Montering av ny strømmåler

Informasjon til deg som har mottatt tilbudsbrev.

Viktig før oppstart

Les gjennom informasjonen på denne siden og følg stegene fram til betalingen.

Du som eier av den elektriske installasjonen må inneha de nødvendige privatrettslige rettigheter til å foreta bestillingen av arbeidene, som berører både installasjonen, eiendommen og fremføringsveiene.

Alle anlegg må ha strømmåler

  1. Du som kunde betaler for strømmåleren.

  2. Målermontør kommer til avtalt tid med deg eller din elektriker for målermontering.

  3. Hold fastsatt avtale for å unngå forsinkelser og gebyr.

Viktig informasjon før du aksepterer

Ny nettilknytning eller forsterkning av strømnettet
Ved ny tilknytning til strømnettet eller nødvendige forsterkninger i strømnettet skal Elvia etter  anleggsbidragsregelverket fastsette og kreve inn et anleggsbidrag for å få dekket hele eller deler av kostnadene ved nødvendige utbyggingstiltak.

Anleggsbidrag for tiltak i strømnettet beregnes ut fra utbyggingskostnadene, samt Elvia sine kostnader for prosjektering og materiell slik det kommer frem av oversikten kunde har mottatt.

Anleggsbidraget er gitt på grunnlag av de opplysninger Elvia har fått fra kunde om prosjektets størrelse, strømbehov og forventet ferdigstillelse/strømtilkobling.

Andre forhold
Dersom det etter at anleggsbidraget er gitt, påløper merkostnader som skyldes endring i forhold til de opprinnelige forutsetninger, vil merkostnadene bli belastet kunde som et tillegg til det opprinnelige avtalte anleggsbidraget. Elvia kan maksimalt fakturere merkostnader på 15 % i forhold til det avtalte anleggsbidraget. Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsøkningen skyldes forhold på kundens side.

Forhold som kan forårsake merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som anleggsbidraget er basert på, målerkostnader i de tilfeller hvor antall måleranlegg ikke er avklart fra elektroinstallatør, eventuelle merkostnader knyttet til rettighetserverv på andres eiendom, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkår osv. Eventuelle endringer må varsles innen rimelig tid før avtalt utførelse. Ved unnlatt varsling vil eventuelle påløpte kostnader bli fakturert kunde.

Dersom kunde annullerer oppdraget etter at Elvia har bestilt oppdraget hos vår utførende, må kunde dekke eventuelle påløpte kostnader.

Prosjekter som stoppes, uten at det blir oppgitt tidspunkt for videreføring, anses som avsluttet. Ved en eventuell videreføring av prosjektet på et senere tidspunkt må resterende arbeider bestilles på nytt til Elvia.

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordres det til å ta kontakt med saksbehandler i Elvia. Dersom det ikke oppnås enighet, kan kunde klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for Energi, RME. Her kan du lese mer om anleggsbidrag.

Mer informasjon
lovdata.no - Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Elvias eiendom og dermed underlagt Elvias drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert av kunde/utbygger gjennom anleggsbidrag. Elvia, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strømnettet frem til tilknytningspunktet. Elvia er eier av strømmåler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne. 

Strømmålere er pålagt å være plombert i henhold til gjeldende forskrifter og Elvia sine instrukser for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

Nettleie er kostnad for overføring av strøm


Energitariff – ordinære anlegg
Anlegg med lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) til og med 125 A ved 230 V eller inntil 80 A ved 400 V og forbruk mindre enn 100 000 kWh i året, avregnes etter energitariff. Dette gjelder de fleste privatkunder. Tariffen avregnes etter målt energiforbruk (kWh) i kalendermåneden. I tillegg faktureres et månedlig fastledd. Her finner du mer om nettleiepriser for privatkunder.

Effekttariff - store anlegg eller anlegg med høyt forbruk
Anlegg med ordinær overføring og lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) over 125 A ved 230 V eller over 80 A ved 400 V, avregnes etter effekttariff. Dette gjelder også anlegg med forventet årsforbruk over 100 000 kWh. Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff. Tariffen avregnes etter målt energiforbruk (kWh) og høyeste målte effektuttak (kW) i løpet av kalendermåneden. I tillegg faktureres et fastledd per måned. Tariffen har ulik prising i periodene Vinter 1 (januar, februar og desember), Vinter 2 (mars og november) og Sommer (april-oktober). Det er en vesentlig høyere effektpris om vinteren enn om sommeren. Tiltak for å redusere maksimaleffekten i vinterperiodene kan derfor gi store utslag på nettleieregningen.

Priser, avtaler og vilkår

Du må ha avtale med en strømleverandør som kjøper strømmen av kraftprodusent og selger videre til deg som kunde. Du kan selv velge hvilken strømleverandør du vil kjøpe strømmen av.   

Når anlegget blir spenningssatt, vil du motta brev med nødvendig informasjon for å bestille en strømleverandør. Hvis det ikke blir inngått kontrakt med en strømleverandør, vil Elvia AS sørge for «strømlevering etter leveringsplikt». Prisen på leveringspliktig kraft er regulert av myndighetene de første 6 uker, men etter dette kan prisen være vesentlig høyere enn du normalt vil kunne få av en kraftleverandør. Vi anbefaler deg å besøke Forbrukerrådet sine strømsider, der vil du kunne sammenligne tilbud fra strømleverandører som tilbyr strøm i din bostedskommune: www.strompris.no. Når du har inngått en strømavtale, vil kraftleverandøren sende oss en melding om dette.   

Dersom du allerede har avtale med en strømleverandør på et annet anlegg, vil vi sende melding til denne strømleverandøren om at ditt nye anlegg bli tilknyttet strømnettet. Denne strømleverandøren skal da ta kontakt med deg for å tilby strømleveringsavtale på det nye anlegget, eventuelt overflytting av eksisterende strømavtale. 

Elvia har både intern og ekstern utførelse av prosjekter i vårt konsesjonsområde. Elvia har godkjent hvilke entreprenører som kan utføre arbeid i vårt nettområde. Se listen med godkjente entreprenører her.

Du finner Elvias retningslinjer, krav og informasjonen i vårt eget Nettbibliotek og mer informasjon på REN.no.

Så snart du har akseptert tilbudet må du huske å kontakte Elvias utførende elektroentreprenør og avtale når de kan utføre sin del av arbeidet. Kontaktinformasjon står i tilbudsbrevet.