Våre forskning og utviklingsprosjekter

Vår FoU-avdeling forvalter en bred portefølje av spennende forskningsprosjekter om forskjellige tematiske områder som komponentforskning, dataanalyse, nye sensorer og mye mer. Her kan du se våre forskningsprosjekter. 

IDE

IDE står for «intelligent distribusjon av elektrisitet» og er et storskala demonstrasjonsprosjekt delfinansiert av ENOVA. Formålet med Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem er å bidra til styrket forsyningssikkerhet gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge. På smartgrid.no kan du lese mer om IDE prosjektene.

ECoDiS

ECoDiS – Engineering and Condition Monitoring in Digital Substation
Kommunikasjonen mellom primæranlegget og kontrollanlegget på en transformatorstasjon i dagens strømnett, skjer i dag analogt. I prosjektet blir de analoge signalene erstattet av et digitalt grensesnitt, kalt en prosessbuss.

Store mengder data overføres i hundrevis av kobberledninger inn til kontrollanlegget, der signalene digitaliseres. Disse stasjonene innebærer store begrensninger knyttet til bygging og bruk, og står i veien for fremtidens smarte og digitale kraftsystem.

Foreløpige resultater viser blant annet at digitale stasjoner tar 30 prosent kortere tid å bygge, de er mer kompakte, sikrere for dem som jobber der og lar seg i større grad enn analoge stasjoner fjernstyre og fjerndiagnostisere.

Statnett er prosjektansvarlig, SINTEF er prosjektleder, og Elvia er en av flere prosjektdeltagere. På sintef.no kan du lese mer om ECoDiS.

CINELDI

CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en lavest mulig kostnad.

CINELDI (Center for intelligent energy distribution) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). CINELDI er støttet av Norges Forskningsråd og gjennomføres i regi av SINTEF. Det er omtrent 30 partnere involvert i CINELDI som er aktive i forskjellige arbeidspakker, fra drift og planlegging til mikrogrids og fleksibilitet. Hafslund Nett er en av de største bidragsyterne til senteret og er selv involvert i forskningsaktivitetene. Blant annet var Hafslund Nett vinner av CINELDI-prisen 2018 for et nytt vernkonsept som skal sørge for bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur for raskere feilretting. Her kan du lese mer om CINELDI.

Fasad-prosjektet

Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer som kan oppdage når det inntreffer feil i nettet. God utnyttelse av denne informasjonen gir potensiale for reduksjon av både antall og varighet av avbrudd i strømforsyningen.

Sensorene kan utnyttes for smartere feil- og avbruddshåndtering gjennom at feil i nettet raskere detekteres, lokaliseres og isoleres. Dette gir en raskere gjenoppretting av strømforsyningen for de sluttbrukerne som har opplevd avbrudd. Sensorenes evne til å oppdage feil i nettet kan også bidra til å redusere antallet koblinger under driftsforstyrrelser, og dermed resultere i færre kortvarige avbrudd og spenningsfall.

For at nettselskapene skal kunne ta den nye teknologien i bruk, må utstyret testes og demonstreres for å verifisere funksjonalitet og ønsket effekt. Det ble også utviklet ny metodikk som kan brukes til å beregne nytte av og kostnader ved å ta i bruk teknologien. Metodikken har som formål å identifisere hvor i nettet potensialene finnes og hvor løsningene er lønnsomme, og som beslutningsstøtte i driften.

Fasad var det første FoU-prosjektet hvor Hafslund Nett sto som prosjekteier. Bortsett fra prosjektresultatene som ble oppnådd var prosjektet banebrytende for en profesjonalisering og utvidelse av FoU-virksomheten i Hafslund Nett. Her kan du lese mer om Fasad.