Nettleiepriser for bedrifter og næring

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til bedriften, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. Prisene gjelder fra 1. januar 2024.

Nettleien består av flere deler

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.

Det du betaler i nettleie består av flere deler : 

  1. Fastleddet er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Nytt med nettleien etter juli 2022 er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned. Fastleddet skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

  2. Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  3. De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20 000 kWh utgjør statlige avgifter over halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Bedrifter og næringskunder med et årsforbruk under 100.000 kWh går inn i samme type modell som privatkunder. Fastleddet vil ha ulike pristrinn basert på effektbruken dere har, og energileddet er lavere på hverdager mellom kl. 22-06, i helgene og på helligdager.

Med den nye nettleiemodellen får dere muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor.

Fastleddet

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si gjennomsnittet av de tre timene i måneden bedriften bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på.

Tabellen viser forbruksintervallene for hvert trinn, og tilhørende pris (ekskl. mva, men inkludert Enova-påslag i fastleddet på 800 kroner pr. år). Historiske priser finner du her.

Fastledd

Trinn 1

Døgnmaks

kWh per time

0-2 kW

Kroner per måned*

162,67

Trinn 2

Døgnmaks

kWh per time

2-5 kW

Kroner per måned*

218,67

Trinn 3

Døgnmaks

kWh per time

5-10 kW

Kroner per måned*

310,67

Trinn 4

Døgnmaks

kWh per time

10-15 kW

Kroner per måned*

402,67

Trinn 5 

Døgnmaks

kWh per time

15-20 kW

Kroner per måned*

494,67

Trinn 6

Døgnmaks

kWh per time

20-25 kW

Kroner per måned*

586,67

Trinn 7 

Døgnmaks

kWh per time

25-50 kW

Kroner per måned*

1046,67

Trinn 8 

Døgnmaks

kWh per time

50-75 kW

Kroner per måned*

1506,67

Trinn 9 

Døgnmaks

kWh per time

75-100 kW

Kroner per måned*

1966,67

Trinn 10 

Døgnmaks

kWh per time

Over 100 kW

Kroner per måned*

3866,67

* Inkludert Enova-påslag med 800 kroner i året, ekskl. merverdiavgift (mva). 

Hvis virksomheten bruker rundt 20.000 kWh i året, vil dere sannsynligvis befinne dere mellom trinn 1 og 4. For å finne ut hvilket trinn virksomheten normalt sett vil ligge, anbefaler vi å bruke Min side. Der finner du detaljert forbruksinformasjon ned på timesnivå.

For næringskunder som bruker elektrisk oppvarming vil det være naturlig å stige et nivå eller to om vinteren.

Som man ser av tabellen er prisforskjellen mellom de første trinnene stort sett ca. 80 kroner, tilsvarende en årskostnad på rundt 1000 kroner før avgifter. Fra og med trinn 7 er intervallene mye større, og prisforskjellene likeså. Har dere døgnmaks på rundt 25 kW er det altså mye å spare på å være bevisst virksomhetens samtidige bruk.

Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Mange næringskunder er vant til at energileddet er lavere om sommeren enn om vinteren, og med ny nettleiemodell blir det jevnt fordelt hele året.

Med den nye modellen varier energileddet gjennom uken. Dere betaler mindre per kilowattime i helgen, på helligdager og fra kl. 22-06 på ukedagene. Husk at dere alltid må ha elektriske apparater under oppsyn når de er i bruk.

Vi definerer dag som kl. 06-22 og natt som kl. 22-06:

Energiledd

Øre/kWh

Dag 

21,16*

Natt/helg 

15,16*

* Prisene er eksklusive:

  • Avgift på elektrisk kraft (Elavgift)

    • 9,51 øre/kWh i perioden januar til mars

    • 16,44 øre/kWh i perioden april til desember

  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Her kan du lese om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft. Se prisoversikt i pdf-format (Tariffblad 2.0).

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Marginaltapssatser Innlandet

Marginaltapssatser produksjon d-nett Innlandet.

Flere muligheter

Bedrifter og næringer med «normal» kontor-/åpningstid kan fort tenke at det er vanskelig å flytte noe forbruk. Men tenk igjennom strømbruket deres – kanskje er det likevel noe som kan endres?

For bedrifter og næringer som ikke har «normal» kontortid, som restauranter, barer eller bakerier med aktivitet på kveld/helg/natt, vil ny nettleie kunne slå gunstig ut. Det samme gjelder for bedrifter og næringer med elbiler – de kan nå lades billigere om natten (forutsatt godkjent ladeutstyr montert av fagfolk). Er man ekstra oppmerksom, er det mulig å redusere ladehastigheten slik at man ikke får for høy timesmaksbruk.

Et annet eksempel på mulig tilpasning:

En bedrift eller næring har ansatte som gjerne kommer på jobb i 07-08-tiden om morgenen. I disse timene er strømforbruket høyt, fordi lokalene varmes opp, noen begynner å lade elbilen, syklistene dusjer, kaffetrakteren går, oppvaskmaskinen kjører en runde og alle maskiner/apparater settes i sving.

Kan det da være fornuftig å begynne oppvarmingen av lokalene tidligere, kanskje kl. 05.30? Og kan man be de ansatte lade elbil litt senere, og på skift? Forholdsvis små grep kan bidra til både lavere fastledd og energiledd i den nye nettleiemodellen.