Fordeling av ledig kapasitet i nettet

Det er flere steg på veien frem til tilknytning i nettet – fra kunde starter å jobbe med et prosjekt til nettavtalen er inngått og kunde kan knytte seg til nettet. Noen steder i nettområdet er det ledig kapasitet til ny produksjon eller forbruk, mens andre steder kan det være begrenset kapasitet eller kapasitetskø for store effekter.

Prosjekter under 5 MW

Kunde blir tildelt en plass i køen over prosjekter som skal vurderes for reservasjon av nettkapasitet. Elvia mottar melding om installasjonsarbeid (MOI). MOI må sendes inn av elektroinstallatør. De fleste steder i nettet har Elvia holdt av kapasitet til vanlige strømkunder, slik at det som regel er kapasitet til prosjekter under 5 MW uten at store tiltak må gjøres i nettet. 

Prosjekter over 5 MW

Her er en oversikt over viktige milepæler i prosessen:

 1. Kunde sender forespørsel
  Kunde må kontakte Elvia om konkret behov for kapasitet i nettet ved å sende inn Forespørsel om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder.
  Forespørselen skal minimum inneholde følgende informasjon for å bli tildelt en plass i køen:
  a) Kontaktinformasjon til kunde
  b) Ønsket maks effekt og eventuelt opptrappingsplan med tidsangivelser (måned/år)
  c) Type forbruk eller produksjon (solcellepark, datasenter, batterifabrikk eller lignende) 
  d) Anleggets beliggenhet (* eventuelt flere lokasjoner)

  * Dersom dere vurderer flere alternative lokasjoner ber vi om at dere sender inn skjema om teknisk henvendelse for videre veiledning. Se også tilknytning av større prosjekter. Gjelder forespørselen flere konkrete behov på forskjellige lokasjoner må det sendes én forespørsel per lokasjon.

 2. Vurdering av om tilknytning er driftsmessig forsvarlig
  Elvia gjør en innledende vurdering av om tilknytningen er Driftsmessig Forsvarlig, dvs. om det er kapasitet til å koble til det omsøkte effektbehovet i Elvia sitt eksisterende nett. Kunden vil også få informasjon vedrørende om det er kø på kapasiteten i området allerede. Dersom kunden har oppgitt tilstrekkelig informasjon, gjøres denne vurderingen vederlagsfritt.

 3. Uforpliktende kostnadsestimat 
  Dersom den innledende vurderingen viser at det er Driftsmessig Forsvarlig eller det er rimelig avklart hvilke tiltak som må gjøres, får kunden også et uforpliktende kostnadsestimat. Det vil variere ut ifra nettsituasjonen om kunden mottar det uforpliktende kostnadsestimatet i samme svar som pkt. 2, eller om Elvia trenger noe lengre tid til å presentere dette.

 4. Prosess frem til reservasjon av kapasitet - modenhetsvurdering
  I Elvia sitt svarbrev med innledende driftsmessig forsvarlig-vurdering (pkt. 2) vil Elvia også oversende kriterier for modenhet. Bestått modenhetsvurdering er et vilkår for å gå videre og reservere kapasitet eller få plass i en eventuell kapasitetskø. Hvis kunden ønsker å gå videre, og oppfyller kriteriene for modenhet, inngås en konseptutredningsavtale slik at Elvia kan utrede hvilke tiltak i nettet som må til for å kunne tilknytte kunden, eller evt. få plass i kapasitetskøen. Dette punktet gjelder ikke for prosjekter som er definert som «vanlige strømkunder». Kunden må forplikte seg til fremdriften gjennom inngåelse av avtale med Elvia.

 5. Oppfølging av fremdrift
  Elvia følger jevnlig opp kundens fremdrift. Dersom kunden på et tidspunkt ikke ønsker å gå videre, ikke følger avtalt fremdrift eller betaling, kravene til modenhet etter Elvia sin vurdering ikke lengre er oppfylt, eller lignende, har Elvia rett til å fjerne kundens reservasjon av kapasitet / ta kundens prosjekt ut av køen. Reservert kapasitet vil da fristilles til andre kunder, slik at disse rykker frem i køen.


Mer informasjon