KILE-kostnad ved skade på Elvias anlegg

KILE er en forkortelse for «Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi». Når det oppstår et avbrudd i strømforsyningen blir det beregnet en KILE-kostnad som representerer nettkundenes ulempe ved strømbruddet.

KILE-kostnaden viderefaktureres skadevolder

Strømbrudd i Elvias anlegg (høyspentnett) medfører at Elvia, som nettselskap, blir påført KILE-kostnader og får redusert inntektsrammen med 70 prosent av den totale KILE-kostnaden.

Dersom en tredjepart skader Elvias anlegg og forårsaker et strømbrudd, blir skadevolder økonomisk ansvarlig for KILE-kostnaden og fakturert for dette.

Skadevolder er økonomisk ansvarlig for kostnader nettselskapet blir påført, også KILE-kostnader.

Slik beregnes KILE

KILE-beløpet representerer nettkundenes ulempe ved avbruddet og blir beregnet for ulike kundegrupper. Dette er husholdninger, jordbruk, industri, handel og tjenester, offentlig virksomhet og industri med el-drevne prosesser. Beregningene tar hensyn til varighet av avbrudd, tidspunkt for avbrudd (måned, ukedag og klokkeslett) og om avbrudd var varslet på forhånd eller ikke (se Forskrift-302 §9.2). Summen av de respektive kundegruppene blir KILE-kostnaden.

Forskrifter og reguleringer

KILE-ordningen er regulert av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) gjennom:

  • Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, kapittel 9.

  • Forskrift nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Høyesterett har i dom, HR-2005-00138-A, fastslått at KILE-tap har erstatningsrettslig vern på lik linje med andre tapsposter som oppstår som følge av en skadevoldende handling. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.