Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.

Dersom en strømkabel blir skadet ved graving kan du bli stilt økonomisk ansvarlig. Sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har.

Spør først – grav etterpå

Store verdier ligger i bakken, som strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • utrykning- og reparasjonskostnader og materiell

  • kostnader som følge av brudd i strømleveranse - KILE

Et eksempel:

En gravemaskinfører skader en 11 kV kabel / linje i et boligområde. Skaden medfører et utfall av strømforsyningen for 1 000 nettkunder. Da kan erstatningsbeløpet bli cirka 200 000 kroner for den som har påført skaden.

Det er viktig at du setter deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har. Er du i tvil kan du bestille gratis kabelpåvisning.

Økonomisk ansvarlighet

Avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling i forbindelse med trefelling, grave- eller andre anleggsaktiviteter kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, må det påregnes at Elvia vil reise et økonomisk krav ovenfor skadevolder, både for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer på kabler og linjer for de høyeste spenninger, som også er de som overfører mest energi, kan KILE- og reparasjonskostnaden bli på flere millioner kroner.

KILE er en forkortelse for «Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi». 

Kort om regelverket

Per i dag er KILE-ordningen slik at nettselskapene ved avbrudd i strømforsyningen må tilbakebetale kompensasjonsbeløpet til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene. I tillegg kan hver enkelt kunde som blir berørt av svært langvarige avbrudd (over 12 timer) kreve å få direkte utbetalt et forskriftsregulert beløp.


Slik beregnes KILE

KILE-beløpet representerer nettkundenes ulempe ved avbruddet og blir beregnet for ulike kundegrupper. Dette er husholdninger, jordbruk, industri, handel og tjenester, offentlig virksomhet og industri med el-drevne prosesser. Beregningene tar hensyn til varighet av avbrudd, tidspunkt for avbrudd (måned, ukedag og klokkeslett) og om avbrudd var varslet på forhånd eller ikke. Summen av de respektive kundegruppene blir KILE-kostnaden. Les mer om hvordan KILE-kostnaden beregnes.

KILE-kostnad ved skade på Elvias anlegg

KILE er en forkortelse for «Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi». Når det oppstår et avbrudd i strømforsyningen blir det beregnet en KILE-kostnad som representerer nettkundenes ulempe ved strømbruddet.