Konsesjonsprosess

Tiltak med kraftledninger berører mange mennesker og interesser.NVE har gjennomført to folkemøter og sendt Hafslunds konsesjonssøknad ut på høring til grunneiere, rettighets­havere og offentlige etater. Innspillene fra høringene er med å danne grunnlag for vedtak om konsesjon for at Hafslund Nett skal kunne bygge og drive anleggene.

Hafslund Nett sendte konsesjonssøknad til NVE i september 2011. Etter første høringsrunde ba NVE Hafslund Nett utføre en rekke tilleggsutredninger. Tilleggsutredninger og endringssøknad ble oversendt NVE august 2014. Frist for å komme med høringsuttalelser til dette var 7. november 2014.

NVE ga i mai 2016 Hafslund Nett konsesjon til å bygge og drifte de omsøkte anleggene. Mottatte klager på NVEs vedtak er oversendt Olje- og energidepartementet (OED) for behandling.

Olje- og energidepartementet har den 11. januar 2017 sluttbehandlet klagene pĂĄ NVE sitt konsesjonsvedtak av 18. mai 2016.

OED opprettholder vedtaket. Klagene tas ikke til følge. Vedtaket kan ikke påklages. Konsesjonen er dermed rettskraftig.

NVE godkjente den 22. januar 2018 MTA-planen for bygging av ledningene Hasle – Råde og Råde – Halmstad

Bakgrunn for vedtak

NVEs anleggskonsesjon

OED vedtak klagebehandling 132 kV kraftledning Hasle Raade Halmstad