Nettleiepriser og effekttariff for bedrifter med årsforbruk over 100.000 kWh

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til din bedrift, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og offentlige avgifter.

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og to variable deler samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • Effektleddet kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift.

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år per målepunkt-ID. Dette påslaget inngår i fastleddet i tariffene. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene gjelder fra 1. juli 2022 (ikke berørt av ny nettleiemodell).

Effekttariff (timesmålte anlegg)

Fastledd

Høyspenning

900 kr/mnd

Lavspenning

340 kr/mnd

Effektledd* vinter 
(november-desember)

Høyspenning

70 kr/kW/mnd

Lavspenning

90 kr/kW/mnd

Effektledd* sommer 

(juli-oktober)

Høyspenning

30 kr/kW/mnd

Lavspenning

40 kr/kW/mnd

Energiledd vinter 

(november-desember)

Høyspenning

4,5 øre/kWh

Lavspenning

8,5 øre/kWh

Energiledd sommer 

(juli-oktober)

Høyspenning

3,5 øre/kWh

Lavspenning

6 øre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

Hvem gjelder effekttariffen for?

Lavspenning
Ved ordinær overføring og lavspenning tilknytning gjelder effektavregningen alle anlegg med forventet årsforbruk over 100.000 kWh. Se Tariffblad 3.0 lavspenning.

Høyspenning
Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff. Se Tariffblad 4.0 høyspenning.


Mer informasjon om effekttariff

Tariffene har ulik prising i periodene vinter (november og desember) og sommer (juli til og med oktober).

Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk.