Nettleiepriser og effekttariff for bedrifter med årsforbruk over 100.000 kWh

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til din bedrift, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og offentlige avgifter.

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og tre variable deler samt avgifter til staten: 

 1. Fastledd
  Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

 2. Energiledd
  Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

 3. Effektledd
  Effektleddet kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

 4. Reaktiv effekt
  Se detaljer for reaktiv effekt lenger ned på siden.

 5. Avgifter
  De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, avgift på elektrisk kraft (elavgift) og merverdiavgift.

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for bedriftskunder

Prisene gjelder fra 1. januar 2024. Historiske priser finner du her.

Effekttariff
(timesmålte anlegg)

Fastledd

Lavspenning

500 kr/mnd

Fellesmåling

1225 kr/mnd

Høyspenning

900 kr/mnd

Effektledd sommer 

Lavspenning

36 kr/kW/mnd

Fellesmåling

36 kr/kW/mnd

Høyspenning

29 kr/kW/mnd

Effektledd vinter 

Lavspenning

86 kr/kW/mnd

Fellesmåling

86 kr/kW/mnd

Høyspenning

68 kr/kW/mnd

Energiledd lik hele året

Lavspenning

5 øre/kWh

Fellesmåling

5 øre/kWh

Høyspenning

3 øre/kWh

Reaktiv effekt sommer

Lavspenning

16 kr/kVAr/mnd

Fellesmåling

16 kr/kVAr/mnd

Høyspenning

13 kr/kVAr/mnd

Reaktiv effekt vinter

Lavspenning

37 kr/kVAr/mnd

Fellesmåling

37 kr/kVAr/mnd

Høyspenning

30 kr/kVAr/mnd

Sommerperiode: april – september
Vinterperiode: oktober – mars

Avgifter

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft (Elavgift), men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år per målepunkt-ID. Dette påslaget inngår i fastleddet i tariffene.

Elavgift

Avgift på elektrisk kraft (Elavgift)

 • 9,51 øre/kWh i perioden januar til mars

 • 16,44 øre/kWh i perioden april til desember

Her kan du lese om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Reaktiv effekt

Anlegg som trekker reaktiv effekt fra elektrisitetsnettet legger beslag på overføringskapasitet, fører til økte nettap og påvirker spenningsforholdene i nettet. Ved uttak av reaktiv effekt utover angitt grense kan Elvia kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Alternativt må kunden betale gjeldende tariff for det overskytende uttaket av reaktiv effekt. Tariffering av reaktiv effekt skal bidra til at det installeres kompenseringsanlegg der det er behov for dette.

Følgende avregningsprinsipp gjelder for reaktiv effekt:

Grensen for uttak av reaktiv effekt er inntil en effektfaktor lik 0,95 (dvs. uttak av reaktiv effekt inntil 33 % av aktiv effekt). Den timen i avregningsperioden med størst uttak av aktiv effekt legges til grunn. Dersom målt uttak av reaktiv effekt i denne timen overstiger 33 % av målt uttak av aktiv effekt, trekker en fra den reaktive effekten kunden har anledning til å ta ut (inntil effektfaktor lik 0,95) og det overskytende uttaket av reaktiv effekt multipliserer med satsen i henhold til gjeldende tariff.

Hvem gjelder effekttariffen for?

Lavspenning
Ved ordinær overføring og lavspenning tilknytning gjelder effektavregningen alle anlegg med forventet årsforbruk over 100.000 kWh. Se Tariffblad 3.0 lavspenning.

Høyspenning
Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff. Se Tariffblad 4.0 høyspenning.

Mer informasjon om effekttariff

Tariffene har ulik prising i periodene vinter (oktober til og med mars) og sommer (april til og med september).

Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk.