Tilknytning av større prosjekter med flere enheter / anlegg

"Større prosjekter" kan dreie seg om for eksempel bygging av et nytt boligfelt, næringsområde, industri (datasentre) etc., ønske om utslippsfri byggeplass eller ønske om å tilknytte større produksjonsenheter til nettet - i alle disse tilfellene foregår hele tilknytningsprosessen via oss i Elvia.

De viktigste tingene for deg som tiltakshaver

Det er mye å tenke på når man skal utvikle store prosjekter. For at prosessen med å tilknytte seg til nettet skal gå så smidig som mulig, er det nyttig å være oppmerksom på disse punktene:

  • Vær ute i god tid med å kontakte oss. Bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange aktører, slik som grunneier, naboer, kommune, annen infrastruktur eller ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkeskommune).

  • Ta kontakt elektronisk gjennom skjemaene på nettsidene våre, det gir mest effektiv saksbehandling.

  • Du som utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Vi i Elvia tar ansvar for våre leveranser.

Forespørsel om tilknytning til nett

Hvis effektbehov (kW eller kVA) og lokasjon er avklart, sender du oss en forespørsel om tilknytning av større prosjekter. Dersom du ikke vet nøyaktig effektbehov, gi et så godt estimat som mulig. Dersom effektbehov og/eller lokasjon ikke er avklart, ta kontakt via teknisk henvendelse. Det kan eventuelt inngås en avtale om utvidet utredning av de ulike alternativene, der kunde betaler for utredningen.

Her kan du lese mer om Elvias kriterier for tildeling av ledig kapasitet i nettet.

Elvia vurderer forespørselen

Basert på informasjonen du har gitt oss gjør vi vederlagsfritt en innledende vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Det vil si om det er kapasitet til å koble til det omsøkte effektbehovet i Elvia sitt eksisterende nett, eller om det må gjøres tiltak. I de fleste tilfeller er det behov for nettinvesteringer for å gi kunden nettilknytning. Dersom det er rimelig klart hvilke tiltak som må gjøres, vil Elvia vil gi kunden et uforpliktende kostnadsestimat for kundens andel av nettinvesteringen. I Elvia sitt svarbrev med innledende Driftsmessig Forsvarlig-vurdering, og evt. det uforpliktende kostnadsestimatet, vil Elvia også oversende kriterier for modenhet. Les mer om modenhetsvurdering og fordeling av kapasitet her.

Planlegging og gjennomføring

De større prosjektene er mer tidkrevende og omfattende og for noen av prosjektene må vi søke konsesjon hos NVE for anleggene.

For å redusere risikoen med gjennomføring både for deg og for oss, inngår vi utbyggingsavtaler i store og komplekse prosjekter. Alt arbeid som foregår i denne fasen inngår i anleggsbidraget. Les mer om anleggsbidrag her.

Etter teknisk løsning er bestemt, blir entreprenør valgt gjennom en anbudsprosess. Basert på dette sender vi et tilbud du må akseptere. Etter du har betalt anleggsbidrag i henhold til avtalen vil arbeidet starte.

Hvor lang tid tar det?

Varighet på tilknytningsprosessen er avhengig av flere faktorer:

  • Hvor omfattende tiltak vi må gjøre i nettet

  • Innhenting av rettigheter

  • Eventuell konsesjonsprosess

  • Fremdrift i kundens eget prosjekt

Du kan lese mer om våre behandlingstider her.

Dette må du tenke på

Det er viktig at du er kjent med krav til ditt eget anlegg, slik som at du må ha konsesjon av NVE for å eie og drifte høyspentanlegg etc. Installasjonseier må være oppmerksom på de spesielle krav som Energiloven og forskriftene stiller til bygging og drift av høyspenningsanlegg. For å sikre fremdrift i prosjektet er det viktig at du gir oss skriftlig bekreftelse på at du ønsker å gå videre med prosjektet når vi ber om det, at du signerer og returnerer avtaler til oss innen rimelig tid, og betaler anleggsbidraget.

Lurer du på noe annet?

Dersom prosjektet ditt er i tidlig fase, og effektbehov og/eller lokasjon ikke er helt avklart, kan kontakte oss her og gi en best mulig beskrivelse av behovet ditt. Hvis du ønsker å utforske ulike muligheter og alternativer kan vi inngå en utredningsavtale.

Stegene i tilknytningsprosessen