Tilknytning/forsterkning

Informasjon til deg som har mottatt tilbudsbrev.

Viktig fĂžr oppstart

Les gjennom informasjonen pÄ denne siden og fÞlg stegene fram til betalingen.

Du som eier av den elektriske installasjonen mÄ inneha de nÞdvendige privatrettslige rettigheter til Ä foreta bestillingen av arbeidene, som berÞrer bÄde installasjonen, eiendommen og fremfÞringsveiene.

SpÞr fÞrst - grav etterpÄ

 • Bestill alltid kabelpĂ„visning fĂžr du starter Ă„ grave. Sikkerhet er viktig for Ă„ unngĂ„ farlige situasjoner!

 • Snakk og avklar med naboen hvis kabel mĂ„ krysse deres eiendom.

 • Kabeltrase skal vĂŠre godkjent av Elvia fĂžr du starter Ă„ grave. Ikke legg kabelgrĂžften pĂ„ deler av eiendommen der det kan vĂŠre aktuelt med bygg/installasjoner. 

 • Avtal med eventuelle andre aktĂžrer som fiber/data/telekabler som Ăžnskes med i samme grĂžft.

 • FĂžlg 👉 teknisk beskrivelse av kabelgrĂžft 👈

Hold fristen

 • Avtal med installatĂžr og Elvia for nĂ„r jobben kan utfĂžres. 

 • Hold fastsatt avtale med Elvia for Ă„ unngĂ„ forsinkelser og gebyr. 

 • NĂ„r Elvias utfĂžrende er ferdig kan din installatĂžr utfĂžre sin del av jobben. 

 • Rydd og ordne tilbake naboens eiendom dersom det er gjort arbeider der. 

Viktig informasjon fĂžr du aksepterer

Ny nettilknytning eller forsterkning av strĂžmnettet
Ved ny tilknytning til strĂžmnettet eller nĂždvendige forsterkninger i strĂžmnettet skal Elvia etter  anleggsbidragsregelverket fastsette og kreve inn et anleggsbidrag for Ă„ fĂ„ dekket hele eller deler av kostnadene ved nĂždvendige utbyggingstiltak.

Anleggsbidrag for tiltak i strĂžmnettet beregnes ut fra utbyggingskostnadene, samt Elvia sine kostnader for prosjektering og materiell slik det kommer frem av oversikten kunde har mottatt.

Anleggsbidraget er gitt pÄ grunnlag av de opplysninger Elvia har fÄtt fra kunde om prosjektets stÞrrelse, strÞmbehov og forventet ferdigstillelse/strÞmtilkobling.

Andre forhold
Dersom det etter at anleggsbidraget er gitt, pÄlÞper merkostnader som skyldes endring i forhold til de opprinnelige forutsetninger, vil merkostnadene bli belastet kunde som et tillegg til det opprinnelige avtalte anleggsbidraget. Elvia kan maksimalt fakturere merkostnader pÄ 15 % i forhold til det avtalte anleggsbidraget. Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsÞkningen skyldes forhold pÄ kundens side.

Forhold som kan forĂ„rsake merkostnader kan vĂŠre endringer i den tekniske lĂžsningen som anleggsbidraget er basert pĂ„, mĂ„lerkostnader i de tilfeller hvor antall mĂ„leranlegg ikke er avklart fra elektroinstallatĂžr, eventuelle merkostnader knyttet til rettighetserverv pĂ„ andres eiendom, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkĂ„r osv. Eventuelle endringer mÄ varsles innen rimelig tid fĂžr avtalt utfĂžrelse. Ved unnlatt varsling vil eventuelle pĂ„lĂžpte kostnader bli fakturert kunde.

Dersom kunde annullerer oppdraget etter at Elvia har bestilt oppdraget hos vÄr utfÞrende, mÄ kunde dekke eventuelle pÄlÞpte kostnader.

Prosjekter som stoppes, uten at det blir oppgitt tidspunkt for viderefÞring, anses som avsluttet. Ved en eventuell viderefÞring av prosjektet pÄ et senere tidspunkt mÄ resterende arbeider bestilles pÄ nytt til Elvia.

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordres det til Ä ta kontakt med saksbehandler i Elvia. Dersom det ikke oppnÄs enighet, kan kunde klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for Energi, RME. Her kan du lese mer om anleggsbidrag.

Mer informasjon
lovdata.no - Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Elvias eiendom og dermed underlagt Elvias drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder ogsĂ„ anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert av kunde/utbygger gjennom anleggsbidrag. Elvia, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strĂžmnettet frem til tilknytningspunktet. Elvia er eier av strĂžmmĂ„ler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne. 

Grunnarbeider bestÄr normalt av graving av grÞft for kabel. Grunnarbeider inngÄr vanligvis ikke i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget, slik at kunde/utbygger selv kan velge Ä ta ansvaret for utfÞrelsen av alle grunnarbeider. Vi gjÞr oppmerksom pÄ at grunnarbeider mÄ utfÞres etter Elvias teknisk beskrivelse av kabelgrÞft. Her finner du detaljerte beskrivelser av hvilke typer rÞr, kabler, kabelmarkering, jordoverdekning og masse som skal benyttes i kabelgrÞften.

Grunnarbeider kan kjÞpes pÄ det Äpne markedet. Bestilling, fakturering, koordinering og sluttfÞring av grunnarbeider utfÞres da uavhengig av Elvia. Dersom kunde/utbygger pÄ egen hÄnd tar ansvar for utfÞrelsen av grunnarbeidene, er kunde/utbygger selv ansvarlig for full istandsettelse som fÞlge av eventuelle arbeider pÄ andres eiendom. Det stilles i denne forbindelse krav om fagmessig god utfÞrelse av istandsettingsarbeidet basert pÄ gjeldende normer og bransjestandarder. Utgangspunktet er at eiendommen etter arbeidene skal vÊre i minst like god stand som fÞr utfÞrelsen av gravearbeidene. Dersom istandsettingen er mangelfull kan Elvia sÞrge for utbedring av arbeidene for kunde/utbyggers regning og risiko.

Dersom kunde/utbygger Þnsker Ä fÄ utfÞrt grunnarbeidene gjennom Elvia, mÄ det sendes en skriftlig tilbakemelding til saksbehandler hos Elvia om dette. Kunde/utbygger vil deretter motta et kostnadsoverslag pÄ grunnarbeidene.

Elvia mÄ godkjenne den valgte kabeltraséen fÞr gravearbeidene pÄbegynnes. Det er derfor viktig at det opprettes tidlig kontakt mellom kunde/utbygger og Elvias utfÞrende for prosjektet.

Krav til dokumentasjon og godkjenning
TrasĂ©/kabelgrĂžft skal vĂŠre forskriftsmessig gjenfylt fĂžr anlegget kan spenningsettes. Dersom Elvia ikke fĂ„r lagt eller trukket kablene fordi grĂžften ikke tilfredsstiller Elvias tekniske beskrivelse, vil merkostnader viderefaktureres deg som kunde/utbygger. Kabler for andre tjenester som eksempelvis tele/fiber/kabel-TV tillates Ă„ ligge i samme grĂžft som vĂ„re strĂžmkabler med avstander oppgitt i retningslinje for kabelgrĂžft. Du som kunde/utbygger mĂ„ selv kontakte leverandĂžren av slike tjenester. Dersom kunden Ăžnsker annen plassering av tilknytningsskapet enn ved husvegg, skal dette godkjennes av Elvia og det forutsetter at det pĂ„ forhĂ„nd er inngĂ„tt skriftlig avtale med Elvia om dette. 

 

Dersom kabler skal avdekkes eller det skal utfĂžres andre arbeider som kan komme i konflikt med Elvias anlegg, er kunde/utbygger eller dens representant ansvarlig for pĂ„ forhĂ„nd Ă„ kontakte Elvias utfĂžrende. Arbeidet mĂ„ ikke iverksettes fĂžr Elvia har gitt sine anvisninger for hvordan situasjonen skal hĂ„ndteres videre. Elvias utfĂžrende er ansvarlig for innen rimelig tid Ă„ stille med en godkjent Leder for sikkerhet (LFS) i prosjektet og sĂžrge for sikringstiltak i den grad dette er nĂždvendig. Kostnader i forbindelse med bruk av LFS samt andre sikringstiltak faktureres kunde/utbygger, med mindre annet er avtalt.

Byggherreansvar
Byggherreforskriften skal verne arbeidstakere mot farer i bygge- eller anleggsarbeid. Les mer om byggherreforskriften her.

 • Privatpersoner
  Oppdrag med privatperson som utbygger er unntatt byggherreforskriften med unntak av paragraf 10 som innebÊrer at du mÄ sende forhÄndsmelding til kommunen senest en uke fÞr arbeidsstart.

 • NĂŠringskunder
  I oppdrag med nĂŠringskunde som utbygger vil byggherreforskriften vĂŠre gjeldende. Oppdragets art vil avgjĂžre byggherreansvaret.

Nettleie er kostnad for overfĂžring av strĂžm


Energitariff – ordinére anlegg
Anlegg med lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) til og med 125 A ved 230 V eller inntil 80 A ved 400 V og forbruk mindre enn 100 000 kWh i Äret, avregnes etter energitariff. Dette gjelder de fleste privatkunder. Tariffen avregnes etter mÄlt energiforbruk (kWh) i kalendermÄneden. I tillegg faktureres et mÄnedlig fastledd. Her finner du mer om nettleiepriser for privatkunder.

Effekttariff - store anlegg eller anlegg med hĂžyt forbruk
Anlegg med ordinÊr overfÞring og lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) over 125 A ved 230 V eller over 80 A ved 400 V, avregnes etter effekttariff. Dette gjelder ogsÄ anlegg med forventet Ärsforbruk over 100 000 kWh. Ved ordinÊr overfÞring og hÞyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff. Tariffen avregnes etter mÄlt energiforbruk (kWh) og hÞyeste mÄlte effektuttak (kW) i lÞpet av kalendermÄneden. I tillegg faktureres et fastledd per mÄned. Tariffen har ulik prising i periodene Vinter 1 (januar, februar og desember), Vinter 2 (mars og november) og Sommer (april-oktober). Det er en vesentlig hÞyere effektpris om vinteren enn om sommeren. Tiltak for Ä redusere maksimaleffekten i vinterperiodene kan derfor gi store utslag pÄ nettleieregningen.

Priser, avtaler og vilkÄr

Snakk med naboen tidlig i prosessen
Å ta tidlig kontakt med berĂžrte grunneiere/rettighetshavere og informere godt om planene kan ofte vĂŠre enklere Ă„ fĂ„ til for den enkelte kunde/utbygger, enn det er for Elvia. Det er Ăžnskelig at den som skal tilknyttes nettet (kunde/utbygger) selv bidrar med Ă„ skaffe nĂždvendig tillatelser fra berĂžrte grunneiere/rettighetshavere, blant annet fordi det er kunde/utbygger som blir berĂžrt av konsekvensene, bĂ„de tids- og kostnadsmessig dersom nĂždvendig tillatelse ikke blir gitt. Elvia vil vĂŠre behjelpelig med inngĂ„else av nĂždvendige avtaler basert pĂ„ Elvia sine standardmaler. 

Rettigheter til Ä legge strÞmnett pÄ andres eiendom
Elvia har ingen rett til Ă„ legge nytt strĂžmnett over andres eiendom med mindre dette fĂžlger av tillatelse eller Standard tilknytningsvilkĂ„r. Å innhente skriftlig tillatelse fra grunneier/rettighetshaver som blir berĂžrt av et nytt strĂžmnett, er Elvias ansvar og mĂ„ vĂŠre i orden fĂžr graving kan pĂ„begynnes.

LĂžyver
For nye ledninger eller kabler over, under eller nĂŠrmere tre meter fra offentlig vei har Elvia ansvar for Ă„ sende sĂžknad om lĂžyve til veimyndigheten. Veimyndigheten vil utstede et skriftlig lĂžyve til oss som ledningseier. Gebyr og merkostnader for lĂžyvesĂžknaden til veimyndigheten inngĂ„r i anleggsbidraget og mĂ„ dekkes av deg som kunde.

Den som sĂžker om gravetillatelse, skal legge ved utstedt lĂžyve i melding til Elvia. Du kan finne mer informasjon pĂ„ nettsidene til din kommune, fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Tilknytningspunktet angir grensesnittet mellom vÄrt strÞmnett og den tilknyttede elektriske installasjonen, herunder ogsÄ ansvar for drift og vedlikehold. 

Tilknytningspunktet vil normalt vÊre pÄ tilkoblingsklemmene ved husvegg (luftstrekk) eller pÄ tilkoblingsklemmene i tilknytningsskap ved grunnmur (jordkabel). Kunden eier og er ansvarlig for tilknytningsskapet og fremfÞringen videre til byggets sikringsskap/sikringstavle. 

Elvia har bĂ„de intern og ekstern utfĂžrelse av prosjekter i vĂ„rt konsesjonsomrĂ„de. Elvia har godkjent hvilke entreprenĂžrer som kan utfĂžre arbeid i vĂ„rt nettomrĂ„de. Se listen med godkjente entreprenĂžrer her.

Du finner Elvias retningslinjer, krav og informasjonen i vÄrt eget Nettbibliotek og mer informasjon pÄ REN.no.

SÄ snart du har akseptert tilbudet mÄ du huske Ä kontakte Elvias utfÞrende elektroentreprenÞr og avtale nÄr de kan utfÞre sin del av arbeidet. Kontaktinformasjon stÄr i tilbudsbrevet.