Omlegging/flytting av strømnett

Informasjon til deg som har mottatt tilbudsbrev.

Viktig før oppstart

Les gjennom informasjonen på denne siden og følg stegene fram til betalingen.

Du som eier av den elektriske installasjonen må inneha de nødvendige privatrettslige rettigheter til å foreta bestillingen av arbeidene, som berører både installasjonen, eiendommen og fremføringsveiene.

Spør først - grav etterpå

 1. Bestill alltid kabelpåvisning før du starter å grave. Sikkerhet er viktig for å unngå farlige situasjoner!

 2. Snakk og avklar med naboen hvis kabel må krysse deres eiendom.

 3. Kabeltrase skal være godkjent av Elvia før du starter å grave. Ikke legg kabelgrøften på deler av eiendommen der det kan være aktuelt med bygg/installasjoner. 

 4. Avtal med eventuelle andre aktører som fiber/data/telekabler som ønskes med i samme grøft.

 5. Følg 👉 teknisk beskrivelse av kabelgrøft 👈

Hold fristen

 • Avtal med installatør og Elvia for når jobben kan utføres. 

 • Hold fastsatt avtale med Elvia for å unngå forsinkelser og gebyr. 

 • Når Elvias utførende er ferdig kan din installatør utføre sin del av jobben. 

 • Rydd og ordne tilbake naboens eiendom dersom det er gjort arbeider der. 

Viktig informasjon før du aksepterer

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Elvias eiendom og dermed underlagt Elvias drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert av kunde/utbygger gjennom anleggsbidrag. Elvia, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strømnettet frem til tilknytningspunktet. Elvia er eier av strømmåler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne. 

Grunnarbeider består normalt av graving av grøft for kabel. Grunnarbeider inngår vanligvis ikke i kostnadsgrunnlaget, slik at kunde/utbygger selv kan velge å ta ansvaret for utførelsen av alle grunnarbeider. Vi gjør oppmerksom på at grunnarbeider må utføres etter Elvias teknisk beskrivelse av kabelgrøft. Her finner du detaljerte beskrivelser av hvilke typer rør, kabler, kabelmarkering, jordoverdekning og masse som skal benyttes i kabelgrøften.

Grunnarbeider kan kjøpes på det åpne markedet. Bestilling, fakturering, koordinering og sluttføring av grunnarbeider utføres da uavhengig av Elvia. Dersom kunde/utbygger på egen hånd tar ansvar for utførelsen av grunnarbeidene, er kunde/utbygger selv ansvarlig for full istandsettelse som følge av eventuelle arbeider på andres eiendom. Det stilles i denne forbindelse krav om fagmessig god utførelse av istandsettingsarbeidet basert på gjeldende normer og bransjestandarder. Utgangspunktet er at eiendommen etter arbeidene skal være i minst like god stand som før utførelsen av gravearbeidene. Dersom istandsettingen er mangelfull kan Elvia sørge for utbedring av arbeidene for kunde/utbyggers regning og risiko.

Dersom kunde/utbygger ønsker å få utført grunnarbeidene gjennom Elvia, må det sendes en skriftlig tilbakemelding til saksbehandler hos Elvia om dette. Kunde/utbygger vil deretter motta et kostnadsoverslag på grunnarbeidene.

Elvia må godkjenne den valgte kabeltraséen før gravearbeidene påbegynnes. Det er derfor viktig at det opprettes tidlig kontakt mellom kunde/utbygger og Elvias utførende for prosjektet.

Krav til dokumentasjon og godkjenning
Trasé/kabelgrøft skal være forskriftsmessig gjenfylt før anlegget kan spenningsettes. Dersom Elvia ikke får lagt eller trukket kablene fordi grøften ikke tilfredsstiller Elvias tekniske beskrivelse, vil merkostnader viderefaktureres deg som kunde/utbygger. Kabler for andre tjenester som eksempelvis tele/fiber/kabel-TV tillates å ligge i samme grøft som våre strømkabler med avstander oppgitt i retningslinje for kabelgrøft. Du som kunde/utbygger må selv kontakte leverandøren av slike tjenester. Dersom kunden ønsker annen plassering av tilknytningsskapet enn ved husvegg, skal dette godkjennes av Elvia og det forutsetter at det på forhånd er inngått skriftlig avtale med Elvia om dette. 

 

Dersom kabler skal avdekkes eller det skal utføres andre arbeider som kan komme i konflikt med Elvias anlegg, er kunde/utbygger eller dens representant ansvarlig for på forhånd å kontakte Elvias utførende. Arbeidet må ikke iverksettes før Elvia har gitt sine anvisninger for hvordan situasjonen skal håndteres videre. Elvias utførende er ansvarlig for innen rimelig tid å stille med en godkjent Leder for sikkerhet (LFS) i prosjektet og sørge for sikringstiltak i den grad dette er nødvendig. Kostnader i forbindelse med bruk av LFS samt andre sikringstiltak faktureres kunde/utbygger, med mindre annet er avtalt.

Byggherreansvar
Byggherreforskriften skal verne arbeidstakere mot farer i bygge- eller anleggsarbeid. Les mer om byggherreforskriften her.

 • Privatpersoner
  Oppdrag med privatperson som utbygger er unntatt byggherreforskriften med unntak av paragraf 10 som innebærer at du må sende forhåndsmelding til kommunen senest en uke før arbeidsstart.

 • Næringskunder
  I oppdrag med næringskunde som utbygger vil byggherreforskriften være gjeldende. Oppdragets art vil avgjøre byggherreansvaret.

Elvia benytter kostnadsoverslag der kunde/utbygger må betale kostnadene ved endring av eksisterende nettanlegg som utløses av andre enn Elvia, eksklusiv eventuelle grunnarbeider. Kontrollforskriften §17-4.

Forhold som kan forårsake merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som kostnadsoverslaget er basert på, målerkostnader i de tilfeller hvor antall måleranlegg ikke er avklart fra elektroinstallatør, eventuelle merkostnader knyttet til rettighetserverv på andres eiendom, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkår osv. 

Eventuell endringer må varsles innen rimelighetens tid før avtalt utførelse. Ved unnlatt varsling vil eventuelle påløpte kostnader bli fakturert kunde.  

Dersom kunde annullerer oppdraget etter at Elvia har bestilt oppdraget hos vår utførende, må kunde dekke eventuelle påløpte kostnader. 

Prosjekter som stoppes, uten at det blir oppgitt tidspunkt for videreføring, anses som avsluttet. Ved en eventuell videreføring av prosjektet på et senere tidspunkt må resterende arbeider bestilles på nytt til Elvia. 
 
Ved uenighet om kostnadsoverslaget oppfordres det til å ta kontakt med saksbehandler i nettselskapet.  

Din strømmåler blir demontert og innlevert til målerlageret, og videre blir ditt strømabonnement og nettleiekontrakt avregnet og avsluttet. Les mer om innlevering av målere her.

Snakk med naboen tidlig i prosessen
Å ta tidlig kontakt med berørte grunneiere/rettighetshavere og informere godt om planene kan ofte være enklere å få til for den enkelte kunde/utbygger, enn det er for Elvia. Det er ønskelig at den som skal tilknyttes nettet (kunde/utbygger) selv bidrar med å skaffe nødvendig tillatelser fra berørte grunneiere/rettighetshavere, blant annet fordi det er kunde/utbygger som blir berørt av konsekvensene, både tids- og kostnadsmessig dersom nødvendig tillatelse ikke blir gitt. Elvia vil være behjelpelig med inngåelse av nødvendige avtaler basert på Elvia sine standardmaler. 

Rettigheter til å legge strømnett på andres eiendom
Elvia har ingen rett til å legge nytt strømnett over andres eiendom med mindre dette følger av tillatelse eller Standard tilknytningsvilkår. Å innhente skriftlig tillatelse fra grunneier/rettighetshaver som blir berørt av et nytt strømnett, er Elvias ansvar og må være i orden før graving kan påbegynnes.

Løyver
For nye ledninger eller kabler over, under eller nærmere tre meter fra offentlig vei har Elvia ansvar for å sende søknad om løyve til veimyndigheten. Veimyndigheten vil utstede et skriftlig løyve til oss som ledningseier. Gebyr og merkostnader for løyvesøknaden til veimyndigheten inngår i anleggsbidraget og må dekkes av deg som kunde.

Den som søker om gravetillatelse, skal legge ved utstedt løyve i melding til Elvia. Du kan finne mer informasjon på nettsidene til din kommune, fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Elvia har både intern og ekstern utførelse av prosjekter i vårt konsesjonsområde. Elvia har godkjent hvilke entreprenører som kan utføre arbeid i vårt nettområde. Se listen med godkjente entreprenører her.

Du finner Elvias retningslinjer, krav og informasjonen i vårt eget Nettbibliotek og mer informasjon på REN.no.

Så snart du har akseptert tilbudet må du huske å kontakte Elvias utførende elektroentreprenør og avtale når de kan utføre sin del av arbeidet. Kontaktinformasjon står i tilbudsbrevet.