Leverandører og leveranser

Oppgavene med å bygge ut og vedlikeholde nettet er omfattende. Tekniske og sikkerhetsmessige krav må overholdes til enhver tid, og rammeverket Elvia opererer innenfor setter tydelige krav til leveransen.

Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling. Leverandører til Elvia må være blant de beste på markedet, og vi vil at Elvia skal være en prioritert kunde.

Prekvalifisering

Achilles UNCE er en godkjent kvalifikasjonsordning utviklet for energibransjen. Elvia benytter i hovedsak Achilles UNCE som kvalifikasjonsordning for forespørsler over terskelverdiene i Forsyningsforskriften. Alle som ønsker å levere til Elvia bør derfor være registrert i UNCE. Enkelte forespørsler over terskelverdiene i forsyningsforskriften vil også bli utlyst gjennom TED/Doffin

Kvalifikasjonskrav - Ulikheter i en overgangsfase

Leverandører som skal jobbe i vårt nett må tilfredsstille kravene til sikkerhet og samfunnsansvar som Elvia til enhver tid stiller til sine leverandører.

Når to store selskaper slås sammen, er det naturlig at noen prosesser tar tid å samordne. Derfor vil våre leverandører i en periode fremover fortsatt oppleve noen ulikheter mellom områdene Oslo/Viken og Innlandet. Elvias kvalifikasjonskrav til leverandører vil derfor være forskjellig for Oslo/Viken og Innlandet i en tid fremover.

Oslo/Viken

I Oslo/Viken benyttes «Hafslunds etiske retninglinjer for leverandører» inntil videre. Oslo/Viken har da også egne lister over leverandører som er forhåndsgodkjente.

Innlandet

For Innlandet benyttes Eidsivakonsernets dokument «Krav til leverandører» i tillegg til Eidsivas «Etiske regler».

Generelle krav til leverandørene

Krav til økonomisk og finansiell kapasitet 

Krav til å ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring).

Krav til kvalitetssystem

Leverandør må kunne dokumentere HMS og IK-system som tilfredsstiller Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, dette må også kunne dokumenteres for eventuelle underleverandører.

Krav til dokumentasjon

 • Firmaattest

 • Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert

 • Krav til å fremlegge skatteattest for skatter og avgifter

 • Krav til å legge fram egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS

 • Elvias seriøsitetskrav

 • Elvias «Etiske retningslinjer», for de respektive områdene, inngår i kontraktsdokumentene leverandøren vil bli bundet av.

Krav til leveranser som omfatter arbeid i nettet

 • Virksomheten må være registrert i henhold til registreringsforskriften hos DSBfor de aktuelle faglige virkeområder. Navn på faglig ansvarlig oppgis.

 • Tilfredsstille kravene til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk for denne type oppdrag. Tilgjengelige ressurser må spesifiseres for å kunne dokumentere kapasitet til oppdraget. Antall personer med ulike fagbrev må spesifiseres.

 • Tilfredsstille Elvias krav til elsikkerhetsopplæring, eller bekrefte at firmaet er villig til å gjennomgå og bekoste nødvendig elsikkerhetsopplæring for å kunne arbeide i Elvias anlegg.

 • Kunne bygge anlegg som tilfredsstiller kravene i FEF, REN og Elvias spesifikke krav for de respektive områdene. Spesifikke krav for områdene Oslo/Viken er beskrevet i Nettbiblioteket.

Krav til leveransen

Det vil bli stilt spesielle krav til de enkelte leveranser. Leverandørene må være kvalifisert for leveranser til de gitte produkter og spenningsnivåer.

 • Tekniske krav til leveransen

 • Normer og krav til produktet

 • Referanseliste for tilsvarende prosjekter

For større anlegg/utstyrsleveranser må leverandøren demonstrere at de innehar teknisk kompetanse og kvalifikasjoner til å gjennomføre prosjekter:

 • Prosjektering og produksjon

 • Testing og idriftsettelse

 • Underleverandører

 • Lagring og transport

 • Rapportering og dokumentasjon

 • Service og reservedeler

Miljøkrav til produkter

Elvia setter gitte krav til varer og tjenester de kjøper - også når det gjelder miljø. Elvia bygger ut et nett som skal ha lang levetid og tilfredsstille framtidige miljøkrav.

Våre standardkontrakter gjenspeiler de krav og forventninger Elvia, myndigheter og kunder setter til bygging og drifting av elektrisk infrastruktur.

Etisk forretningsførsel

Elvia skal holde høy etisk standard i utøvelsen av sin virksomhet - både i relasjon til leverandører, kunder, myndigheter og andre.

Vi krever ærlighet og rettferdighet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten. Elvias ansatte skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk, sikre høy forretningsetisk standard i sin saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling av leverandører.

Alle tilbud og kontrakter er konfidensielle og skal ikke bekjentgjøres for andre leverandører eller andre parter.

Elvias ansatte eller innleid personell skal ikke bruke sin stilling til personlig vinning. Derfor aksepteres normalt ikke gaver, og oppmerksomheter fra leverandører skal ikke være av en slik størrelsesorden at de kan påvirke ansatte i beslutningsprosesser.

Ved invitasjon fra leverandører (fabrikkbesøk, messer og lignende) som er relevant for arbeidet og som medfører reise og overnatting, skal Elvia betale reisen og hotelloppholdet for sine ansatte.

Forsyningsforskriften

Elvia er underlagt Forsyningsforskriften

Det betyr at

 • alle våre forespørsler lyses ut

 • alle anskaffelsene er basert på konkurranse

 • alle leverandører skal behandles likt

Veier vider til nyttig informasjon

UNCE

TED/Doffin

Har du spørsmål eller savner informasjon om anskaffelsesprosessen i Elvia?
Send ditt spørsmål til avdeling for Anskaffelser