Krav til leverandører

Elvia ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi forventer at våre leverandører av varer og tjenester også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede og vi stiller derfor krav om dette.

Elvia stiller objektive krav til våre leverandører av varer og tjenester innenfor:

 1. God forretningsskikk og etterlevelse av gjeldne lover, regler og konvensjoner

 2. Nulltolleranse for korrupsjon

 3. HMS

 4. Lønns- og arbeidsvilkår

 5. Miljø og klima

 6. Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø

 7. Sporbarhet

 8. Kvalitet

Det forventes at leverandørene inntar en positiv og proaktiv rolle innenfor disse områdene for i felleskap med Elvia å finne fram til gode løsninger.

1. God forretningsskikk og etterlevelse av gjeldende lover, regler og konvensjoner

Leverandører skal opprettholde høy etisk standard, god forretningsskikk og ikke handle i strid med gjeldende lover og regler 1), sentrale FN erklæringer og konvensjoner, ILO - konvensjoner 2) og nasjonal arbeidslovgivning i verdikjeden 3).

Der hvor konvensjoner, nasjonal lovgivning og nasjonale reguleringer omhandler samme tema, skal alltid den høyeste standarden være den gjeldende.

Ved bruk av underleverandører som medvirker til å oppfylle kontrakter, er leverandøren forpliktet til å videreføre disse krav.

2. Nulltolleranse for korrupsjon

Det er nulltoleranse for korrupsjon i Elvia. Leverandører skal ikke gi eller motta goder som kan anses som uakseptabel belønning for å oppnå, beholde eller styre forretningsvirksomhet. Slike goder kan eksempelvis være kontanter, varer, reiser eller tjenester av andre slag. Videre skal leverandører ha egne retningslinjer for nulltolleranse for korrupsjon i egen virksomhet og verdikjede.

3. HMS

I Elvia er helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) høyt prioritert og målrettet. Våre leverandører skal vektlegge å ha en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og vi stiller krav om at bestemmelsene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen overholdes.

Åpenhet knyttet til rapportering av ulykker og farlige forhold er en av bærebjelkene i vårt HMS-arbeid, og vi stiller krav om at våre leverandører også etterlever dette.

4. Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte hos leverandører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskrift om allmenngjort tariffavtaler. På områder som ikke er omfattet av forskriften, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller i mangel av slik landsomfattende tariffavtale, det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.

5. Miljø og klima

I varer og tjenester som inngår i leveranser skal det jobbes proaktivt for å redusere negativ påvirkning på miljø og klima. Leverandører skal påse at det er et lavt råvare- og energiforbruk, minimal belastning på biologisk mangfold og et minimum av forurensning og avfallsmengder i livssyklus til varer og tjenester.

6. Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø

Leverandører til Elvia forplikter seg til å respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter samt miljø i egen virksomhet og i leverandørkjede. Dette i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper med aktsomhetsvurderinger 4) som metode.

Elvia forventer at leverandører har en risikobasert tilnærming, og arbeider aktivt med å redusere risiko for brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter samt miljø i hele verdikjeden. Det innebærer blant annet å utarbeide offentlig policy, etiske retningslinjer eller tilsvarende for egen virksomhet og leverandørkjeden, ha rutiner for arbeidet, samt prioritere og gjennomføre kontrolltiltak avhengig av risikonivået.

7. Sporbarhet

Leverandører skal ha full sporbarhet på materialer, produkter og tjenester der en vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneske- og arbeidsrettigheter og miljø er identifisert. Vurderingen av vesentlig risiko gjøres på grunnlag av anerkjente kilder, som f.eks. DFØs høyrisikoliste.

8. Kvalitet

Leverandører skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen og kunne dokumentere at definerte kvalitetskrav inngår som en naturlig del av virksomhetens aktiviteter.


Etterlevelse


Elvias krav til leverandørene skal gjelde for alle kontrakter Elvia er part i. Manglende etterlevelse skal danne grunnlag for misligholdssanksjoner.

Ved vesentlige brudd på bestemmelsene i disse krav til leverandørene og/eller Elvias etiske regler, kan Elvia heve kontrakten. I vurderingen av om et brudd er vesentlig, vil fare for alvorlig skade på mennesker/tap av menneskeliv og alvorlig miljøskade stå sentralt, samt økonomiske tap og/eller tap av omdømme, eller risiko for slikt tap av omdømme stå sentralt.

Ovennevnte aksepteres av leverandør ved signering av avtale.

 1. Med lover og regler menes lovgivning i leveransens opprinnelses- og bearbeidingsland.

 2. International Labour Organization (ILO) er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. ILO er en sammenslutning av representanter for verdens regjeringer, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. ILO har nedfelt mange konvensjoner der de viktigste og mest sentrale konvensjonene omtales som ILOs kjernekonvensjoner. Mer informasjon om kjernekonvensjonene kan lastes ned fra ILO.

 3. Verdikjeden omfatter alle prosesser og ledd som inngår i fremstilling og leveranse av varer og tjenester. Inkluderer blant annet råvareuttak, produksjonssted, fremstilling av innsatsfaktorer, transport, bruk og avfallshåndtering hos sluttbruker.

 4. Aktsomhetsvurderinger er en internasjonalt anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.