Ny transformatorstasjon Koksa ved Fornebu

Nye Koksa transformatorstasjon planlegges som en delvis overbygd stasjon, og ligger på Fornebu i Bærum kommune.

Når skjer dette?

Forberedende arbeider (etter Elvias områdekonsesjon) starter 29. januar 2024 og ferdigstillelse/idriftsettelse høst/vinter 2027. Elvia vil utarbeide en sluttrapport som oversendes NVEs miljøtilsyn ved avslutning av arbeidene.

Hva skal gjøres først?

Forberedende arbeider i 11kV-nett (under områdekonsesjon).

koksa forberedende arbeider. Flyfoto.

👉 Se større kart her - NB! Trykk tilbakepilen i nettleser for å gå tilbake.

I hvilket tidsrom gjennomføres disse arbeidene?
Uke 5 (29.01.2024) – uke 14 (05.03.2024) – forsinkelser kan forekomme

Hva betyr dette for naboer og interessenter?

 • Kabelgrøften blir synlig og arbeidsstedet blir godt sikret med byggegjerde

 • Trafikk i Snarøyveien (det vil si veien rett inntil kollen) kan bli innskrenket. Omkjøring via Rolfsbuktveien.

 • Kjøring til bilverksted, dekkhotell og vaskehall blir ivaretatt, men perioder med stengning vil skje i forbindelse med graving av grøft, legging av kjøreplate med mer.

Blir det mye støy?
Det forventes ikke mer støy utover kjørelyd fra bilene og graving av kabelgrøft.

Er det eventuelle avklaringspunkter med naboer og interessenter i forhold til planlagte arbeider?
Elvia er i kontakt med verkstedet og grunneierne.

Spørsmål om byggeplassen arbeider?
Byggeleder Elkraft: Thomas Martinsen Hedegaard, telefon 414 69 511, e-post.
Byggeleder kan kontaktes når det oppstår situasjoner som er relatert direkte til byggeplassens arbeider som må informeres om eller løses fort.

Fremdriftsplan

Hva

Forberedende arbeider

Når

29.01.2024 - 05.03.2024

Byggteknisk

Når

01.04.2024 – 15.06.2026

Elektroteknisk (montasje)

Når

01.09.2026 – 01.07.2027

132kV-kabellegging (Rolfsbuktveien)

Når

30.09.2026
(senest lagt og innført i stasjon)

Stasjon spenningsatt (stabil drift - tidligst forsyning FOB)

Når

15.10.2027

Etableringsskjøtsel vegetasjon (oppå stasjonen)

Når

15.06.2026 – 15.06.2028
(to år der Elvia tar ansvar for at vegetasjon etablerer seg) 

Prosjektet er forsinket og klarer ikke lenger å levere strøm til siste angitte frist fra Fornebubanen som var tidligst årsskifte 2026/27. Elvia vil ta dette saksforholdet opp med Fornebubanen. Dersom det blir ytterligere forsinkelse i forbindelse med detaljplanen forskyver ferdigstillelse/idriftsettelse av stasjonen seg tilsvarende.

Generell info om detaljplan her

I forbindelse med invitasjon til forhåndsuttalelser ble det gjennomført et informasjonsmøte den 30. november 2023. Høringsfrist var satt til 11. desember 2023. Totalt kom det inn tolv forhåndsuttalelser. Alle ble tatt til etterretning eller ble kommentert.

Samlet underlag ble sendt inn til NVE 4. januar 2024 til saksbehandling av detaljplan Koksa inkludert forhåndsuttalelser. Detaljplan må være godkjent før anleggsarbeidene kan starte opp (anleggskonsesjon) – Oppstart planlagt 2. april 2024.

Status: Pågående

Logistikk – Massetransport på Rolfsbuktveien
Prosjektet har tatt opp forholdet med entreprenørene under tilbudsforhandlingene. Tilbakemelding om mulige konsepter (logistikk massetransport og anleggsarbeid i sammenheng med sikkerhet (HMS)) og eventuell kostnadskonsekvens gjenstår. HMS-problematikk ble identifisert dersom all massetransport foregår innenfor riggareal. Prosjektet jobber videre med saken og konkluderer når entreprenør og logistisk løsning i et helhetsperspektiv blir valgt.

Vannkvalitet Rolfsbukta
Prosjektet tar opp innspill fra naboer med Bærum kommune og FOB.

Beplantningsplan
Prosjektet avventer tilbakemelding fra NVE.

Dokumentasjon Rolfsbuktveien 12 – 16
Boligblokk Rolfsbuktveien 12 – 16 blir besiktiget og dokumentert (leilighetene) på lik linje som de to andre blokkene.

Dokumentasjon «Kanalen»
«Kanalen» blir separat dokumentert i løpet av april 2024 i håp om at snø/is er smeltet.

Nyhetsbrev og varsling

Underveis i prosjektet kan du få informasjon om hva som skjer. Det kan være fremdrift, ting som medfører støy eller annet som kan være en ulempe for deg. Er du interessert i å få varsel i forkant kan du melde deg på e-post og sms varsling her.

Bakgrunn

Behov og nødvendige tiltak

Koksa transformatorstasjon er utløst av behov for forsyning på Fornebu, herunder Fornebubanen og framtidig boligutbygging. Prosjektet omfatter bygging av en ny 132/11 kV transformatorstasjon ved Koksa på Fornebu, inkludert cirka 880 meter 132 kV jordkabel.

koksa transformatorstasjon. Illustrasjon

Koksa transformatorstasjon ligger her nedgravd i terrenget

Totalt vil ca. 4500 m2 være berørt i anleggsfasen til rigg og midlertidig arealbruk. Selve transformatorstasjonen vil utgjøre en grunnflate på 1280 m2, hvorav det meste av stasjonsarealet ligger nedsenket i terreng og er overdekket med masse.

Terrenget formes og opparbeides med gras og noe vegetasjon i form av trær, se beplantningsplan som er nærmere beskrevet i detaljplanen.

Området vil ikke bli gjerdet inn, og vil være tilgjengelig for allmennheten.

Koksa transformatorstasjon. Illustrasjon

De synlige delene av Koksa transformatorstasjon vil bestå av elokserte aluminiumsplater med et utstanset mønster og fiberarmerte dekorvegger i betong.

Historikk

Torsdag 30. november ble det holdt informasjonsmøte. Her kan du se presentasjonen fra møte.

Iht. oppdatert konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) den 15.09.2023 (ref. 202115085-109) har Elvia utarbeidet detaljplan som fastsatt i medhold av energiloven, spesielt vilkår punkt «10 – Detaljplan».

Elvia anmoder med dette om forhåndsuttalelse til vedlagte detaljplan og vedlegg. Deres forhåndsuttalelse vil kommenteres av Elvia og deretter sendes samlet inn til avdeling Miljøtilsyn for energianlegg i NVE som behandler planen. Planen må være godkjent av NVE før anleggsarbeidene kan settes i gang.

Dersom tiltakshaver (Elvia) har hatt god dialog med relevante parter ved utarbeidelse av planen, og det foreligger skriftlige uttalelser som vedlegg til planen (forhåndsuttalelser som det bes om i denne høringen), kan NVE i enkelte tilfeller vurdere at saken er tilstrekkelig opplyst og at en høring i regi av NVE kan unnlates.

Frist for innsendelsen var mandag 11. desember 2023

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en detaljplan som utarbeides av konsesjonæren (Elvia) og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Elvia skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til detaljplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

 • Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidene. Som en del av detaljplanen skal det gjennomføres kartlegging av områder som berøres av anleggsarbeider der det kan være høy risiko for spredning av fremmede arter.

 • Forurensingsrisiko ved håndtering av forurensede masser. Nødvendige tillatelser etter annet regelverk vedlegges.

 • Koordinering med annen eksisterende og planlagt infrastruktur i grunnen, herunder koordinering med teknisk hovedplan for Fornebu Sør.

 • Beplantningsplan. Endelig forslag til beplantningsplan skal utarbeides i samsvar med føringer i Bakgrunn for vedtak og konsesjonen, og vedlegges. Planen skal minst beskrive gressdekket og vegetasjon som er nødvendig som erosjonsforebyggende tiltak på stasjonsområdet.

 • Tiltak for å redusere støv i anleggsfasen. Vurdering av tiltak skal gjøres ut fra kapittel 6 i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520/2012

 • Overvannshåndtering. Det skal fremlegges dokumentasjon på at overvannshåndteringen er ivaretatt og avklart med teknisk hovedplan for Fornebu Sør. Overvannshåndtering skal planlegges ut fra Rettleier for håndtering av overvann i arealplaner (NVE Veileder nr. 4/2022)

 • Midlertidig adkomst til OBOS Koksa sitt utbyggingsområde. Adkomstløsning skal omtales og kartfestes i detaljplanen.

Dokumenter i saken

Vedlegg:

 1. Situasjonsplan (arealbruksplan)

 2. Kart over ny teknisk utredet 132kV-kabeltrase

 3. Beplantningsplan

 4. Tiltaksplan forurenset grunn

 5. Godkjenning av tiltaksplan (Bærum kommune)

 6. Tilleggsnotat naturmangfold – Ny tiltaksgrense

Kontaktperson

Prosjektleder: Stefan Kunz i Elvia, telefon 976 55 302e-post
Prosjektleder kontaktes når det er generelle henvendelser relatert til byggeplassens arbeider og andre forhold.