Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Hasle - Råde - Halmstad

MTA Hasle Råde Halmstad

Vedlegg 1a NVE anleggskonsesjon med vedlegg

Vedlegg 1b NVE Bakgrunn for vedtak

Vedlegg 1c Trase Halmstad Råde Hasle

Vedlegg 2 2010 10697 132 kv arkreg luftledning

Vedlegg 3 Høringsinstanser nye 132 kV kraftledninger Hasle

Vedlegg 4a Naturbase Vestvannet naturreservat

Vedlegg 4b Naturbase Vestvannet kart

Vedlegg 4c Naturbase Ågårdselva naturreservat

Vedlegg 4d Naturbase Ågårdselva kart

Vedlegg 4e Naturbase Torskenesbukta 1490 001

Vedlegg 4ee Vurdering biologisk mangfold Torskenesbukta

Vedlegg 4f Faktaark240 Kjempebjørnekjeks

Vedlegg 4g Faktaark241 Hagelupin

Vedlegg 4h Faktaark243 Tromsøpalme

Vedlegg 4i Faktaark244 Platanlønn

Vedlegg 4j Faktaark245 Rynkerose

Vedlegg 4k Faktaark246 Parkslirekne

Vedlegg 4i Faktaark244 Platanlønn (1)

Vedlegg 4m Faktaark255 Alpegullregn

Vedlegg 4n Potetål i Sarpsborg Råde Rygge

Vedlegg 4o Hagerømlinger Indre Oslofjord brosjyre

Vedlegg 5 Policy for HMS

Vedlegg 6 SHA organisasjon Hasle Raade Halmstad

Vedlegg 7 Trasékart med anleggsveier og riggplasser

Vedlegg 8 NVE Sikkerhet mot kvikkleireskred 7 2014

Vedlegg 9 Mattilsynet Info om fare for spredning av planteskadegjorere