Anskaffelser i Elvia

Elvias leverandører må tilfredsstille tekniske, sikkerhets- og miljømessige krav til produkter og leveranser som beskrevet her.

Dette er de overordnede rammer og krav som stilles for gjennomføring av anskaffelser. Disse vil spesifiseres ytterligere i den enkelte forespørsel og kontrakt.

1. Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften


Elvia er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forsyningsforskriften.

LOAs generelle krav om at oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet skal tilfredsstilles for alle anskaffelser.

2. Elvias etiske retningslinjer og bærekraftsarbeide

Elvia har utarbeidet etiske retningslinjer som er gjeldende for alle anskaffelser.

Elvia er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre forretninger. Vi har over flere år jobbet bevist med dette gjennom hele verdikjeden sammen med våre ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

Elvia skal bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger på flere plan, og utfører jevnlig risikoanalyser, leverandørrevisjoner, har systemkrav til både for oss selv og for våre leverandører samt krav til oppfyllelse av våre etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører.»

Elvia har også fokus på bærekraft, og stiller miljø krav til varer og tjenester som leveres til Elvia.

Alle leverandører som skal levere varer eller tjenester til Elvia skal tilfredsstille våre Krav til leverandører om etikk og bærekraft.

Ved kontraktsinngåelse bekrefter Leverandøren at leveransen vil være i tråd med disse gjeldende krav.

3. Generelle krav til alle leverandører

Alle leverandører som skal levere varer eller tjenester til Elvia skal tilfredsstille følgende minimumskrav:

 1. Krav til økonomisk og finansiell kapasitet
  Leverandørene skal kunne dokumentere at de har økonomisk kapasitet til å gjennomføre Leveransen. Dette skal dokumenteres gjennom siste 3 års årsberetning eller andre krav Elvia vil kunne stille for dokumentasjon.

 2. Krav til HMS og kvalitetssystem
  Leverandør må kunne dokumentere HMS og IK-system som tilfredsstiller Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, dette må også kunne dokumenteres for eventuelle underleverandører.

 3. Etterlevelse av Nøytralitet
  Leverandørene skal bekrefte at Elvias krav til etterlevelse av nøytralitet vil bli tilfredsstilt.

 4. Medlemskap i Achilles UNCE
  Achilles UNCE er en godkjent kvalifikasjonsordning utviklet for energibransjen. Elvia benytter i hovedsak Achilles UNCE som kvalifikasjonsordning for forespørsler over terskelverdiene i Forsyningsforskriften. Alle som ønsker å levere til Elvia bør derfor være registrert i UNCE.

  Enkelte forespørsler over terskelverdiene i forsyningsforskriften vil også bli utlyst gjennom TED/Doffin.

  Ved innsendelse av tilbud vil det bli stilt krav om at de leverandører som ikke er registrert i UNCE må kunne fremlegge firmaattest, skatteattest for skatter og avgifter og egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS.

  I tillegg til minimumskravene over gjelder også Krav til leverandører om etikk og bærekraft.

4. Personvernforordningen

Personvernforordningen skal etterleves for alle kontrakter. For arbeider som omfatter behandling av persondata skal Leverandøren beskrive hvordan personvernforordningen vil bli ivaretatt i tillegg til at det skal inngås en Databehandleravtale.

5. Andre erklæringer

Ved kontraktsinngåelse kan Elvia stille krav om blant annet:

6. Ytterligere Krav til leverandører for leveranser som omfatter arbeid i nettet

For Leverandører til arbeid i nettet stilles ytterligere krav:

 • Virksomheten må være registrert i henhold til Registreringsforskriften hos DSB for de aktuelle faglige virkeområder.

 • Tilfredsstille kravene til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk for denne type oppdrag. Tilgjengelige ressurser må kunne spesifiseres for å kunne dokumentere kapasitet til oppdraget. Antall personer med ulike fagbrev må også kunne spesifiseres.

 • Tilfredsstille Elvias krav til elsikkerhetsopplæring, eller bekrefte at firmaet er villig til å gjennomgå og bekoste nødvendig elsikkerhetsopplæring for å kunne arbeide i Elvias anlegg.

 • Kunne bygge anlegg som tilfredsstiller kravene i FEF, REN og Elvias spesifikke krav for de respektive områdene. Spesifikke krav er beskrevet i Nettbiblioteket.

 • Klima og miljø-krav for leverandører

 • HMS-krav for leverandører

  Minimumskrav og forpliktelser for leverandører og underleverandører for forhold som angår HMS når arbeid for Elvia utføres.

7. Krav til leveransen

Krav til leveransen blir stilt i den enkelte anskaffelse. Leverandørene må være kvalifisert for leveranser til de gitte produkter og spenningsnivåer. De leverandører som ønsker å bli prekvalifisert må henvende seg til avdeling anskaffelser.

Leverandøren må kunne dokumentere kapasitet og teknisk kompetanse og kvalifikasjoner til å gjennomføre prosjektet.