Utbyggers ansvar for elektriske anlegg pÄ bygg og anleggsplasser

HÞy- og lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner pÄ bygg og anleggsplasser er forbundet med hÞy risiko. Sikkerhetstiltak mÄ etableres og fÞlges opp for Ä unngÄ skade pÄ personell og utstyr.

Planleggging og viktige forhold

FÞr arbeidet starter skal arbeidsoppgaver og arbeidsplass planlegges. Byggeplassen mÄ kartlegges for Ä identifisere forhold som vil ha betydning for utfÞrelsen av arbeidet og sikkerheten til alle som ferdes der. Dette innebÊrer ogsÄ kartlegging og planlegging av elektriske anlegg.

Byggherren skal involvere Elvia eller en av Elvias elektroentreprenÞrer sÄ tidlig som mulig i prosjektet. De krav som gjelder for bygging av elektriske anlegg kan potensielt ha innflytelse pÄ valg av lÞsninger, estetikk og gjennomfÞring (logistikk) i det enkelte prosjekt. Det enkelte prosjekt kan ogsÄ medfÞre at Elvia mÄ foreta endringer av forsyningsteknisk art, noe som kan ha betydning for fremdriften i prosjektet. Forhold av betydning for utfÞrelsen av arbeidet og sikkerheten til dem som skal utfÞre arbeidene, tegnes inn pÄ riggplanen for byggeplassen.

PĂ„ riggplanen angis blant annet:

  • OmrĂ„der for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr

  • OmrĂ„der for lagerbrakker

  • Verksted

  • Plassering av brakkerigg

  • Oversikt over ferdselsveier, transportveier, omrĂ„de for lasting og lossing mv.

(Kilde: Regelhjelp.no)

Elektriske anlegg skal tegnes inn pÄ riggplanen for Ä gjÞre det tydelig at disse skal tas spesielt hensyn til. ElektroentreprenÞren skal ogsÄ vurdere om det er nÞdvendig med spesielle sikkerhetsbestemmelser slik som markering, fysiske barrierer eller lignende.

Vi gjÞr spesielt oppmerksom pÄ at byggherren ogsÄ kan ha et ansvar for aktiviteter som ligger i tilknytning til utbyggingsomrÄdet, f.eks. dersom vedkommende har tatt intiativ til riving av linjer, omlegging, flytting av anlegg osv. som ligger utenfor selve anleggsomrÄdet.

Bygging innenfor byggegrensen til elektriske anlegg

Bygger du uten tillatelse fra nettselskapet innenfor byggegrensen til elektriske anlegg, risikerer du at byggverket/anlegget mÄ fjernes for egen kostnad. Byggegrensen er satt for Ä sikre nÞdvendige minsteavstander til det elektriske anlegget, slik at personer og materielle verdier ikke utsettes for fare. Informasjon om gjeldende byggegrenser kan finne her.

Merk at minsteavstandene mÄles til nÊrmeste bygningsdel, for eksempel takutspring, balkong, etc.

Utbygger/byggherrens ansvar

I det fleste tilfeller er det utbygger som er byggherre i henhold til byggherreforskriften. «Byggherreforskriften tillegger byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljÞ pÄ bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. (Byggherren skal sikre at pliktene som er pÄlagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomfÞrt.) SHA-plan skal lages for alle bygge- eller anleggsprosjekter.
Byggherren skal pÄse at det utarbeides en skriftlig plan, og at den foreligger fÞr arbeidet starter. Planen skal inneholde et organisasjonskart, en fremdriftsplan som beskriver nÄr og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utfÞres, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medfÞre fare for liv og helse, og rutiner for avviksbehandling.»

(Kilde: Arbeidstilsynet.no)

ElektroentreprenÞrer opptrer pÄ vegne av Elvia

Elvia benytter ofte prekvalifiserte elektroentreprenĂžrer og setter ut elektroteknisk arbeid til disse. ElektroentreprenĂžren blir da Elvias representant i prosjektet. ElektroentreprenĂžrene har godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og arbeidet utfĂžres av personer med fagkompetanse som energimontĂžrer, jfr. forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner (FEK). Dette innebĂŠrer at de har god kunnskap om risikoen ved elektriske anlegg og hvordan sikkerheten skal ivaretas i og nĂŠr ved slike anlegg.

ElektroentreprenĂžrens ansvar

  • Sette seg inn i de spesielle forholdene som gjelder i det enkelte prosjekt og detaljprosjektere elektrotekniske arbeider.

  • Sette seg inn i eventuell SHA-plan, og innrette seg etter byggherrens anvisninger.

  • Delta i oppstarten av prosjektet.

  • Bidra til Ă„ samordne sine aktiviteter med andre aktĂžrer pĂ„ arbeidsstedet slik at sikkerheten ivaretas. I arbeidslaget vil det som oftest vĂŠre en person som har rollen som «Leder for sikkerhet» (LFS) for hĂžyspenningsanlegg eller «Ansvarlig for arbeid» (AFA) for lavspenningsanlegg.

  • Ha innsikt i myndighetskrav, bransjestandarder og egne krav stilt av Elvia.

ElektroentreprenÞren er ansvarlig for at det ferdige el-anlegget er i trÄd med Elvias spesifikasjoner.

Styr unna de vanligste problemomrÄdene

Her er eksempler pÄ de vanligste faresituasjonene vi har erfart kan oppstÄ ved bygg- og anleggsaktiviteter nÊr elektriske anlegg. Litt ekstra oppmerksomhet pÄ disse punktene kan bidra til Ä holde byggeplassen din trygg og skadefri.

Graving og avdekking av kabler

Ta alltid kontakt med nettselskapet/elektroentreprenÞren. Alle som skal utfÞre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til Ä fÄ utfÞrt kabelpÄvisning fÞr arbeidet starter. Dersom masse rundt kabler eller nettstasjon fjernes kan farlige situasjoner oppstÄ, ved at personell pÄ byggeplassen eller uvedkommende kan komme i kontakt med spenningsfÞrende anlegg.

PĂ„kjĂžrsel eller skade

Nettstasjoner kan ofte stÄ plassert nÊr vei og dermed stÄ utsatt til for pÄkjÞrsel av anleggsmaskiner.

Arbeid nĂŠr linjer

Ta alltid kontakt med nettselskapet/elektroentreprenĂžren hvis det skal benyttes kraner, gravemaskiner, borerigger eller lignende innenfor 30 meters avstand til hĂžyspenningslinjer.
Mer informasjon om arbeid nĂŠr linjer

Lagring eller parkering

Lagring av masse, materiell og parkering av maskiner nÊr linjer er en potensiell fare. Det kan lett oppstÄ farlige situasjoner ved at man kommer nÊr spenningsfÞrende deler.

Hindringer i adkomst

For Ä sikre alle vÄre kunder strÞm, mÄ vi ha uhindret adgang til alle vÄre elektriske anlegg til enhver tid. Dette for Ä kunne rette eventuelle feil og utfÞre vedlikehold. Det er derfor viktig at det ikke stÄr noe i veien, som kan hindre adkomst til el-anlegg.

Materiell, maskiner eller utstyr skal ikke lagres inntil el-anlegg. Dette pÄ bakgrunn av brannhensyn og fordi det kan gjÞre skader pÄ anleggene.

Last ned Elvias brosjyre "Utbyggers ansvar for elektriske anlegg pÄ bygg og anleggsplasser"