Slik jobber vi med bærekraft i Elvia

En viktig del av vår samfunnsrolle er å ta del i det grønne skiftet. Dette gjør vi blant annet ved å legge til rette for fornybar energi og sikre bærekraftige, energieffektive og fremtidsrettede løsninger.

Utbygging av strømnettet bidrar til økt elektrifisering som hjelper Norge nå sine klimamål. Samtidig innebærer dette bruk av ressurser, utslipp av klimagasser og påvirkning på naturen. Det er derfor viktig å se på hvordan vi kan bygge ut og drifte nettet på en måte som ivaretar klima, natur og biomangfold, og menneskene i verdikjeden.

Elvia er del av et større konsern – Eidsiva – vi jobber sammen på tvers i konsernet med bærekraft, særlig med rapportering og strategiske målsettinger. Vi henviser til Eidsivas bærekraftsrapport, bærekraftsplan, og redegjørelse for åpenhetsloven for mer informasjon om vår målsetning og overordnede policyer.

Under kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft. Dette er et utvalg av de viktigste prosjekter, initiativer, og tiltak som omhandler bærekraft i Elvia.

Dette har vi gjort

 • Naturpolicy og tiltakshierarki
  På starten av 2024 vedtok vi en naturpolicy for konsernet. Dette betyr at tiltakshierarkiet skal brukes i våre prosjekter (unngå - begrense - tilbakestille - kompensere). Eksempler på hvordan vi bruker tiltakshierarkiet er:

  Unngå:
  Vi unngår hele tiden i vårt virke. Kundetilknytning og kundeprosjekter har kontinuerlig dialog med kunder for å sikre at tilknytninger av kunder ikke fører til større oppgraderinger enn nødvendig.

  Vi har som hovedregel å legge oss i eller nær eksisterende infrastruktur, også når dette betyr at vi ligger langs veier på det som kalles "flytteplikt", med andre ord at vi må ta kostnaden dersom vi må flytte en kabel/ledning. Eksempler er kraftledningene:

  132 kV Hasle - Råde (parallelt med Statnetts 420 kV ledning Rød - Hasle)
  132 kV Dyrløkke - Tegneby (parallelt med E6)
  132 kV Kråkerøy - Hvaler (delvis parallelt med Norgesnetts 22 kV ledninger)
  Gjestad - Hovinmoen - Dal (parallelt med E6 og jernbane) som andre kraftledninger, baner og veier.

  Restaurere:
  I byer og tettsted som Oslo fjerner vi fremmedarter og renser forurenset masse.

 • Bærekraft i anskaffelser
  Regjeringen innførte fra 1. januar 2024 krav om 30 % vekting av klima og miljø i alle offentlige anskaffelser. For å etterleve dette kravet har vi i Elvia fått på plass flere krav til klima og miljø for leverandører og en bærekraftsveileder for anskaffelser. Kravene vil bidra til å få ned utslippene våre internt og få ned utslippene vi er ansvarlige for hos leverandørene våre. Veilederen bidrar avdeling anskaffelser med innspill til hvilke tildelingskriterier, opsjoner og ekstra krav de kan stille for å oppfylle kravet om 30 % vekting av klima og miljø.

 • Klimamål Eidsiva Konsern
  På starten av 2024 vedtok vi klimamål for konsernet. Vi har satt mål om 60 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 og har en ambisjon om null utslipp innen 2050. De utslippene som er umulige å fjerne (locked-in emissions) - som for eksempel siste rest av nett-tapet - skal kompenseres med for eksempel produksjon av biokull og carbon capture and usage (CCU) teknologier.

 • Klimaregnskap
  I Elvia har vi fullstendig klimaregnskap for andre år på rad. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt datagrunnlag. Du kan finne vårt klimaregnskap i Eidsiva sin bærekraft rapport.

  Vi har klimabudsjett i beslutningsunderlaget i alle utbyggings- og reinvesteringsstyresaker, som omfatter alle større utbygginger.

 • Lavkarbonbetong
  Lavkarbonbetong er standard i Elvia. Vi bruker lavkarbonbetong (klasse A) under alle nye nettstasjoner. Dersom man skal bruke annen betong må man begrunne og ta avvik.

 • Innspill politiske partiprogrammer
  Elvia har gitt innspill til prosessene med de politiske partiprogrammene før påske 2024. Det er sendt inn et brev til alle partiprogramansvarlige, og vi har tilbudt dem alle møter med oss dersom de trenger mer innspill. Hovedformålet har vært å fremme riktig bruk av natur, og å styrke ENØK 2.0 (spare strøm i tillegg til å spare strøm på riktig tidspunkt).

 • Krav til leverandører
  Vi stiller etiske krav til våre leverandører om: god forretningsskikk og etterlevelse av gjeldene lover, regler og konvensjoner; nulltoleranse for korrupsjon; HMS; lønns- og arbeidsvilkår; miljø og klima; respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø; sporbarhet.

Dette gjør vi nå

 • Naturmål

I 2024 jobbes det med å etablere naturmål for Elvia og Eidsiva konsern. Vi er bevisste på at vi har et avtrykk på naturen og ønsker å sette mål for å redusere våre negative påvirkninger. For å ha et godt kunnskaps- og datagrunnlag for arbeidet med naturmål, har vi satt i gang et prosjekt på arealregnskap, som er et første steg inn mot naturregnskap. Vi skal kartlegge hvor mye areal vi bruker og hva slags typer natur som finnes der. Dette skal hjelpe oss med å sette i gang de riktige tiltakene for å redusere våre negative påvirkninger og fremme biomangfold og bærekraftige økosystemer.

 • Bære kraft med Bærekraft
  Elvia deltar i FOU prosjektet 'Bære kraft med Bærekraft' ledet av Fornybar Norge med NORSUS som forskningspartner. I løpet av året skal dette ferdigstilles og får vi svar på spennende spørsmål som: Er det bedre for klima å bruke kabel eller linje? Videre jobber vi i prosjektet med å utvikle et verktøy for å kunne vekte verdiene til natur og biomangfold mellom to traseer. I dette prosjektet har vi også tatt frem første versjon av et klimabudsjett for prosjekter i regionalnettet og lagt grunnlaget for klimabudsjett og regnskap i distribusjonsnettet som tas videre av REN (se neste punkt).

 • Klimaregnskaps-verktøy nettbransjen
  Elvia jobber sammen med REN og flere andre nettselskaper for å få på plass et klimaregnskaps-verktøy for prosjekter for hele nettbransjen. Dette er viktig fordi all utbygging har et klimaavtrykk. Selv om nettutbygging har et netto-klimapositivt avtrykk, er det viktig at vi minimerer det negative avtrykket. For å kunne minimere noe må vi vite hvor stort avtrykket faktisk er, og hva som er det mest vesentlige for hvert prosjekt, og hvor vi må sette inn en innsats for å kutte utslippene.

 • Bærekraftsveiledere
  Det er viktig for oss at bærekraft blir integrert i hele virksomheten. Vi utvikler bærekraftssjekklister for regionalnett, distribusjonsnett og vedlikehold, slik at bærekraft er tatt hensyn til i alle utviklingsprosjektene.

 • Elbil ladeinfrastuktur
  Elvia jobber med å bygge opp vår elbil lade infrastruktur. Vi skal tilrettelegge for bruk av elbiler, både for egne firmabiler og privatbiler til ansatte og innleide entreprenører.

 • Energieffektivisering i bygg
  I 2024 ble det satt i gang et prosjekt på energieffektivisering av våre trafostasjoner og driftslokaler. ENØK vurderinger skal tas med i alle trafostasjonsprosjekter og vi kartlegger hvilke av våre bygg trenger ytterlige tiltak.

 • Åpenhetsloven - aktsomhetsvurderinger
  Elvia er underlagt Åpenhetsloven, og vi tar vårt ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold seriøst. Derfor har vi satt i gang et prosjekt for å grave oss dypt nedover i leverandørkjeden av produkter som inneholder kobber. Vi ønsker å avdekke arbeidsforholdene så langt ut i verdikjeden som vi kan. Målet er å nå helt ut i en av gruvene. Eidsivas redegjørelser for Åpenhetsloven finner du her.

 • HMS-målsetning 2023
  I hele Eidsiva konsern jobber vi kontinuerlig med sikkerhet og trivsel til våre ansatte. Vi har satt de følgende mål for strategiperioden:

  Forebyggende HMS-arbeid med synlige og engasjerte ledere som rollemodeller
  Leverandører og medarbeidere som aktivt jobber for gjensidig læring og utvikling
  HMS-kultur der alle er Pådrivere.

  Vi henviser til Eidsiva sin årsrapport 2023 for mer informasjon om konkrete tiltak som har blitt gjennomført for å nå disse målene.

Dette skal vi gjøre

 • Vi skal utvikle naturregnskap
  Elvia ønsker å få på plass naturregnskap. Naturregnskap er en kartlegging av hvor mye areal vi beslaglegger og type økosystemer, biomangfold og arter vi påvirker. Dette vil gi oss innsikten vi trenger å kunne minimere vår negative påvirkning på natur. Ved å gjøre et regnskap på natur er det mulig å ta med natur i vurderingen for prosjekter.

 • Vi skal verifisere våre klimamål
  Elvia skal verifisere sine klimamål gjennom en såkalt Science Based Targets prosess. Dette prosjektet skal gjennomføres for hele Eidsiva konsernet. Vi skal verifisere våre klimamål og veien dit, som gjør at vi får et godt vitenskapelig grunnlag for våre mål og tiltak.

 • Gjenbruk og sirkularitet
  Vi har planlagt å oppdatere standardene våre for å gjøre det enklere for prosjekterende og leverandører å få til mer gjenbruk og noe mer stedstilpassing.

  Vi jobber i dag med en strategi for lager og logistikk. Her skal det tilrettelegges for enklere ombruk, gjenbruk og videreformidling av komponenter med gjenværende levetid.

 • Kobberprosjekt
  Vi skal fortsette med kobberprosjektet, og ønsker å finne ut mer om hvordan menneskene i vår verdikjede har det.