Langsiktig planlegging i regionalnettet

Den langsiktige nettplanleggingen, som utføres før konsesjonsbehandlingen, er regulert av forskrift om energiutredninger. Ordningen med Kraftsystemutredninger ble avviklet med en forskriftsendring 1. mars 2024. Med ny forskrift vil Elvia publisere sine nettutredninger og tiltak på PlanNett.

Elvia er utpekt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å være nettutviklingskoordinator for Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Som nettutviklingskoordinator skal vi bidra til samfunnsmessig rasjonell nettutvikling gjennom å fremme de beste nettløsningene og skape møteplasser for å diskutere nettutvikling.

Hos NVEs tjeneste PlanNett deler vi våre effektprognoser, områdestudier, konseptvalgutredninger og status for pågående regionalnettiltak. PlanNett gir en samlet oversikt over alle nettselskapenes utredninger og tiltak, med nøkkelinformasjon som status, milepælsplan, og geografisk plassering. Det står også litt om bakgrunn og omfang.

I arbeidet med nettutredninger involverer Elvia ulike aktører. Sammen med tilgjengeliggjøring av informasjon på PlanNett er hensikten å bidra til en felles forståelse i samfunnet for mulige endringer i kraftsystemet og en samfunnsmessig rasjonell nettutbygging. Nettutredningene er viktige grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger.

Se våre nettutredninger og tiltak i regionalnettet på PlanNett.