Åpenhetsloven

Elvia jobber kontinuerlig mot en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling.

Målet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Det vil si at loven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos underleverandører og andre forretningspartnere.

For Elvia betyr det at vi må være mer åpne om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss, og at vi må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi ikke bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette vil ikke bare gjelde for egen virksomhet, men også for leverandører og verdikjeden til leverandørene.

Aktsomhetsvurderinger

Bærekraft er en integrert del av Elvias selskapsstrategi, særlig forankret i ett av våre strategiske mål: Omsorg for mennesker og miljø. Vi har et ansvar overfor alle som jobber hos oss, for oss og med oss. Som ett av konsernets fokusområder har Elvia også et ansvar som ansvarlig leverandørutfordrer, som blant annet innebærer å følge opp rutiner og drive bærekraftig innovasjon i samarbeid med leverandørene. Les mer om redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Eidsiva-konsernet.

Krav til leverandører om etikk og bærekraft

Elvia jobber kontinuerlig mot en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi forventer at våre leverandører av varer og tjenester også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede og vi stiller derfor krav om dette. Les mer om Elvias krav til leverandører om etikk og bærekraft her.

Prosessen med aktsomhetsvurderinger er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». I første omgang vil vi se på informasjonen vi allerede har om våre leverandører, og eventuelt innhente ytterligere informasjon om vi skulle trenge det. Kartleggingen vil basere seg på informasjon om risiko knyttet til bransje og geografi, og kjent risiko Elvia har møtt på tidligere eller sannsynligvis vil møte på.

Ut ifra den overordnede risikoanalysen vil vi se på de leverandørene hvor risikoen er høyest og gjøre en mer detaljert risikovurdering. Ved å se på funnene opp mot dokumentasjonen og kunnskapen vi har om disse leverandørene vil vi kunne få en viss forståelse for hvor det kan være risiko for negativ påvirkning.

risikoanalysen apenhetsloven. illustrasjon

Prosess for aktsomhetsvurderinger.

Les mer om anskaffelser i Elvia her.