Omlegging fra luftstikkledning til kabelstikkledning i bakken

Informasjon til deg som har mottatt tilbudsbrev.

Viktig før oppstart

Les gjennom informasjonen pü denne siden og følg stegene fram til betalingen.

Du som eier av den elektriske installasjonen har de nødvendige privatrettslige rettigheter til ü foreta bestillingen av arbeidene, som berører büde installasjonen, eiendommen og fremføringsveiene.

Spør først - grav etterpü

 1. Bestill alltid kabelpüvisning før du starter ü grave. Sikkerhet er viktig for ü unngü farlige situasjoner!

 2. Snakk og avklar med naboen hvis kabel mĂĽ krysse deres eiendom.

 3. Kabeltrase skal vÌre godkjent av Elvia utførende elektroentreprenør før du starter ü grave. Ikke legg kabelgrøften pü deler av eiendommen der det kan vÌre aktuelt med bygg/installasjoner.

 4. Avtal med eventuelle andre aktører som fiber/data/telekabler som ønskes med i samme grøft.

 5. Følg 👉 teknisk beskrivelse av kabelgrøft 👈

Hold fristen

 • Avtal med installatør og Elvia for nĂĽr jobben kan utføres.

 • Hold fastsatt avtale med Elvia for ĂĽ unngĂĽ forsinkelser og gebyr.

 • NĂĽr Elvias utførende er ferdig kan din installatør utføre sin del av jobben.

 • Rydd og ordne tilbake naboens eiendom dersom det er gjort arbeider der.

Viktig informasjon før du aksepterer

Ny nettilknytning eller forsterkning av strømnettet
Ved ny tilknytning til strømnettet eller nødvendige forsterkninger i strømnettet skal Elvia etter  anleggsbidragsregelverket fastsette og kreve inn et anleggsbidrag for å få dekket hele eller deler av kostnadene ved nødvendige utbyggingstiltak.

Anleggsbidrag for tiltak i strømnettet beregnes ut fra utbyggingskostnadene, samt Elvia sine kostnader for prosjektering og materiell slik det kommer frem av oversikten kunde har mottatt.

Anleggsbidraget er gitt pü grunnlag av de opplysninger Elvia har fütt fra kunde om prosjektets størrelse, strømbehov og forventet ferdigstillelse/strømtilkobling.

Andre forhold
Dersom det etter at anleggsbidraget er gitt, püløper merkostnader som skyldes endring i forhold til de opprinnelige forutsetninger, vil merkostnadene bli belastet kunde som et tillegg til det opprinnelige avtalte anleggsbidraget. Elvia kan maksimalt fakturere merkostnader pü 15 % i forhold til det avtalte anleggsbidraget. Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsøkningen skyldes forhold pü kundens side.

Forhold som kan forårsake merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som anleggsbidraget er basert på, målerkostnader i de tilfeller hvor antall måleranlegg ikke er avklart fra elektroinstallatør, eventuelle merkostnader knyttet til rettighetserverv på andres eiendom, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkår osv. Eventuelle endringer må varsles innen rimelig tid før avtalt utførelse. Ved unnlatt varsling vil eventuelle påløpte kostnader bli fakturert kunde.

Dersom kunde annullerer oppdraget etter at Elvia har bestilt oppdraget hos vür utførende, mü kunde dekke eventuelle püløpte kostnader.

Prosjekter som stoppes, uten at det blir oppgitt tidspunkt for videreføring, anses som avsluttet. Ved en eventuell videreføring av prosjektet pü et senere tidspunkt mü resterende arbeider bestilles pü nytt til Elvia.

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordres det til ü ta kontakt med saksbehandler i Elvia. Dersom det ikke oppnüs enighet, kan kunde klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for Energi, RME. Her kan du lese mer om anleggsbidrag.

Mer informasjon
lovdata.no - Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Elvias eiendom og dermed underlagt Elvias drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert av kunde/utbygger gjennom anleggsbidrag. Elvia, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strømnettet frem til tilknytningspunktet. Elvia er eier av strømmåler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne. 

Grunnarbeider bestür normalt av graving av grøft for kabel. Grunnarbeider inngür vanligvis ikke i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget, slik at kunde/utbygger selv kan velge ü ta ansvaret for utførelsen av alle grunnarbeider. Vi gjør oppmerksom pü at grunnarbeider mü utføres etter Elvias teknisk beskrivelse av kabelgrøft. Her finner du detaljerte beskrivelser av hvilke typer rør, kabler, kabelmarkering, jordoverdekning og masse som skal benyttes i kabelgrøften.

Grunnarbeider kan kjøpes pü det üpne markedet. Bestilling, fakturering, koordinering og sluttføring av grunnarbeider utføres da uavhengig av Elvia. Dersom kunde/utbygger pü egen hünd tar ansvar for utførelsen av grunnarbeidene, er kunde/utbygger selv ansvarlig for full istandsettelse som følge av eventuelle arbeider pü andres eiendom. Det stilles i denne forbindelse krav om fagmessig god utførelse av istandsettingsarbeidet basert pü gjeldende normer og bransjestandarder. Utgangspunktet er at eiendommen etter arbeidene skal vÌre i minst like god stand som før utførelsen av gravearbeidene. Dersom istandsettingen er mangelfull kan Elvia sørge for utbedring av arbeidene for kunde/utbyggers regning og risiko.

Dersom kunde/utbygger ønsker ü fü utført grunnarbeidene gjennom Elvia, mü det sendes en skriftlig tilbakemelding til saksbehandler hos Elvia om dette. Kunde/utbygger vil deretter motta et kostnadsoverslag pü grunnarbeidene.

Elvia mü godkjenne den valgte kabeltrasÊen før gravearbeidene pübegynnes. Det er derfor viktig at det opprettes tidlig kontakt mellom kunde/utbygger og Elvias utførende for prosjektet.

Krav til dokumentasjon og godkjenning
Trasé/kabelgrøft skal være forskriftsmessig gjenfylt før anlegget kan spenningsettes. Dersom Elvia ikke får lagt eller trukket kablene fordi grøften ikke tilfredsstiller Elvias tekniske beskrivelse, vil merkostnader viderefaktureres deg som kunde/utbygger. Kabler for andre tjenester som eksempelvis tele/fiber/kabel-TV tillates å ligge i samme grøft som våre strømkabler med avstander oppgitt i retningslinje for kabelgrøft. Du som kunde/utbygger må selv kontakte leverandøren av slike tjenester. Dersom kunden ønsker annen plassering av tilknytningsskapet enn ved husvegg, skal dette godkjennes av Elvia og det forutsetter at det på forhånd er inngått skriftlig avtale med Elvia om dette. 

 

Dersom kabler skal avdekkes eller det skal utføres andre arbeider som kan komme i konflikt med Elvias anlegg, er kunde/utbygger eller dens representant ansvarlig for på forhånd å kontakte Elvias utførende. Arbeidet må ikke iverksettes før Elvia har gitt sine anvisninger for hvordan situasjonen skal håndteres videre. Elvias utførende er ansvarlig for innen rimelig tid å stille med en godkjent Leder for sikkerhet (LFS) i prosjektet og sørge for sikringstiltak i den grad dette er nødvendig. Kostnader i forbindelse med bruk av LFS samt andre sikringstiltak faktureres kunde/utbygger, med mindre annet er avtalt.

Byggherreansvar
Byggherreforskriften skal verne arbeidstakere mot farer i bygge- eller anleggsarbeid. Les mer om byggherreforskriften her.

 • Privatpersoner
  Oppdrag med privatperson som utbygger er unntatt byggherreforskriften med unntak av paragraf 10 som innebÌrer at du mü sende forhündsmelding til kommunen senest en uke før arbeidsstart.

 • NĂŚringskunder
  I oppdrag med nÌringskunde som utbygger vil byggherreforskriften vÌre gjeldende. Oppdragets art vil avgjøre byggherreansvaret.

Nettleie er kostnad for overføring av strøm


Energitariff – ordinære anlegg
Anlegg med lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) til og med 125 A ved 230 V eller inntil 80 A ved 400 V og forbruk mindre enn 100 000 kWh i üret, avregnes etter energitariff. Dette gjelder de fleste privatkunder. Tariffen avregnes etter mült energiforbruk (kWh) i kalendermüneden. I tillegg faktureres et münedlig fastledd. Her finner du mer om nettleiepriser for privatkunder.

Effekttariff - store anlegg eller anlegg med høyt forbruk
Anlegg med ordinÌr overføring og lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) over 125 A ved 230 V eller over 80 A ved 400 V, avregnes etter effekttariff. Dette gjelder ogsü anlegg med forventet ürsforbruk over 100 000 kWh. Ved ordinÌr overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff. Tariffen avregnes etter mült energiforbruk (kWh) og høyeste mülte effektuttak (kW) i løpet av kalendermüneden. I tillegg faktureres et fastledd per müned. Tariffen har ulik prising i periodene Vinter 1 (januar, februar og desember), Vinter 2 (mars og november) og Sommer (april-oktober). Det er en vesentlig høyere effektpris om vinteren enn om sommeren. Tiltak for ü redusere maksimaleffekten i vinterperiodene kan derfor gi store utslag pü nettleieregningen.

Priser, avtaler og vilkĂĽr

Snakk med naboen tidlig i prosessen
Å ta tidlig kontakt med berørte grunneiere/rettighetshavere og informere godt om planene kan ofte være enklere å få til for den enkelte kunde/utbygger, enn det er for Elvia. Det er ønskelig at den som skal tilknyttes nettet (kunde/utbygger) selv bidrar med å skaffe nødvendig tillatelser fra berørte grunneiere/rettighetshavere, blant annet fordi det er kunde/utbygger som blir berørt av konsekvensene, både tids- og kostnadsmessig dersom nødvendig tillatelse ikke blir gitt. Elvia vil være behjelpelig med inngåelse av nødvendige avtaler basert på Elvia sine standardmaler. 

Rettigheter til ü legge strømnett pü andres eiendom
Elvia har ingen rett til å legge nytt strømnett over andres eiendom med mindre dette følger av tillatelse eller Standard tilknytningsvilkår. Å innhente skriftlig tillatelse fra grunneier/rettighetshaver som blir berørt av et nytt strømnett, er Elvias ansvar og må være i orden før graving kan påbegynnes.

Løyver
For nye ledninger eller kabler over, under eller nærmere tre meter fra offentlig vei har Elvia ansvar for å sende søknad om løyve til veimyndigheten. Veimyndigheten vil utstede et skriftlig løyve til oss som ledningseier. Gebyr og merkostnader for løyvesøknaden til veimyndigheten inngår i anleggsbidraget og må dekkes av deg som kunde.

Den som søker om gravetillatelse, skal legge ved utstedt løyve i melding til Elvia. Du kan finne mer informasjon på nettsidene til din kommune, fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Elvia har både intern og ekstern utførelse av prosjekter i vårt konsesjonsområde. Elvia har godkjent hvilke entreprenører som kan utføre arbeid i vårt nettområde. Se listen med godkjente entreprenører her.

Du finner Elvias retningslinjer, krav og informasjonen i vürt eget Nettbibliotek og mer informasjon pü REN.no.

Sü snart du har akseptert tilbudet mü du huske ü kontakte Elvias utførende elektroentreprenør og avtale nür de kan utføre sin del av arbeidet. Kontaktinformasjon stür i tilbudsbrevet.