Slik jobber vi med bærekraft i Elvia

Elvia er en del av infrastrukturkonsernet Eidsiva, som gjennom å jobbe aktivt med noen av FNs utvalgte bærekraftsmål har som mål å bidra til mer bærekraftige byer og samfunn.

En viktig del av vår samfunnsrolle, i tillegg til å sørge for at 2 millioner kunder i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold til enhver tid har strøm i kontakten, er å ta del i det grønne skiftet. Det gjør vi blant annet ved å satse på fornybar energi og sikre bærekraftige, energieffektive og fremtidsrettede løsninger.

Her er Eidsivas utvalgte bærekraftsmål:

Bærekraftsmal Eidsiva Elvia. illustrasjon

Redusere bruken av klimagass

SF6-gass, eller svovelheksafluorid, er en kunstig fremstilt og svært potent gass som brukes i mange deler av nettinfrastrukturen til Elvia og andre nettselskaper, blant annet for å isolere høyspentanlegg. Det har vært få alternativer til denne gassen til nå, men det jobbes iherdig med å finne frem til alternative gasser som er mindre potente, inkludert noen luftisolerte løsninger. Per i dag finnes det ikke fullverdige alternativer på alle spenningsnivåer, men nye løsninger testes ut. Et eksempel er i rehabiliteringen av Heggedal transformatorstasjon, hvor vi bruker en mer miljøvennlig gass enn den potente SF6-gassen som tradisjonelt har blitt brukt.

Nye Heggedal transformatorstasjon, som skal stå ferdig høsten 2022, bygges i tillegg på en utslippsfri byggeplass. I 2021 hadde prosjektet en besparelse på over 50 tonn CO² sammenlignet med tradisjonell tilnærming. Total CO²-besparelse i prosjektet er estimert til over 100 tonn.

Heggedal transformatorstasjon inngår i forskningsprosjektet ECoDiS (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations) i regi av SINTEF.

Mer miljøvennlige trestolper

Et godt eksempel på vår miljøvennlige tankegang er at vi i 2021 vedtok å fase ut kreosot som impregneringsmiddel i Elvias trestolper. Den nye standarden i distribusjonsnettet vårt er nå saltimpregnerte stolper med jordbåndsbeskyttelse.

I områder som er spesielt utsatt for hakkespetter, vil vi bruke komposittstolper. Det skal følges opp med ytterligere studier og forskning for å kvalitetssikre hva slags type stolper som etterlater minst fotavtrykk og dermed er det mest bærekraftige alternativet. Dette jobbes det blant annet med i forskningsprosjektet FremStolp, som er en del av “Bære kraft med bærekraft”, som ledes av Norsus.

Øke andelen av elbiler

I 2021 besluttet vi også å øke antallet elbiler i bilparken vår. Innen 2025 skal 22 % av Elvias bilpark bestå av ikke-fossile biler. Det høres kanskje ikke så mye ut, men dette tallet vil økes etter hvert som tilgangen på ikke-fossile biler som tilfredsstiller funksjonskravene for beredskapsbiler øker.

Smarte varmtvannsberedere

Elvia har i samarbeid med OSO Energy utviklet smarte varmtvannsberedere med en liten styringsenhet som overvåker tilstanden i det lokale strømnettet, slik at de kan utsette eller fremskynde oppvarming ved behov og dermed redusere strømforbruket. De smarte varmtvannsberederne ble først testet ut på Biri og senere i enda større omfang på Sjusjøen. 

Ny nettleiemodell

I 2021 har vi i Elvia samarbeidet med Lyse, Glitre, BKK og Lede med mål om å finne gode svar og forslag til tariffmodeller som både oppfyller de nye kravene i tariff-forskriften og Elvias mål med å innføre en ny nettleiemodell. 

Den nye nettleiemodellen, som innføres 1. juli 2022, åpner for muligheter til å tilpasse strømforbruket til tider hvor det normalt ikke er høy belastning på strømnettet. Elvia ønsker med dette at også nettleien skal være et lite bidrag i det grønne skiftet.

Her kan du lese hele bærekraftrapporten hos Eidsiva.