Fordeling av ledig kapasitet i nettet

Det er flere steg på veien frem til tilknytning i nettet – fra kunde starter å jobbe med et prosjekt til nettavtalen er inngått og kunde kan knytte seg til nettet. Noen steder i nettområdet er det ledig kapasitet til ny produksjon eller forbruk, mens andre steder kan det være begrenset kapasitet eller kapasitetskø for store effekter.

Søknad om kapasitet

I cirka 30 % av alle innsendte installasjonsmeldinger, blir det søkt om 3x63A. 25kW er kanskje det som trengs i dag på en enebolig med elbil-lader, men trenger en sommerhytte den samme kapasiteten?

Vi oppfordrer installatørene til å søke om kun den effekten kunden faktisk trenger

Elvia har mål om å være kundens partner i elektrifiseringen og vi oppfordrer derfor installatørene til å søke om kun den effekten kunden faktisk trenger. Strengere krav til IK-verdier og mindre kapasitet i lavspent distribusjonsnett, resulterer ofte i at kundene må betale en del for kapasiteten.

På større kretser kan en søknad om lavere effektuttak (eks. 3x40A) ofte godkjennes med en gang, mens en søknad om 3x63A resulterer i en større jobb der vi må forsterke nett og transformator. Dersom nettet må forsterkes vil kunde måtte betale sin andel av forsterkningen i form av et anleggsbidrag og selve arbeidet med forsterkningen vil også ta tid å få utført.

Tenk over følgene før det søkes om økning av effekt:

 • Er ønsket effekt i Elsmart tilsvarende installert effekt x samtidighetsfaktor hos kunde?

 • Trenger kunde å lade elbilen på to timer, eller kan elbil-lader styres med lastbalansering istedenfor at overlastvern økes hos kunde?

 • Hovedsikring går hos kunde når alt står på. Har noen kontrollert anlegget for skjevlast?

Prosjekter under 5 MW og under 20 GWh

Elvia mottar henvendelse eller melding om installasjonsarbeid (MOI). MOI må sendes inn av elektroinstallatør. De fleste steder i nettet har Elvia holdt av kapasitet til vanlige strømkunder, slik at det som regel er kapasitet til prosjekter under 5 MW og under 20 GWh uten at store tiltak må gjøres i nettet.

Prosjekter over 5 MW eller 20 GWh

Her er en oversikt over viktige milepæler i prosessen:

 1. Kunde sender forespørsel
  Kunde må kontakte Elvia om konkret behov for kapasitet i nettet ved å sende inn Forespørsel om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder.
  Forespørselen skal minimum inneholde følgende informasjon for å bli tildelt en plass i køen:
  a) Kontaktinformasjon til kunde
  b) Ønsket maks effekt og eventuelt opptrappingsplan med tidsangivelser (måned/år)
  c) Type forbruk eller produksjon (solcellepark, datasenter, batterifabrikk eller lignende) 
  d) Anleggets beliggenhet (* eventuelt flere lokasjoner)

  * Dersom dere vurderer flere alternative lokasjoner ber vi om at dere sender inn skjema om teknisk henvendelse for videre veiledning. Se også tilknytning av større prosjekter. Gjelder forespørselen flere konkrete behov på forskjellige lokasjoner må det sendes én forespørsel per lokasjon.

 2. Vurdering av om tilknytning er driftsmessig forsvarlig
  Elvia gjør en innledende vurdering av om tilknytningen er Driftsmessig Forsvarlig, dvs. om det er kapasitet til å koble til det omsøkte effektbehovet i Elvia sitt eksisterende nett. Kunden vil også få informasjon vedrørende om det er kø på kapasiteten i området allerede. Dersom kunden har oppgitt tilstrekkelig informasjon, gjøres denne vurderingen vederlagsfritt.

 3. Uforpliktende kostnadsestimat 
  Dersom den innledende vurderingen viser at det er Driftsmessig Forsvarlig eller det er rimelig avklart hvilke tiltak som må gjøres, får kunden også et uforpliktende kostnadsestimat. Det vil variere ut ifra nettsituasjonen om kunden mottar det uforpliktende kostnadsestimatet i samme svar som pkt. 2, eller om Elvia trenger noe lengre tid til å presentere dette.

 4. Prosess frem til reservasjon av kapasitet - modenhetsvurdering
  I Elvia sitt svarbrev med innledende driftsmessig forsvarlig-vurdering (pkt. 2) vil Elvia også oversende kriterier for modenhet. Dokumentasjon på modent prosjekt kan også oversendes ved komplett forespørsel (pkt. 1). Bestått modenhetsvurdering er et vilkår for å gå videre og reservere kapasitet eller få plass i en eventuell kapasitetskø. Hvis kunden ønsker å gå videre, og oppfyller kriteriene for modenhet, inngås en konseptutredningsavtale slik at Elvia kan utrede hvilke tiltak i nettet som må til for å kunne tilknytte kunden, eller evt. få plass i kapasitetskøen. Dette punktet gjelder ikke for prosjekter som er definert som «vanlige strømkunder». Kunden må forplikte seg til fremdriften gjennom inngåelse av avtale med Elvia.

 5. Oppfølging av fremdrift
  Elvia følger jevnlig opp kundens fremdrift. Dersom kunden på et tidspunkt ikke ønsker å gå videre, ikke følger avtalt fremdrift eller betaling, kravene til modenhet etter Elvia sin vurdering ikke lengre er oppfylt, eller lignende, har Elvia rett til å fjerne kundens reservasjon av kapasitet / ta kundens prosjekt ut av køen. Reservert kapasitet vil da fristilles til andre kunder, slik at disse rykker frem i køen.


Mer informasjon