Tilknytning til strømnettet

Ved oppføring av nye bygg eller utbygging av nye områder, er tilknytningsprosessen et viktig steg i realiseringen av utbyggers planer.

Ved oppføring av nye eller utvidelse av bygg, boligområder, industri, elektrifisering av transport eller ny produksjon trenger du å knyttes til strømnettet. Prosessen fra du henvender deg til oss frem til anlegget ditt er spenningssatt og du kan trekke strøm fra nettet eller levere strøm inn til nettet, kaller vi tilknytningsprosessen.

Hvor omfattende og tidkrevende prosessen blir hos oss er avhengig av flere forhold, blant annet hvor stort strømbehov og hvor store tiltak i strømnettet prosjektet ditt medfører, mengde, nødvendige avklaringer med tredjepart og offentlige instanser. 

Stegene i tilknytningsprosessen

1. Kontakt Elvia

Avhengig av hvor langt du har kommet i planleggingen og hvor stort prosjektet er, er det ulike veier for å starte prosessen. Det er viktig at du tar kontakt så tidlig som mulig da tilknytning til strømnettet kan ta tid og behandlingstiden varierer.

2. Planlegging

I planleggingsfasen utarbeider Elvia teknisk løsning med tilhørende kostnader. Vel så viktig som tekniske forhold i nettet er det å vurdere grunnforhold og avklare med private grunneier og offentlige myndigheter. Her kan du bidra til gode forundersøkelser og nøyaktig informasjon.

Etter at teknisk løsning er valgt, blir det utarbeidet et kostnadsoverslag, og kunden får tilsendt et tilbud.

3. Gjennomføring

Når du har akseptert tilbudet og betalt den estimerte tilknytningsavgiften for strømmen, kan Elvia sette i gang tiltaket. I tilbudet står viktig informasjon, blant annet om oppgaver som du selv må gjøre for å sikre videre fremdrift. Ofte må du selv kontakte elektroentreprenøren/-montøren som skal gjennomføre arbeidet.

4. Avslutning

For kunden er prosjektet ferdig når anlegget er spenningssatt og tilknyttet nettet. Kunden kan da trekke strøm fra eller levere strøm inn på nettet.

Dialog underveis

Det vil ofte være nyttig og nødvendig med dialog underveis, både med kunde og elektroinstallatør, for å avklare kundens behov, status og eventuelt utfordringer med teknisk løsning og hvilke muligheter som fins.

Veien videre