Ny transformatorstasjon Koksa ved Fornebu

Nye Koksa transformatorstasjon planlegges som en delvis overbygd stasjon, og ligger på Fornebu i Bærum kommune.

Informasjonsmøte

Torsdag 30. november ble det hold informasjonsmøte. Her kan du se presentasjonen fra møte.

Nyhetsbrev og sms varsling

Underveis i prosjektet kan du få informasjon om hva som skjer. Det kan være fremdrift, ting som medfører støy eller annet som kan være en ulempe for deg. Er du interessert i å få varsel i forkant kan du melde deg på e-post og sms varsling.

Bakgrunn

Behov og nødvendige tiltak

Koksa transformatorstasjon er utløst av behov for forsyning på Fornebu, herunder Fornebubanen og framtidig boligutbygging. Prosjektet omfatter bygging av en ny 132/11 kV transformatorstasjon ved Koksa på Fornebu, inkludert cirka 880 meter 132 kV jordkabel.

koksa transformatorstasjon. Illustrasjon

Koksa transformatorstasjon ligger her nedgravd i terrenget

Totalt vil ca. 4500 m2 være berørt i anleggsfasen til rigg og midlertidig arealbruk. Selve transformatorstasjonen vil utgjøre en grunnflate på 1280 m2, hvorav det meste av stasjonsarealet ligger nedsenket i terreng og er overdekket med masse.

Terrenget formes og opparbeides med gras og noe vegetasjon i form av trær, se beplantningsplan som er nærmere beskrevet i detaljplanen.

Området vil ikke bli gjerdet inn, og vil være tilgjengelig for allmennheten.

Når skjer dette?

Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart vinter 2024 og ferdigstillelse/idriftsettelse høst/vinter 2027. Elvia vil utarbeide en sluttrapport som oversendes NVEs miljøtilsyn ved avslutning av arbeidene.

Hva

Forberedende arbeider

Når

15.01.2024 - 15.03.2024

Byggteknisk

Når

01.04.2024 – 15.06.2026

Elektroteknisk (montasje)

Når

01.09.2026 – 01.07.2027

132kV-kabellegging (Rolfsbuktveien)

Når

30.09.2026
(senest lagt og innført i stasjon)

Stasjon spenningsatt (stabil drift - tidligst forsyning FOB)

Når

15.10.2027

Etableringsskjøtsel vegetasjon (oppå stasjonen)

Når

15.06.2026 – 15.06.2028
(to år der Elvia tar ansvar for at vegetasjon etablerer seg) 

Prosjektet er forsinket og klarer ikke lenger å levere strøm til siste angitte frist fra Fornebubanen som var tidligst årsskifte 2026/27. Elvia vil ta dette saksforholdet opp med Fornebubanen. Dersom det blir ytterligere forsinkelse i forbindelse med detaljplanen forskyver ferdigstillelse/idriftsettelse av stasjonen seg tilsvarende.

Koksa transformatorstasjon. Illustrasjon

De synlige delene av Koksa transformatorstasjon vil bestå av elokserte aluminiumsplater med et utstanset mønster og fiberarmerte dekorvegger i betong.

Etablering av Ny transformatorstasjon Koksa

Detaljplan – Anmodning om forhåndsuttalelse

Iht. oppdatert konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) den 15.09.2023 (ref. 202115085-109) har Elvia utarbeidet detaljplan som fastsatt i medhold av energiloven, spesielt vilkår punkt «10 – Detaljplan».

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en detaljplan som utarbeides av konsesjonæren (Elvia) og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Elvia skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til detaljplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

 • Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidene. Som en del av detaljplanen skal det gjennomføres kartlegging av områder som berøres av anleggsarbeider der det kan være høy risiko for spredning av fremmede arter.

 • Forurensingsrisiko ved håndtering av forurensede masser. Nødvendige tillatelser etter annet regelverk vedlegges.

 • Koordinering med annen eksisterende og planlagt infrastruktur i grunnen, herunder koordinering med teknisk hovedplan for Fornebu Sør.

 • Beplantningsplan. Endelig forslag til beplantningsplan skal utarbeides i samsvar med føringer i Bakgrunn for vedtak og konsesjonen, og vedlegges. Planen skal minst beskrive gressdekket og vegetasjon som er nødvendig som erosjonsforebyggende tiltak på stasjonsområdet.

 • Tiltak for å redusere støv i anleggsfasen. Vurdering av tiltak skal gjøres ut fra kapittel 6 i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520/2012

 • Overvannshåndtering. Det skal fremlegges dokumentasjon på at overvannshåndteringen er ivaretatt og avklart med teknisk hovedplan for Fornebu Sør. Overvannshåndtering skal planlegges ut fra Rettleier for håndtering av overvann i arealplaner (NVE Veileder nr. 4/2022)

 • Midlertidig adkomst til OBOS Koksa sitt utbyggingsområde. Adkomstløsning skal omtales og kartfestes i detaljplanen.

Elvia anmoder med dette om forhåndsuttalelse til vedlagte detaljplan og vedlegg. Deres forhåndsuttalelse vil kommenteres av Elvia og deretter sendes samlet inn til avdeling Miljøtilsyn for energianlegg i NVE som behandler planen. Planen må være godkjent av NVE før anleggsarbeidene kan settes i gang.

Dersom tiltakshaver (Elvia) har hatt god dialog med relevante parter ved utarbeidelse av planen, og det foreligger skriftlige uttalelser som vedlegg til planen (forhåndsuttalelser som det bes om i denne høringen), kan NVE i enkelte tilfeller vurdere at saken er tilstrekkelig opplyst og at en høring i regi av NVE kan unnlates.

Forhåndsuttalelsen bes sendt til:

Elvia AS
Postboks 4100
2307 Hamar

Eller til e-post: stefan.kunz@elvia.no

Uttalelsen merkes med:

Att.: Stefan Kunz/45271 - Ref.: RNE000035-DP-001

Frist for innsendelsen er mandag 11. desember 2023

Dokumenter i saken

Vedlegg:

 1. Situasjonsplan (arealbruksplan)

 2. Kart over ny teknisk utredet 132kV-kabeltrase

 3. Beplantningsplan

 4. Tiltaksplan forurenset grunn

 5. Godkjenning av tiltaksplan (Bærum kommune)

 6. Tilleggsnotat naturmangfold – Ny tiltaksgrense

Kontaktperson

Prosjektleder Stefan Kunz i Elvia, telefon 976 55 302e-post