Fastledd*
kr/år

10.800

Effektledd 
kr/kW/mnd

Vinter

28,44

Effektledd 
kr/kW/mnd

Sommer

10,94

Energiledd

Marginaltaps-
basert

* Påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år er inkludert i fastbeløpet.

Vinterperioden er fra 1. november til 31. mars og sommerperioden er fra 1. april til 31. oktober.

Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste registrerte timeverdi per kalendermåned.

Utkoblbart forbruk

Næring

2 timers varsel nivå 1

Fastledd*
 kr/år

12.800

Effektledd

kr/kW/år

33,60

Effektledd
kr/kW/mnd
gjennomsnitt

2,80

Enegi-
ledd

Marginaltaps-
basert

2 timers varsel nivå 2

Fastledd*
 kr/år

12.800

Effektledd

kr/kW/år

57,43

Effektledd
kr/kW/mnd
gjennomsnitt

4,79

Enegi-
ledd

Marginaltaps-
basert

Momentan utkobling nivå 1

Fastledd*
 kr/år

12.800

Effektledd

kr/kW/år

21,22

Effektledd
kr/kW/mnd
gjennomsnitt

1,77

Enegi-
ledd

Marginaltaps-
basert

Momentan utkobling nivå 2

Fastledd*
 kr/år

12.800

Effektledd

kr/kW/år

35,00

Effektledd
kr/kW/mnd
gjennomsnitt

2,92

Enegi-
ledd

Marginaltaps-
basert

*Påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år er inkludert i fastbeløpet. 


Avregningsgrunnlag utkoblbart forbruk for alle kundekategorier er basert på abonnert effekt

Det er ikke tillatt å bestille abonnert effekt mindre enn anleggets faktiske effektbehov. Sesongmessig eller periodisk endring av abonnert effekt og/eller utkoblingsklausul aksepteres ikke. Eventuelt målt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter effektpris i tariff for ordinær overføring.

Særskilt tariff for «stort forbruk»

(Statnetts videreføring av ordning tidligere kalt kraftintensiv industri – KII)
Den tariffreduksjon som oppnås i transmisjonsnettet som følge av Statnetts modell for tariffering av stort forbruk blir videreført de aktuelle kundene i regionalnettet direkte.

Bryter- og målefeltleie

Feltleie

132 kV

Målefelt kr/år

55.000

Enkeltfelt kr/år

265.000

Dobbeltfelt kr/år

345.000

66/48 kV

Målefelt kr/år

44.000

Enkeltfelt kr/år

215.000

Dobbeltfelt kr/år

250.000

Bryterfeltleie faktureres når Elvia kun leverer over et bryterfelt. Målefeltleie faktureres i de tilfeller hvor Elvia kun stiller med måleutstyr (måletransformatorer/måler) og måling (innsamling/rapportering/fakturering).

Reaktivt overforbruk: 0,1 øre/kVArh

PDF med priser for regionalnett 2022

Tariffblad 9.0 Regionalnett fra 1. april

Tariffblad 9.0 Regionalnett frem til 31. mars