Dal - Hovinmoen

Ny 132 kV kraftledning Dal – Hovinmoen og oppgradering av Dal transformatorstasjon.

Digitalt folkemøte og videre saksbehandling

NVE behandler nå konsesjonssøknadene om nye 132 kV kraftledninger mellom Gjestad – Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal. Her kan du lese mer om status og fremdrift.

Behov for mer kapasitet

Elvia AS søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og rett til forhåndstiltredelse for ny 132 kV dobbelkurs kraftledning mellom Dal transformatorstasjon og Hovinmoen transformatorstasjon. Omsøkte nettanlegg ligger i Eidsvoll og Ullensaker kommune.

Det søkes også om utvidelse av Dal transformatorstasjon. Transformatorstasjonen ligger i Eidsvoll kommune.

Ny kraftledning

Ny 132 kV kraftledning skal erstatte dagens 66 kV kraftledning mellom Dal og Hovinmoen. Dagens ledning er ca. 8,4 km lang og ble bygget i 1980-81.

Ny kraftledning omsøkes bygget med dobbeltkurs rørmaster i galvanisert stål. Dagens 66 kV ledning er bygget med enkeltkurs H-master i kreosotimpregnert tre.
 
Dagens 66 kV kraftledning passerer gjennom boligfelt og naturområde. Ny ledning omsøkes bygget i nye trasealternativer hovedsakelig i nærhet til E6. For å frigjøre plass til ny kraftledning, omsøkes eksisterende 66 kV kraftledning Dal – Garder kablet ved Dal transformatorstasjon

Kontaktperson

Håvard Bårli, prosjektleder i Elvia, tlf 928 41 159, e-post

Dal transformatorstasjon

For å kunne koble til ny dobbeltkurs kraftledning mellom Dal - Hovinmoen må Dal transformatorstasjon oppgraderes.

Eiendommen hvor Dal transformatorstasjon er etablert, skal utnyttes i større grad samtidig som antall bryterfelt i 66 kV anlegget i stasjonen skal økes.

I forbindelse med oppgraderingen skal linenes innstrekk fra 66 kV kraftledning Dal – Minne forskyves noe mot øst. Det vil bli behov for å etablere en ekstra mast for dette tiltaket.
 
De omsøkte tiltakene er nødvendig for å dekke effektbehovet i Ullensaker kommune med hovedtyngde for området rundt Oslo hovedflyplass (OSL). Tiltaket vil også styrke den gjensidige reserven i regionalnettet mellom Statnetts transformatorstasjoner i Frogner og Minne. 

Kontaktperson

Inger Lise Rødseth, prosjektleder i Elvia, tlf 913 54 138, e-post