Riveprosjekter og saneringsarbeider

For å øke sikkerheten og forhindre skade eller ulykker, skal nødvendige sikkerhetstiltak etableres, kontrolleres og dokumenteres av byggherre/tiltakshaver før rive- eller saneringsarbeider kan settes igang. Ta kontakt med Elvia tidlig i planleggingen.

Sikkerhetstiltak må være godkjent i forkant

Rive- eller saneringsarbeider som skal utføres i prosjekter der kunden selv er byggherre/tiltakshaver, har historisk sett medført økt fare for skader eller uønskede hendelser på Elvia sine strømførende anlegg (lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner).

For å øke og ivareta sikkerheten på slike arbeider, skal alle nødvendige sikkerhetstiltak etableres, kontrolleres og dokumenteres av byggherre/tiltakshaver. Dette for å forhindre skader eller ulykker på personell, utstyr eller tredjeperson.
For å ivareta kravene og sikre best mulig risikohåndtering er det svært viktig at Elvia blir kontaktet i så god tid som mulig før slike rive- eller saneringsarbeider igangsettes!

Vær oppmerksom på at store rive- eller saneringsarbeider medfører ofte økt behandlingstid hos Elvia. Vær nøye med å sende inn korrekt kontaktinformasjon, samt alle nødvendige vedlegg angitt i rivemeldingen. Dette vil forenkle saksbehandlingen og korte ned behandlingstiden hos Elvia.

Bestill alltid frakopling av strøm før rivnings- eller saneringsarbeider igangsettes!

Det er svært viktig at den elektriske forsyningen blir koblet ifra på korrekt måte, og at strømkabler, linjer og transformatorstasjoner er gjort strømløse før rive- eller saneringsarbeider igangsettes. Avvik fra disse kravene vil medføre overhengende fare for alvorlige ulykker eller dødsfall i utførelsesfasen!

Oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherre har det overordnede ansvaret for å ivareta byggherreforskriften i eget prosjekt. Risikovurderinger med angitte spesifikke tiltak skal derfor angis i prosjektets SHA-plan. Denne planen skal holdes oppdatert og revideres i henhold til byggherreforskriftens krav. Eventuelle spesifikke tiltak som berører rive- eller saneringsarbeider i nærheten av, eller på Elvia sine strømførende anlegg, skal tydelig fremgå av SHA-planen. Elvia skal som en del av dette arbeidet involveres i prosjektets tidligfase. Dette for å sikre nødvendige innspill på aktuelle risikomomenter og krav til spesifikke tiltak i SHA-planen.

Ta kontakt i god tid

Det er svært viktig at Elvia blir kontaktet så tidlig som mulig før større rive- eller saneringsarbeider skal igangsettes. Dette gjelder spesielt ved arbeider i nærheten av transformatorstasjoner. Her er gjeldende varslingsfrist satt til minst 1 år, dette for å sikre tilstrekkelig tid til eventuell flytting av transformatorstasjonen.

Husk korrekte vedlegg

Varsling av rive- eller saneringsarbeider skal ha følgende informasjon og vedlegg:

 • Nødvendig kontaktinformasjon

 • Utfylt rivemelding

 • Tegninger som angir hvor rive eller saneringsarbeidene skal utføres

 • Riveplan (der dette er angitt som krav i prosjektet)

 • SHA-plan med angitte spesifikke tiltak

 • Fremdriftsplan som angir tidsrammene for utførelsen av de ulike rive- eller saneringsarbeidene

Etter mottatt varsling vil Elvia oversende en skriftlig tilbakemelding til byggherre/tiltakshaver om videre saksgang.

Behandlingstid

Behandlingstiden vil variere ut ifra anleggets type og størrelse, men følgende behandlingstider må påregnes:

 • Luft/kabelstikkledning:
  ca 30 dager behandlingstid

 • Større lavspentanlegg/fordelingsskap og lignende:
  ca 50 dager.

 • Transformatorstasjon (nettstasjon):
  ca 1 år.

Montering av nye elektriske installasjoner

Dersom det skal installeres nye elektriske installasjoner i prosjektet eller på eiendommen i nær fremtid, er det svært viktig at byggherre informerer om dette i varslingen. Dette vil sikre korrekte leveranser og ivaretakelse av eventuelle nye risikomomenter i prosjektet (SHA-plan).

Vær alltid nøye med kontaktinformasjon til eier av installasjonen og riktige vedlegg. Det forenkler saksbehandlingen hos oss og forkorter dermed behandlingstiden. Husk mest mulig nøyaktige opplysninger om riveprosjektet når du sender inn rivemelding til oss.