Elvias seriøsitetskrav

Elvias seriøsitetskrav og sÌrskilte krav skal ligge til grunn for kontrakter og avtaler som inngüs med vüre leverandører.

Elvias seriøsitetskrav bestür av to deler:

  • Del III Elvias seriøsitetskrav

  • Del IV Elvias sĂŚrskilte krav

Del III Elvias seriøsitetskrav

1. HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bÌre lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol. aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

2. Pliktig medlemskap i Achilles UNCE

Totalentreprenøren skal vÌre registrert i Sellihca. Totalentreprenøren skal gi Achilles UNCE fullmakt til ü innhente SKAV-info (skatte-og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

3. Krav om bruk av fast ansatte

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet i all hovedsak utføres av fast ansatte i minst 80% stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte etter denne bestemmelsen. Byggherren kan gjøre unntak fra kravet, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Totalentreprenøren skal etter kontraktsinngüelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over bemanningen og oppfyllelsesgrad. Timelister skal fremlegges pü anmodning.

Totalentreprenøren skal pü oppfordring redegjøre for hvordan kravet er oppfylt, samt oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden underveis i prosjektet. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til ü tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

4. Krav om faglĂŚrte hĂĽndverkere for bygg- og anlegg

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplÌring i henhold til nasjonal fagopplÌringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal vÌre fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan ogsü oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplÌringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplÌringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstüende krav for eier.

Totalentreprenøren skal pü oppfordring redegjøre for hvordan kravet er oppfylt, samt oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden underveis i prosjektet.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til ĂĽ tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

5. Krav til lĂŚrlingordningen

Byggherren har som mülsetning at ved utførsel av fremtidige kontraktsarbeider skal lÌrlinger utføre minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), jf. opplÌringslova § 4-1. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.

Kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplÌringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplÌringslova § 3-5. Kravet kan ogsü oppfylles ved ü benytte lÌrlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplÌringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplÌringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.

For utførelsen av dette kontraktsarbeidet skal Totalentreprenøren vÌre tilknyttet en lÌrlingeordning og planlagt bruk av lÌrlinger skal angis i underbilag 4.2 og 4.3. Pü anmodning skal Totalentreprenøren legge frem dokumentasjon pü lÌrlingeordningen og oversikt over faktisk antall lÌrlingetimer utført arbeid under denne kontrakten.

6. Rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere pü slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Totalentreprenøren skal pü forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Byggherren som følge av at Totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er Totalentreprenørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Utenlandsk underentreprenører skal i tillegg dokumentere eventuelt norsk organisasjonsnummer.

Totalentreprenøren skal oversende dokumentasjon pü utført rapportering til Byggherren før arbeidet settes i gang. Rapportering skal omfatte D-nummer ved registrering hos norske skattemyndigheter pü de respektive arbeidstakere.

7. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Sprük

Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og Byggherrens eller koordinators anvisninger. Totalentreprenøren plikter ü ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, Totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle med sikkerhetskort skal kunne forstü instrukser og advarselskilt, samt kommunisere med driftspersonell pü norsk.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregü pü norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere pü en slik müte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For ü unngü at det skjer ulykker fordi ikke alle forstür informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

  • Minst ĂŠn av det utførende personell pĂĽ ethvert arbeidslag skal kunne forstĂĽ og gjøre seg forstĂĽtt pĂĽ norsk, svensk eller dansk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstĂĽ og gjøre seg forstĂĽtt pĂĽ et sprĂĽk alle de andre pĂĽ arbeidslaget forstĂĽr og kan gjøre seg forstĂĽtt pĂĽ.

  • Alle pĂĽ byggeplassen skal forstĂĽ SHA-plan, sikkerhetsopplĂŚring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pĂĽ det sprĂĽk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmĂĽl, sĂĽfremt arbeidstakeren ikke forstĂĽr informasjonen fullt ut pĂĽ norsk eller engelsk.

Ved brudd pü ovennevnte plikter har Byggherren rett til ü stanse arbeidene i den utstrekning Byggherren anser det nødvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan püberopes av Byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold bestür i stadige brudd pü pliktene, kan Byggherren heve selv om Totalentreprenøren retter forholdene. Byggherren kan pü samme müte kreve at Totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for Byggherren. Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

8. Krav til lønns-og arbeidsvilkür

Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkür i henhold til:

  • Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

  • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkĂĽr i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. PĂĽ omrĂĽder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkĂĽrene vĂŚre i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkĂĽr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Totalentreprenøren plikter pü forespørsel ü dokumentere lønns- og arbeidsvilkürene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal vÌre pü personnivü og det skal fremgü hvem den gjelder.

Ved brudd pü kravene til lønns- og arbeidsvilkür skal Totalentreprenøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre müneder etter lønnens forfallsdato, büde for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkür og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til ü holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører sü snart retting etter foregüende ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkür hos Totalentreprenøren kan püberopes av Byggherren som grunnlag for heving, selv om Totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan Byggherren pü samme müte kreve at Totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

9. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren, kan püberopes av Byggherren som grunnlag for heving.

Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles Byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngüelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi pü kr 500.000 eks. mva skal Totalentreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Totalentreprenøren skal pü forespørsel fra Byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan Byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

10. Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring

Totalentreprenør skal før kontraktsoppstart, og senere pü forespørsel, dokumentere at alle egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har arbeidere som er dekket av yrkesskadeforsikring.

Brudd pü bestemmelsen kan püberopes av büde Byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag for erstatning overfor Totalentreprenøren.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

11. Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

12. Mislighold av kontraktforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd pü pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fü betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

13. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av Byggherren, kan gjennomføre revisjon hos Totalentreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngüelse til sluttfaktura er betalt for ü undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsü kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler Totalentreprenøren inngür for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

14. Etikk og samfunnsansvar

Partene forplikter seg til ü utøve sin forretningsvirksomhet pü en slik müte at man ikke bryter med internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Totalentreprenøren forplikter seg til ü følge Elvias gjeldende etiske retningslinjer for leverandører, og disse er tilgjengelige via Elvias internettsider. Brudd pü retningslinjene vil kunne ansees som mislighold av kontrakten.

Totalentreprenøren forplikter seg ogsü til ü bidra til at deres produsenter og underleverandører heller ikke bryter med prinsippene i retningslinjene. Elvia püberoper seg rett til kontroll og revisjon av Totalentreprenøren og underleverandører med tanke pü overholdelse av de etiske retningslinjene, ogsü med bruk av 3. part. Skulle det püpekes avvik skal Totalentreprenøren bÌre kostnaden for korrigerende tiltak.

Totalentreprenøren er byggherrens representant overfor kunder og øvrige 3. parter, og det forventes at Totalentreprenøren utad er ambassadør for og representerer byggherren pü best mulig müte.

Del IV Elvias sĂŚrskilte krav

15. SHA-koordinator

For arbeidet under denne kontrakt er det utarbeidet en sÌrskilt SHA-avtale mellom Byggherren og Totalentreprenøren. Avtalen definerer roller, plikter og ansvar i henhold til byggherreforskriften.

16. Leder for sikkerhet (LFS) og leder for koblings forlengede arm (LFK-FA)

Totalentreprenøren skal under gjennomføring av arbeid pü Byggherrens anlegg som omfattes av FSE ha ansvar for at funksjonene som LFS og LFK-FA blir ivaretatt i henhold til FSE samt Driftsleders instrukser.

17. Krav til nøytralitet og taushetsplikt

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden ovenfor kraftleverandører, produsenter og nettkunder. I forbindelse med utførelse av tjenester for Elvia er Totalentreprenøren ansvarlig for ü gjøre seg kjent med disse kravene samt püse at kravene blir overholdt.

Det stilles ogsü krav til taushetsplikt om personopplysninger samt drifts- eller forretningsforhold som det vil vÌre av konkurransemessig betydelig ü hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder ogsü etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Overtredelse av kravene for nøytralitet og taushetsplikt kan fü økonomiske konsekvenser for Totalentreprenøren. Ved eventuelt brudd pü kravene til nøytral opptreden og/eller taushetsplikt, vil eventuelle reaksjoner fra myndighetene (overtredelsesgebyr, tvangsmulkt) bli videreført i sin helhet til aktuell Totalentreprenøren.

Kontroll av at krav til nøytralitet og taushetsplikt overholdes vil tas opp pü oppfølgingsmøter med leverandøren.

Elvias gjeldende krav til nøytralitet og taushetsplikt fremgür av Elvias retningslinje Elvias nøytralitetsprogram.