Nettleiepriser og effekttariff for bedrifter i Oslo og Viken

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til din bedrift, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og offentlige avgifter.

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og to variable deler samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • Effektleddet kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift.

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Dette påslaget inngår i fastleddet i tariffene. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene gjelder fra 1. mai 2022. Historiske priser på nettleie finner du her.

Energitariff – bedriftskunder

Energitariff – bedriftskunder

Lavspenning 230 V og 400 V

Fastledd

1904 kr/år

Energiledd

22,15 øre/kWh

Effekttariff – bedriftskunder

Effekttariff – bedriftskunder
(Timesmålte anlegg)

Fastledd

Lavspenning

340 kr/mnd

Fellesmåling

1065 kr/mnd

Høyspenning

900 kr/mnd

Effektledd* vinter 

(november-desember)

Lavspenning

90 kr/kW/mnd

Fellesmåling

90 kr/kW/mnd

Høyspenning

70 kr/kW/mnd

Effektledd* sommer

(mai-oktober)

Lavspenning

40 kr/kW/mnd

Fellesmåling

40 kr/kW/mnd

Høyspenning

30 kr/kW/mnd

Energiledd vinter

(november-desember)

Lavspenning

8,50 øre/kWh

Fellesmåling

8,50 øre/kWh

Høyspenning

4,50 øre/kWh

Energiledd sommer

(mai-oktober)

Lavspenning

6,00 øre/kWh

Fellesmåling

6,00 øre/kWh

Høyspenning

3,50 øre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

Elvia tilbyr ikke lenger installasjon av umålte anlegg. For kunder som har slike avtaler fra tidligere, gjelder følgende energitariff fra 1. mai 2022:

Energitariff – bedriftskunder 
(Umålte anlegg)

Lavspenning 230 V og 400 V

Fastledd

1 772 kr/år

Energiledd

22,15 øre/kWh

Hvem gjelder effekttariffen for?

Ved ordinær overføring og lavspenning tilknytning gjelder effektavregningen alle anlegg med hovedsikring over 125 A ved 230 volts nett, og alle anlegg over 80 A ved 400 volts nett. Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff.

Mer informasjon om effekttariff

Tariffene har ulik prising i periodene vinter 1 (januar, februar og desember), vinter 2 (mars og november) og sommer (april til og med oktober).

Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk.

Reaktiv effekt

Anlegg som trekker reaktiv effekt fra elektrisitetsnettet legger beslag på overføringskapasitet, fører til økte nettap og påvirker spenningsforholdene i nettet. Ved uttak av reaktiv effekt utover angitt grense kan Elvia kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Alternativt må kunden betale gjeldende tariff for det overskytende uttaket av reaktiv effekt. Grensen for uttak av reaktiv effekt er inntil en effektfaktor lik 0,95 (dvs. uttak av reaktiv effekt inntil 33 % av aktiv effekt). Tariffering av reaktiv effekt skal bidra til at det installeres kompenseringsanlegg der det er behov for dette.

Pris for lavspent tilknytning er 35 kr/kVAr/måned i perioden november – mars og 15 kr/kVAr/måned i perioden april – oktober. Tariffblad 2.1 Effekttariff lavspent

Pris for høyspent tilknytning er 30 kr/kVAr/måned i perioden november – mars og 10 kr/kVAr/måned i perioden april – oktober. Tariffblad 2.3 Effekttariff høyspent

Redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft

Produksjonsbedrifter kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon. Du kan lese mer om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft her.

Strømlinjer i Jessnes Elvia. Foto

Alt om nettleie

Strømregningen din består av kostnader til både strøm og nettleie, men ikke alle er klar over hva som er forskjellen eller hva man faktisk betaler for.

Mast med strømførende linjer mot blå himmel.

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?