Nettleiepriser og effekttariff for bedrifter i Oslo og Viken

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til din bedrift, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter.

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og to variable deler samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • Effektleddet kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Disse utgjør faktisk mer enn halvparten av det du betaler i nettleie, og er inkludert i prisen. 

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene gjelder fra 1. januar 2019. Prisene er ikke endret i 2020, men avgift for elektrisk kraft fikk en justering fra 1. januar 2020. Historiske priser på nettleie i tidligere Hafslund Nett finner du her.

Energitariff – bedriftskunder


Lavspenning 230 V og 400 V

Fastledd

1628 kr/år

Energiledd

21,53 øre/kWh

Effekttariff – bedriftskunder(Timesmålte anlegg)


Fastledd

Lavspenning

340 kr/mnd

Fellesmåling

1065 kr/mnd

Høyspenning

900 kr/mnd

Effektledd* vinter 1

(januar, februar og desember)

Lavspenning

150 kr/kW/mnd

Fellesmåling

150 kr/kW/mnd

Høyspenning

122 kr/kW/mnd

Effektledd* vinter 2

(mars og november)

Lavspenning

80 kr/kW/mnd

Fellesmåling

80 kr/kW/mnd

Høyspenning

52 kr/kW/mnd

Effektledd* sommer

(april-oktober)

Lavspenning

23 kr/kW/mnd

Fellesmåling

23 kr/kW/mnd

Høyspenning

17 kr/kW/mnd

Energiledd* vinter

(januar-mars og november-desember)

Lavspenning

7 øre/kWh

Fellesmåling

7 øre/kWh

Høyspenning

3,50 øre/kWh

Energiledd* sommer

(april-oktober)

Lavspenning

3,90 øre/kWh

Fellesmåling

3,90 øre/kWh

Høyspenning

1,8 øre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

Elvia tilbyr ikke lenger installasjon av umålte anlegg. For kunder som har slike avtaler fra tidligere, gjelder følgende energitariff fra 1. januar 2019:


Lavspenning 230 V og 400 V

Fastledd

1628 kr/år

Energiledd

21,53 øre/kWh

Hvem gjelder effekttariffen for?

Ved ordinær overføring og lavspenning tilknytning gjelder effektavregningen alle anlegg med hovedsikring over 125 A ved 230 volts nett, og alle anlegg over 80 A ved 400 volts nett. I tillegg gjelder effektavregningen for alle anlegg med forventet årsforbruk over 100 000 kWh. Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff.

Mer informasjon om effekttariff

Tariffene gjelder alle timemålte anlegg som omfattes av krav til effektavregning. Tariffene har ulik prising i periodene vinter 1 (januar, februar og desember), vinter 2 (mars og november) og sommer (april til og med oktober).

Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk.

Reaktiv effekt

Anlegg som trekker reaktiv effekt fra elektrisitetsnettet legger beslag på overføringskapasitet og fører til økte nett-tap. Når uttaket av aktiv effekt er over 50 kW og den reaktive effekt overstiger 50 % av aktiv effekt (effektfaktor under 0,9), kan Elvia kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Alternativt kan kunden velge å betale gjeldende tariff for det overskytende uttak av reaktiv effekt som utstyret deres krever.

Pris for uttak av reaktiv effekt er 45 kr/kVAr/måned i perioden november - mars.

Redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft

Produksjonsbedrifter kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon. Du kan lese mer om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft her.

Alt om nettleie

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?