Ny kraftoverføring mellom Kråkerøy og Hvaler

Strømforbruket på Hvalerøyene er økende både for fastboende, næringsvirksomhet og hyttefolk. Det nåværende strømnettet har for liten kapasitet til å dekke det framtidige behovet, og skal derfor forsterkes.

Utbyggingen består av 5 delprosjekter

Følg linken for å lese mer om de enkelte delprosjektene.

Elvia (Hafslund Nett) har fått konsesjon for å bygge nye forsyningslinjer fra Kråkerøy

Dagens 52 kV ledning til Hvaler er en enkelkurs forbindelse bygget i 1975-78. Den tekniske tilstanden til kabler og tremastledning er betydelig svekket og krever en større utskiftning. Kablene i traseen har med stor sannsynlighet isolasjonsskader. Der dagens trasé føres i felles tremaster med distribusjonsnettet er det problemer med avstanden mellom ledningene, samt å få muligheten til å gjennomføre planlagt vedlikehold som krever strømutkobling. Utkobling av regionalnettledningen vil gi strømbrudd for alle kundene på Hvaler. Traseene berører kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Jordkabel over Kråkerøy

Ved første del av traseen ut fra Kråkerøy transformatorstasjon må det benyttes jordkabel. Planen var at videre trasé fra Ulvedalen til Kjøkøysundet skulle utføres med ledningen i luft. Men Fredrikstad kommune hatt vedtatt at det skal legges kabel i bakken for hele strekningen på Kråkerøy, det vil si fra Ulvedalen til Tangen, syd på Kråkerøy. Fredrikstad kommune vil være byggherre for etablering av kabelanlegget.

Gang- og sykkelvei over Kjøkøysundet

Ifølge konsesjonen skal Kjøkøysundet passeres med sjøkabel, og deretter videre med jordkabel frem til Lerdalsveien på Vesterøy. Fra Lerdalsveien og videre til Rød transformatorstajon på Asmaløy. På strekningen fra Bukkholmen til Økholmen ønsker Hvaler kommune at det etableres en gang- og sykkelvei. Hvaler kommune og Elvia har derfor inngått en prosjekteringsavtale der man sammen skal utrede hvordan Elvias framføringsvei for kabelanlegget kan dekke kommunens ønske om gang- og sykkelvei. Når prosjekteringen er ferdig skal det inngås avtaler som regulerer økonomiske- og praktiske forhold.

Når?

Arbeidet startet i september 2019 og planlagt ferdig i oktober 2020.
Ny kraftforbindelse mellom Kråkerøy – Hvaler driftsettes den 8. desember 2020. 
Elvia gratulerer alle innbyggerne på Hvaler med ny og sikrere strømforsyning!

Kontaktperson

Håvard Bårli, prosjektleder i Elvia, tlf 928 41 159e-post