Ny kraftoverføring mellom Krükerøy og Hvaler

Strømforbruket pü Hvalerøyene er økende büde for fastboende, nÌringsvirksomhet og hyttefolk. Det nüvÌrende strømnettet har for liten kapasitet til ü dekke det framtidige behovet, og skal derfor forsterkes.

Utbyggingen bestĂĽr av 5 delprosjekter

Følg linken for ü lese mer om de enkelte delprosjektene.

Elvia (Hafslund Nett) har fütt konsesjon for ü bygge nye forsyningslinjer fra Krükerøy

Dagens 52 kV ledning til Hvaler er en enkelkurs forbindelse bygget i 1975-78. Den tekniske tilstanden til kabler og tremastledning er betydelig svekket og krever en større utskiftning. Kablene i traseen har med stor sannsynlighet isolasjonsskader. Der dagens trasÊ føres i felles tremaster med distribusjonsnettet er det problemer med avstanden mellom ledningene, samt ü fü muligheten til ü gjennomføre planlagt vedlikehold som krever strømutkobling. Utkobling av regionalnettledningen vil gi strømbrudd for alle kundene pü Hvaler. Traseene berører kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Jordkabel over Krükerøy

Ved første del av traseen ut fra Krükerøy transformatorstasjon mü det benyttes jordkabel. Planen var at videre trasÊ fra Ulvedalen til Kjøkøysundet skulle utføres med ledningen i luft. Men Fredrikstad kommune hatt vedtatt at det skal legges kabel i bakken for hele strekningen pü Krükerøy, det vil si fra Ulvedalen til Tangen, syd pü Krükerøy. Fredrikstad kommune vil vÌre byggherre for etablering av kabelanlegget.

Gang- og sykkelvei over Kjøkøysundet

Ifølge konsesjonen skal Kjøkøysundet passeres med sjøkabel, og deretter videre med jordkabel frem til Lerdalsveien pü Vesterøy. Fra Lerdalsveien og videre til Rød transformatorstajon pü Asmaløy. Pü strekningen fra Bukkholmen til Økholmen ønsker Hvaler kommune at det etableres en gang- og sykkelvei. Hvaler kommune og Elvia har derfor inngütt en prosjekteringsavtale der man sammen skal utrede hvordan Elvias framføringsvei for kabelanlegget kan dekke kommunens ønske om gang- og sykkelvei. Nür prosjekteringen er ferdig skal det inngüs avtaler som regulerer økonomiske- og praktiske forhold.

NĂĽr?

Arbeidet startet i september 2019 og planlagt ferdig i oktober 2020.
Ny kraftforbindelse mellom Kråkerøy – Hvaler driftsettes den 8. desember 2020. 
Elvia gratulerer alle innbyggerne pü Hvaler med ny og sikrere strømforsyning!

Kontaktperson

Hüvard Bürli, prosjektleder i Elvia, tlf 928 41 159, e-post