Graveprosjekter

Spør oss alltid før du setter i gang små eller store graveprosjekter. Strømkabler i bakken kan være livsfarlige, så en kabelpåvisning er helt nødvendig.

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken er forpliktet til å få utført en kabelpåvisning før arbeidet starter. Kabelpåvisning er gratis. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan før til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Bestill alltid gratis kabelpåvisning før du starter

Det er Geomatikk som påviser kabler på vegne av Elvia. Bestill kabelpåvisningen i god tid og senest dagen før den ønskes utført. En kabelpåvisning er gyldig i én måned, så hvis gravearbeidet ikke er fullført innen den tiden må det bestilles en ny kabelpåvisning. Vær oppmerksom på at gyldig dokumentasjon på utført kabelpåvisning alltid skal oppbevares på anleggsstedet.

Godkjente el-entreprenører for LFS (Oslo/Viken)

Dersom du skal utføre arbeid i Oslo og Viken-området og trenger å kontakte godkjente el-entreprenører for LFS (Leder for sikkerhet), som kan jobbe på våre vegne, finner du kontaktinformasjon i denne oversikten.

Grave/heise-entreprenører kan velge fritt fra listen dersom jobben de skal utføre må vurderes eller følges opp av en utpekt leder for sikkerhet. Oppdraget blir da en avtale mellom grave/heise-entreprenør og den valgte el-entreprenøren direkte.

Teknisk beskrivelse av kabelgrøft

Det er spesielle regler som gjelder for hvordan kabler skal ligge i grøftegrunnen, og den som er ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til gjeldende krav.

Derfor er god planlegging av kabeltraséen viktig med tanke på at rør og strømkabler ikke må legges under nåværende eller fremtidige bygninger eller installasjoner. Husk også at en kabelpåvisning må bestilles før gravearbeidet kan startes.

Tidlig dialog og samarbeid mellom utbygger, elektroinstallatør og vår valgte elektroentreprenør er viktig ettersom elektroentreprenøren skal godkjenne utførelse og dokumentasjon av kabeltrasé før spenningssetting. Stikkledningen blir ikke spenningssatt dersom bilder av en åpen grøft ikke er kontrollert og godkjent av vår valgte elektroentreprenør.

Les mer om

Krav til kabelrør (Innlandet)

Elvia forsøker å legge til rette for at våre kunder får koblet strøm til hytter, hus
og andre installasjoner i perioder av året hvor gravearbeid kan være
utfordrende.

Ved bestilling av provisorisk strøm, skal kabelen forlegges i henhold til ett av tre alternativer i REN-blad 9008, om ikke tilfredsstillende grøft i henhold til REN-blad 4100 kan lages. Alternativet med sterke plastrør (SN 64), er å anbefale ved provisoriske anlegg.
En mer detaljert gjennomgang av krav til kabelrør i Innlandet.

Arbeid nær linjer

Det er en sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer, og hvis du skal utføre gravearbeider innenfor sikkerhetssonen må du kontakte oss på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan utføres uten fare for skade på personer eller anlegg. Det samme gjelder om du arbeider med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, eller hvis du skal felle trær i nærheten av Elvias høyspentlinjer. 

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspentlinjene.

Hjelp hvis uhellet er ute

Om du skulle havne i en situasjon hvor kjøretøyet kommer i berøring med en høyspenningslinje, må du varsle driftssentralen så rask som mulig.

Sørg også for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet, og bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Skulle det oppstå brann i kjøretøyet og du må komme deg ut, er det viktig å unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig. Hopp derfor ned på bakken med bena godt samlet.

Erstatningsansvar 

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og føre til strømbrudd for mange av våre kunder. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet, og erstatningsbeløpene kan bli store ved større hendelser.

Det er store verdier som ligger i bakken, som strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for kostnader som følge av strømbrudd, reparasjons- og materialkostnader.

For å ta et eksempel: La oss si at en gravemaskinfører skader en 11 kV kabel eller linje i et boligområde, og at skaden medfører at 1000 kunder blir strømløse. Erstatningsbeløpet kan da bli rundt 200 000 kroner for den som forårsaker skaden.

Her kan du lese mer om erstatningsansvar.