Anleggsbidrag

Skal du tilknytte deg strÞmnettet eller trenger mer strÞm enn du har i dag? Da kan det vÊre nÞdvendig Ä bygge nytt nett eller forsterke strÞmnettet fram til deg. Du mÄ da vÊre forberedt pÄ Ä bidra til totalregningen gjennom et anleggsbidrag.

Elvia er pÄlagt Ä kreve inn anleggsbidrag

Elvia er pÄlagt Ä kreve inn anleggsbidrag for Ä dekke kostnadene nÄr kunde tilknytter seg strÞmnettet eller fÄr Þkt kapasitet. Anleggsbidraget skal beregnes ut ifra de nÞdvendige kostnadene som fÞlger av kundens tilknytning til strÞmnettet. Anleggsbidraget skal ogsÄ inkludere eventuelle kostnader Elvia har forskuttert for fremtidige tilknytninger og/eller forsterkninger i det berÞrte strÞmnettet.

Anleggsbidrag beregnes og kreves inn i henhold til Elvias gjeldende standard tilknytningsvilkÄr, samt i overensstemmelse med Olje- og energidepartementets (OED)  "Forskrift om Þkonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer"
.

FormÄlet med anleggsbidrag er todelt

Det ene formÄlet er Ä synliggjÞre kostnadene ved nye tilknytninger til strÞmnettet eller forsterkning av eksisterende tilknytninger.

NÄr du mottar et tilbudsbrev om tilknytning med tilhÞrende estimerte anleggsbidrag, fÄr du mulighet til Ä vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. Dette kan for eksempel vÊre at du velger Ä redusere ditt effektbehov eller Ä endre lokalisering til et sted med bedre nettkapasitet. Dette vil igjen redusere anleggsbidraget du mÄ betale.
Nettselskapene skal kreve at den som utlÞser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100 % av de nÞdvendige kostnadene. Hvor stor andel du skal dekke avhenger av ditt effektbehov, og om det er eller vil bli andre som blir tilknyttet eller fÄr Þkt kapasitet pÄ det aktuelle strÞmnettet.

Det andre formÄlet er Ä fordele kostnadene mellom den som utlÞser anleggsbidraget og nettselskapets Þvrige kunder. Bakgrunnen for hvorfor dette er et viktig hensyn er at kostnader som ikke dekkes gjennom anleggsbidrag, dekkes av nettselskapets Þvrige kunder gjennom Þkt nettleie.

Bestilling, gjennomfĂžring og fakturering

Saksbehandlere i Elvia beregner anleggsbidraget og sender deg et tilbudsbrev. Alle anleggsbidrag etterberegnes etter at nettanlegget er ferdigstilt. Det er det etterberegnede anleggsbidraget som viser de faktiske kostandene og du vil da enten bli etterfakturert eller tilbakebetalt dersom det etterberegnede anleggsbidraget avviker fra det innbetalte.
Elvia kan imidlertid ikke kreve at du dekker kostnadsoverskridelser pÄ mer enn 15 % ut over det estimerte anleggsbidraget. Unntaket er kostnadsoverskridelser som skyldes forhold pÄ din side.

Uenighet om anleggsbidrag

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordrer vi deg til Ä ta kontakt med vÄr saksbehandler for Ä gÄ igjennom tilbudet og det estimerte anleggsbidraget. Dersom det ikke oppnÄs enighet, har du rett til Ä klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Eierskap

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Elvia sin eiendom og dermed underlagt Elvia sitt drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder ogsÄ anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag. Elvia, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strÞmnettet frem til tilknytningspunktet. Elvia er eier av strÞmmÄler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne.