Anleggsbidrag

Skal du knytte deg til strømnettet eller trenger mer strøm enn du har i dag? Da kan det være nødvendig å bygge nytt nett eller forsterke strømnettet fram til deg. Du må da være forberedt på å bidra til totalregningen gjennom et anleggsbidrag.

Elvia er pålagt å kreve inn anleggsbidrag

Elvia er pålagt å kreve inn anleggsbidrag for å dekke kostnadene når kunde tilknytter seg strømnettet eller får økt kapasitet. Anleggsbidraget skal beregnes ut ifra de nødvendige kostnadene som følger av kundens tilknytning til strømnettet. Anleggsbidraget skal også inkludere eventuelle kostnader Elvia har forskuttert for fremtidige tilknytninger og/eller forsterkninger i det berørte strømnettet.

Anleggsbidrag beregnes og kreves inn i henhold til Elvias gjeldende standard tilknytningsvilkår, samt i overensstemmelse med Olje- og energidepartementets (OED)  "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer"
.

Formålet med anleggsbidrag er todelt

Det ene formålet er å synliggjøre kostnadene ved nye tilknytninger til strømnettet eller forsterkning av eksisterende tilknytninger.

Når du mottar et tilbudsbrev om tilknytning med tilhørende estimerte anleggsbidrag, får du mulighet til å vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. Dette kan for eksempel være at du velger å redusere ditt effektbehov eller å endre lokalisering til et sted med bedre nettkapasitet. Dette vil igjen redusere anleggsbidraget du må betale.
Nettselskapene skal kreve at den som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100 % av de nødvendige kostnadene. Hvor stor andel du skal dekke avhenger av ditt effektbehov, og om det er eller vil bli andre som blir tilknyttet eller får økt kapasitet på det aktuelle strømnettet.

Det andre formålet er å fordele kostnadene mellom den som utløser anleggsbidraget og nettselskapets øvrige kunder. Bakgrunnen for hvorfor dette er et viktig hensyn er at kostnader som ikke dekkes gjennom anleggsbidrag, dekkes av nettselskapets øvrige kunder gjennom økt nettleie.

Bestilling, gjennomføring og fakturering

Saksbehandlere i Elvia beregner anleggsbidraget og sender deg et tilbudsbrev. Alle anleggsbidrag etterberegnes etter at nettanlegget er ferdigstilt. Det er det etterberegnede anleggsbidraget som viser de faktiske kostandene og du vil da enten bli etterfakturert eller tilbakebetalt dersom det etterberegnede anleggsbidraget avviker fra det innbetalte.
Elvia kan imidlertid ikke kreve at du dekker kostnadsoverskridelser på mer enn 15 % ut over det estimerte anleggsbidraget. Unntaket er kostnadsoverskridelser som skyldes forhold på din side.

Uenighet om anleggsbidrag

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår saksbehandler for å gå igjennom tilbudet og det estimerte anleggsbidraget. Dersom det ikke oppnås enighet, har du rett til å klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Eierskap

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Elvia sin eiendom og dermed underlagt Elvia sitt drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag. Elvia, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strømnettet frem til tilknytningspunktet. Elvia er eier av strømmåler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne.