Hva er elavgift og hvem kan få fritak for avgiften?

Elavgift (også kalt forbruksavgift) er en avgift for elektrisk kraft som nettselskapene tar inn på vegne av staten. For å få redusert sats eller fritak for avgiften må man oppfylle bestemte kriterier.

Hva er elavgift?

Elavgift, forbruksavgift eller avgift på elektrisk kraft er alle betegnelser på den samme statlige særavgiften. Avgiften faktureres av nettselskapene på vegne av staten. Avgiften gjelder både privatpersoner og foretak og inngår som en del av nettleien.

Hvor mye er elavgiften på?

Avgiftssatsene settes i Statsbudsjettet hvert år. Fra 1. januar 2024 er avgiftssatsen slik:

 • Alminnelig sats, januar - mars 2024:
  9,51 øre per kWh

 • Alminnelig sats, april - desember 2024:
  16,44 øre per kWh

 • Redusert sats :
  0,580 øre per kWh

Hvem får redusert sats eller fritak?

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres sluttbrukere i Norge, men det finnes unntak.

Kort oppsummert er det redusert avgift på elektrisk kraft som leveres til:

 • industri- og bergverksproduksjon

 • produksjon av fjernvarme

 • skip i næring

 • produksjon eller omforming av energiprodukt

Det er helt fritak fra avgift på elektrisk kraft som leveres:

 • visse kraftintensive prosesser

 • veksthusnæringen

 • fremdrift av skinnegående transportmiddel

Bruken av anlegget avgjør

I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som gis fritak eller redusert avgiftsats, ikke administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

Brukes kraften av andre enn den anlegget er registrert på hos netteier, f.eks. en leietaker, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som gjelder. Det er imidlertid nettkunden som er ansvarlig for å gi nettselskapet nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om eventuelle endringer i bruken.

Hvordan søke om fritak eller redusert sats?

Kunder må fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Lovhjemmel for redusert sats eller fritak

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Satsen kan korrigeres inntil 3 år tilbake. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften. Se Skatteetatens nettsider. Forskriften kan også leses på Lovdatas hjemmeside, lovdata.no.

Dokumentasjon på rett til redusert sats eller fritak

Det er et krav at berettigelsen til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift dokumenteres overfor nettselskapet. Det er nettkunden som står ansvarlig for å gi riktige og nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette gjøres i vårt egenerklæringsskjema. Under utfyllingen vil man bli bedt om å vedlegge registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Avhengig av type virksomhet kan man også bli bedt om å vedlegge annen dokumentasjon.

Påberoper man seg krav om redusert sats eller fritak med tilbakevirkende kraft (inntil 3 år tilbake), er det viktig å være oppmerksom på at særavgiftsforskriftens krav må være oppfylt i hele perioden man søker for.

Årlig fornyelse av dokumentasjon

Myndighetene har bestemt at innlevert dokumentasjon skal gjelde i 12 måneder. Elvia følger opp dette, og en gang i året vil de av våre kunder som faktureres med redusert sats eller avgiftsfritak få en påminnelse om å levere nytt egenerklæringsskjema med oppdatert dokumentasjon.