Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Grøften skal være så rett som mulig og utført i tråd med denne beskrivelsen i Innlandet. Husk å dokumentere og ta bilder underveis.

Slik graver du kabelgrøft

Disse spesifikasjonene gjelder kabelgrøft i Innlandet.

Dybde

 • Grøften skal være så rett det lar seg gjøre bort til tilkoblingspunkt som er bestemt av Elvia (tidligere Eidsiva Nett). Endringer skal avtales med Elvia på forhånd.

 • Grøften skal være minimum 60 cm dyp.

 • På dyrket mark og under vei skal dybden være minimum 120 cm.

 • Grøften skal graves i full dybde helt frem til tilkoblingspunkt i begge ender.

 • Grøftebunn skal være avrettet og fri for skarpe kanter, is og snø.

Kabelgrøft i Innlandet skal være minimum 60 cm dyp. Illustrasjon

Grøften skal være minimum 60 cm dyp. (Innlandet)

Ta bilder av grøften
Ta bilder av åpen grøft med jordkabel/kabelrør som viser tydelig dybdemål (bruk meterstokk). Ta flere bilder for å få med hele grøften. Ta også bilder av jordkabel/kabelrør der grøften svinger.

Masser

 • Kabelrør med jordkabel skal legges i sand, sandjord, matjord eller annen steinfri masse i ledningssonen, med 5 cm masse under og 15 cm over røret.

 • Ved sprengstein i bunn av grøfta må det benyttes fiberduk før man legger steinfri masse i ledningssonen for å unngå utvasking av massen

 • Om eier/byggherre legger kabelrør er denne ansvarlig for at røret ikke fylles med vann og jord før jordkabel blir lagt.

 • 15 cm over jordkabel skal det legges kabelmarkering som varsler om kabler ved fremtidig graving.  

Ta bilder
Ta bilder av grøft hvor jordkabel/kabelrør er tildekket og kabelmarkering er synlig.

Beskrivelse av hvordan kabelrør skal legges i kabelgrøft i Innlandet. Illustrasjon.

Kabelrør med jordkabel skal legges i sand, sandjord, matjord eller annen steinfri masse i ledningssonen, med 5 cm masse under og 15 cm over røret.

Kabelmarkering varsler om kabler ved framtidig graving. Husk å ta bilder.

kabelmarkering

15 cm over jordkabel skal det legges kabelmarkering som varsler om kabler ved fremtidig graving

Overdekking og tilkoblingspunkt

 • Jordkabel skal ha minimum 40 cm overdekking (se illustrasjon lenger opp på siden). På dyrket mark og under vei skal det være minimum 100 cm.

 • Etter dokumentering og igjenfylling skal det være åpent siste meter mot tilkoblingspunkt for inspeksjon og koblingsarbeid og det skal ligge igjen jord til å fylle igjen resten av grøften.

Ta bilder før tildekking
Ta bilder av at siste meter av grøft mot tilkoblingspunkt er åpen for inspeksjon og tilkobling, og at det ligger igjen masse for igjenfylling (ref. krav til grøfteutførelse). NB! Hele grøften må være gjenfylt før spenningssetting av jordkabel.

Ta bilde før tildekking av siste meteren kabelgrøft i Innlandet. Illustrasjon

Ta bilder av at siste meter av grøft mot tilkoblingspunkt