Hovinmoen - Gjestad

Ny 132 kV kraftledning Hovinmoen - Gjestad og oppgradering av Gjestad transformatorstasjon.

Saksbehandling

NVE behandler nå konsesjonssøknadene om nye 132 kV kraftledninger mellom Gjestad – Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.
Her kan du lese mer om status og fremdrift.

Behov for mer kapasitet

Ullensaker kommune og områdene rundt Gardermoen flyplass er der hvor effektveksten i dag er størst i hele Elvias forsyningsområde. Det har siden 2010 vært gjort en rekke tiltak for å øke overførings- og transformatorskapasiteten inn mot kommunen.

Hafslund Nett søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og rett til forhåndstiltredelse for ny 132 kV dobbeltkurs kraftledning mellom Hovinmoen transformatorstasjon og Gjestad transformatorstasjon. Omsøkte nettanlegg ligger i Ullensaker kommune.

Det søkes også om utvidelse av Gjestad transformatorstasjon. Transformatorstasjonen ligger i Ullensaker kommune.

Ny kraftledning

Ny 132 kV kraftledning skal erstatte dagens 66 kV kraftledning mellom Hovinmoen og Gjestad. Dagens ledning er ca. 4,3 km lang og ble bygget i 1981.

Ny kraftledning omsøkes bygget med dobbeltkurs rørmaster i galvanisert stål. Dagens 66 kV ledning er bygget med enkeltkurs H-master i kreosotimpregnert tre.

Dagens 66 kV kraftledning passerer gjennom boligfelt og natur-/fritidsområde. Ny ledning omsøkes bygget i nye trasealternativer hovedsakelig i nærhet til E6. For å minimere utvidelse av tomten på Gjestad transformatorstasjon, omsøkes forbindelsen ført som kabel inn i stasjonen.

Kontaktperson

HĂĄvard BĂĄrli, prosjektleder i Elvia, tlf 928 41 159, e-post

Gjestad transformatorstasjon

For å kunne koble til ny dobbeltkurs kraftledning mellom Hovinmoen – Gjestad må Gjestad transformatorstasjon oppgraderes.

Begge kursene fra Hovinmoen omsøkes ført inn til Gjestad transformatorstasjon med kabel for å gi større fleksibilitet med tanke på at transformatorstasjonen på sikt er tenkt som en ren 132 kV-stasjon. Ved en slik fremtidig spenningsomlegging vil det ikke være nok areal til å bygge stasjonen med et luftisolert koblingsanlegg. Hafslund Nett ser derfor for seg et fremtidige gassisolert (GIS) anlegg og da vil innføring med jordkabler gi en vesentlig enklere ombygging.
Areal for nytt utendørs luftisolert 132 (66) kV-felt vil kreve en utvidelse av stasjonstomten på ca. 6.5 x 25.5 m.

Eksisterende innstrekkstativ utvides for innføring av kabel. Kabelstativet lages for 145 kV 1600 mm² kabel med 132 (145) kV endemuffe.

Tiltak på 132 kV-anlegget utløser behov for utvidelse av dagens 22 kV-anlegg, med nye felt samt utvidelse av dagens kontrollanlegg. Det omsøkes derfor nødvendig utvidelse av dagens stasjonsbygg med ca. 7,5 x 5,4 meter.

Kontaktperson

Thomas Strøm Johansen, prosjektleder i Elvia, tlf 915 85 220, e-post