Hva er nettap og hvilke konsekvenser har det for deg som kunde?

Du har sikkert hørt begrepet nettap, men vet du egentlig hva det innebærer?

Nettap er enkelt forklart energitap i strømnettet, som bestemmes av fysiske lover og som alltid vil forekomme ved transport av strøm. Nettap er med andre ord noe vi ikke kommer utenom. Normalt forsvinner rundt 10 prosent av strømmen som fraktes i strømnettet. Denne strømmen må vi i Elvia kjøpe tilbake til markedspris for å erstatte differansen mellom mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert.

Slik beregnes nettleieprisen

Nettleieprisene i Norge er strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapene selv som fastsetter prisen på nettleie innenfor rammen av det vi har lov til å kreve.

Inntektsrammen som vi legger til grunn for nettleien er hovedsakelig delt inn i fire ulike økonomiske poster:

  • Drift og vedlikehold

  • Investeringer

  • Nettap

  • Kostnader ved avbrudd

Det er flere faktorer som påvirker nettleieprisen, som for eksempel geografi. I områder hvor det bor mange folk, er det flere som kan dele på transportkostnadene, og da blir det billigere. Les mer om nettleiepriser her.

Dette bruker vi nettleien på

Nettleie er det du betaler for å få strømmen du bruker fraktet hjem til deg. I tillegg dekker nettleien kostnader knyttet til drift og vedlikehold av strømnettet, utbygging av nytt nett og beredskap. 

Men bare omtrent en tredjedel av det du betaler i nettleie går til dette. Resten forsvinner til statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går 18 prosent av nettleien til Statnett som leie for de store transportlinjene inn til byer og tettsteder.

Vi jobber for å redusere nettapet

Vi i Elvia jobber kontinuerlig med å optimalisere strømnettet for å redusere nettapet så langt det lar seg gjøre. Jo bedre kvaliteten på strømnettet er, jo mindre blir nettapet. Men det vi ikke får gjort noe med er kostnadene forbundet til nettap, sett i lys av dagens unormalt høye kraftpriser.

I 2020 var nettapskostnaden veldig liten på grunn av de lave kraftprisene. Selve nettapet har ikke økt, men spotprisen vi betaler for å kjøpe tilbake strømmen økte betraktelig i 2021. Mens vi i desember 2020 betalte 21,42 øre/kWh, måtte vi betale 177,13 øre/kWh i desember 2021. Nettapskostnaden er en utgift for oss på lik linje med å drifte strømnettet. Derfor er kostnader forbundet med nettap en viktig faktor i prisutviklingen vår.