Erstatningsansvar

Skader pü Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan fü store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forürsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpene kan bli store ved større hendelser.

Spør først – grav etterpå

Dersom en strømkabel blir skadet ved graving kan du bli stilt økonomisk ansvarlig. Sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har.

Erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, som strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader pü vüre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • kostnader som følge av brudd i strømleveranse

  • reparasjons- og materialkostnader

Et eksempel: En gravemaskinfører skader en 11 kV kabel / linje i et boligomrüde. Skaden medfører et utfall av strømforsyningen for 1 000 nettkunder. Da kan erstatningsbeløpet bli cirka 200 000 kroner for den som har püført skaden.

Økonomisk ansvarlighet

Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir püført som følge av skaden. Elvia vil reise økonomiske krav overfor den som har forürsaket slike skader i vürt strømnett.

Kort om regelverket

Alle nettselskaper er pülagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen (KILE-ordningen, KILE stür for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi"). Nettselskapet für redusert sin inntektsramme som følge av strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett). KILE-ordningen omfatter ogsü svÌrt langvarige avbrudd (over 12 timer) i büde høy- og lavspenningsnettet.

KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer og i Forskrift nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. Mer om KILE-ordningen finner du pü NVEs nettsider.


Flere detaljer om erstatningsansvar

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstür et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir püført, inklusive KILE-kostnadene.

Avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling i forbindelse med grave- eller andre anleggsaktiviteter kan fü alvorlige økonomiske konsekvenser. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, mü det püregnes at Elvia vil reise et økonomisk krav ovenfor skadevolder, büde for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer pü kabler og linjer for de høyeste spenninger, som ogsü er de som overfører mest energi, kan KILE- og reparasjonskostnaden bli pü flere millioner kroner.

Fordelingen av kompensasjon til kundene

Per i dag er KILE-ordningen slik at nettselskapene ved avbrudd i strømforsyningen mü tilbakebetale kompensasjonsbeløpet til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene. I tillegg kan hver enkelt kunde som blir berørt av svÌrt langvarige avbrudd (over 12 timer) kreve ü fü direkte utbetalt et forskriftsregulert beløp.

Kan kreve erstatning for KILE-kostnader

Høyesterett har i en dom av 27. januar 2005 (HR 2005 00138-A, tvist mellom Troms Kraft Nett AS og If Skadeforsikring), fastslütt at KILE-tap nyter erstatningsrettslig vern pü lik linje med andre tapsposter som oppstür som følge av en skadevoldende handling, og kan inngü i beregningsgrunnlaget for skadelidtes (nettselskapets) økonomiske tap.

Forsikringsordninger

Forsikringsbransjen utvikler produkter i forbindelse med KILE-ordningen. Eksempler pü dette er ansvarsforsikringsbevis som dekker vanlige skade og forsikringsbevis som dekker KILE-ansvaret (sükalt KILE-forsikring). Elvia vil vurdere ü kreve at slike forsikringsbevis (med "KILE-dekning") forevises før gravetillatelse blir gitt.