Planleggingsfasen

I planleggingsfasen utarbeider Elvia teknisk løsning med tilhørende kostnader.

Planlegging. illustrasjon.

For store prosjekter kan det bli aktuelt å gjøre utredninger for å finne beste løsning, men dette kan du lese mer om i beskrivelsen av store prosjekter.

Dialog underveis

Vi har dialog med kunde og elektroinstallatør underveis i planleggingen for å avklare kundens behov, status og eventuelt utfordringer med teknisk løsning og hvilke muligheter som fins.

Utarbeide teknisk løsning

Teknisk løsning velges basert på overordnede prinsipper for hvordan vi bygger nettet vårt.

Det er mange forhold som mĂĄ tas med i betraktning, blant annet:

 • KabeltrasĂ© og plassering av inntak. Lange kabelstrekk kan være en utfordring bĂĄde fordi det krever mye byggearbeid og fordi de kan krysse flere eiendommer.

 • Nettstasjon/transformator. Hvilken nettstasjon strømmen skal hentes fra. Er det kapasitet i eksisterende anlegg eller er det behov for ĂĄ sette inn en ny transformator eller bygge ny nettstasjon/transformatorstasjon?

 • Grunnforhold kan gjøre det utfordrende ĂĄ velge trasĂ©. Forurenset grunn og kvikkleire er eksempler pĂĄ det.

 • Kulturminner krever ekstra tillatelser og tiltak iht. kulturminneloven.

 • Verneverdige arter.

 • Naturfarer.

 • Annen infrastruktur som vei, vann- og avløp har avstandskrav.

 • Vi mĂĄ alltid innhente tillatelse fra grunneiere enten det er privatpersoner eller offentlig instanser for ĂĄ gjennomføre et tiltak pĂĄ deres eiendom.

 • Avklare byggherreansvar. I kundeinitierte prosjekter er i utgangspunktet kunden definert som byggherre. I noen særtilfeller kan imidlertid ogsĂĄ nettselskap være byggherre.

 • I store og komplekse prosjekter inngĂĄr vi prosjekterings- og gjennomføringsavtaler for ĂĄ redusere risikoen med gjennomføring.

Dette kan du være oppmerksom på for å effektivisere planleggingen:

 • Oppgi sĂĄ presis informasjon som mulig om strømbehov, lokasjon, fremdriftsplan og tekniske forhold som vi bør vite om.

 • Behov for byggestrøm eller midlertidig strømforsyning i byggeperioden? Dette mĂĄ ogsĂĄ meldes inn i tide. 

 • Undersøk grunnforhold pĂĄ forhĂĄnd, og vær spesielt oppmerksom på kvikkleire.

 • Sette av areal til nettstasjon pĂĄ egen eiendom.

 • Bidra til dialog med grunneiere om plassering av kabelanlegg og nettstasjon dersom aktuelt.

 • Nettstasjon i bygg mĂĄ prosjekteres og byggemeldes av utbygger.

Anskaffelse og tilbud til kunde

Når teknisk løsning er bestemt, sendes oppdraget ut på anbud til ekstern elektroentreprenør eller prising til intern produksjonsenhet. Mer om anskaffelsesprosessen her. Ofte drar elektroentreprenør/-montør på befaring av jobben og gjør avklaringer før prising av oppdraget. Deretter estimerer vi et anleggsbidrag som kunden får tilbud på. Anleggsbidrag er den andelen kunden skal betale av totalkostnadene for oppdraget. Tilbudet inneholder frister og viktige krav som kunden må sette seg inn i.

Behandlingstid

Omfang og tid varierer med prosjektets kompleksitet. Grunneieravtaler og kontakt med offentlige myndigheter er vesentlig for tidslinjen i de store prosjektene og gjør at variasjonene vil være store. Noe materiell har også bestillingstid som vil spille inn. Her kan du lese mer om behandlingstid.

Neste steg

Stegene i tilknytningsprosessen