Ordbok med begreper innen strømnettet

Det er mange ord og begreper knyttet til strøm og strømnettet som kan være vanskelig å forstå. Her er en forklaring på de vanligste.

Et aggregat er en diesel-/bensinmotor som produserer strøm i de tilfeller vi ikke har mulighet til å levere strøm til kunden som "vanlig". For eksempel ved langvarige strømbrudd som berører sykehus eller andre som er kritisk avhengig av strøm har Elvia mulighet til å bestille et aggregat som en provisorisk løsning. Kunden kan også gå til innkjøp av eget aggregat, og bruke dette etter eget behov. Vi er ikke pliktige å levere strøm via aggregat under strømbrudd, men velger å gjøre dette i spesielt kritiske tilfeller.Er betegnelsen for elektrisk strøm, tidligere kalt strømstyrke.

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer, men kalles like ofte for smarte strømmålere, automatisk strømmåler eller automatisk måleravlesning. En AMS-måler registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt til nettselskapet, helt ned på timesnivå. 

Kundes elektriske anlegg, hvert anlegg vi har registrert har egen måler.

Når kunde utløser et behov for forsterkning må de være med på å betale en andel av kostnadene i anleggsbidrag. Regnes ut basert på føringer fra NVE. Du kan lese mer om anleggsbidrag hos NVE her.En bardun er en vaier som bidrar til at en mast blir stående i rett vinkel og ikke blir skjev over tid. Bardun brukes der hvor mast står ustøtt alene eller hvor tyngden av linjene i masten gjør at strekkreftene blir for store i en retning.

Betegnelsen på en bryter eller sikring ute i en trafostasjon som går ned på grunn av høyspentfeil på strømnettet. Det kan sammenlignes med en sikring som går i et sikringsskap og som medfører at kursen tilhørende denne sikringen slutter å fungere inntil sikringen er byttet eller feil på kursen tilknyttet sikringen er rettet opp. De vanligste faktorene som forårsaker bryterfall er lynnedslag eller trær som detter over linjene i dårlig vær.Byggherren (juridisk) er den som skal motta ytelser i forbindelse med bygg og anlegg. Byggherren kan også være betegnet som bestiller, kjøper eller oppdragsgiver. De to partene i en vanlig avtale om bygge- og anleggsarbeider er byggherre og entreprenør.Anlegg med overlastvern (OV) 80A eller mindre som måles direkte ved at strømmen går gjennom måleren.

Den klokketimen i løpet av et døgn med høyest kWh-forbruk.  

Effekt er mottatt eller avgitt elektrisk energi i løpet av en gitt tid og måles i Watt. Dersom man har en varmeovn på 1000W og denne står på maks effekt (fullt), så utgjør dette en effekt på 1 kilowatt (tusen watt). Om varmeovnen står på kontinuerlig i én time bidrar denne med et strømforbruk på 1 kWh.Elavgift (også kalt forbruksavgift) er en avgift for elektrisk kraft som nettselskapene tar inn på vegne av staten.

Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle data fra de forskjellige strømmålerne landet rundt samles inn i et felles system. Elhub vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

Energileddet er kostnader forbundet med transport av strøm gjennom nettet. Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Enova-avgiften går til Klima- og energifondet, og skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi.  

ENØK er en forkortelse av Energiøkonomisering – altså å bruke strømmen økonomisk. Betyr ikke nødvendigvis å "spare" strøm, men å bruke strømmen smartere og ikke bruke mer strøm enn hva man egentlig trenger.

En EX-linje er en strømledning i luften hvor alle tre fasene er tvinnet sammen til en ledning, med sort isolasjon. Brukes i dag som standard i alt av lavspent luftnett.

En EX-kasse (kortslutningsvern) er en "boks" med smeltesikringer som ofte er plassert oppe i mast. Denne er tilkoblet stikkledning inn til husvegg og sikrer stikkledning mot kortslutning.

EX-klemmer er klemmene som brukes for å koble EX-linjer, for eksempel i skillet mellom kundens anlegg og vårt (tilknytningspunkt) eller som et festepunkt i mast mellom to av våre isolerte strekk.

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre timene du bruker mest strøm i løpet av måneden(døgnmaks). Disse tre døgnmaksene hentes ut fra forskjellige døgn i løpet av måneden, og utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på for perioden.

Elavgift (også kalt forbruksavgift) er en avgift for elektrisk kraft som nettselskapene tar inn på vegne av staten.

Et fordelingsskap eller kabelskap er et koblingsskap tilhørende nettselskapet. Det er et skap hvor ledninger er koblet sammen, og strømmen fordeles videre ut i strømnettet. 

En forsterking kan være bytte til større trafo, større linjer, større kabler, ny nettstasjon osv. Dette bidrar til at strømnettet tåler mer, og kan levere mer strøm og høyere effekt til kundene. Forsterking av strømnettet må planlegges, og selve jobben gjøres i en periode hvor samtlige kunder er varslet på forhånd om utkoblingen.

Mange strømleverandører har en avtale om gjennomfakturering, som betyr at du mottar en samlet faktura fra strømleverandøren din for strøm og nettleie. 

HAN står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på AMS-måleren – den automatiske strømmåleren i sikringsskapet. Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller følge opp eget forbruk. 

Hovedsikring refereres ofte til sikringen som er størst og foranliggende for alle kurssikringer i et sikringsskap. Denne begrenser ofte det totale strømuttaket i et sikringsskap og sikrer at det ikke kan gå mer strøm inn i skapet enn det inntakskabelen tåler. I moderne sikringsskap brukes det automatsikringer, men i eldre sikringsskap finner man ofte smeltesikringer i porselen.

Anlegg med nominell spenning høyere enn 1000V vekselspenning eller høyere enn 1500V likespenning.

Anlegg med overlastvern (OV) 100A eller større som måles via en måletrafo som igjen måles av AMS-måleren.

Strømkabel fra tilknytningspunktet og videre inn i huseiers installasjon og sikringsskap. Denne kabelen regnes som kundes anlegg, da skillet mellom Elvia og kunde sitter i tilknytningspunktet.

Alt det elektriske som befinner seg bak tilknytningspunktet. Du har selv ansvar for din egen installasjon. 

Jordfeil er en betegnelse på feil/isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr, der en eller flere faseledere kommer i direkte kontakt med jord. Jordfeil kan oppstå i tilkoblet utstyr som for eksempel en varmtvannsbereder, kaffetrakter eller en panelovn som er jordet der foranliggende sikring ikke har jordfeilbryter. Feilen kan også oppstå ved at en spiker eller skrue treffer en kabel i vegg, for eksempel når du skal henge opp et bilde.

Jordslutning er en betegnelse på en feil som kan føre til brudd på høyspentnettet (bryterfall). Det betyr at strømmen går fra fase til jord. Dette oppstår når et tre faller på linja, men kun er i kontakt med en av fasene. Ettersom treet er strømførende oppstår det kontakt mellom fase og jord, det kan føre til en kortslutning på nettet (bryterfall). 

Elektrisk kabel som leder strøm. Ofte bygget opp av to eller flere ledere i metall omgitt av isolasjon.

kV er symbolet for kilovolt, som er det samme som 1000 volt. 

Vern som sitter ute i nettet og i installasjoner for å beskytte mot korslutningsstrømmer. Brukes blant annet til å sikre stikkledninger mot kortslutning og brann.

kW er symbolet for kilowatt, som er det samme som 1000 watt.

En kilowattime (kWh) beskriver hvor mange kilowatt (1000 watt) du bruker i timen. Eksempel en varmeovn på 1000 watt står på maks effekt i èn time = 1 kWh 

Anlegg med nominell spenning opp til og med 1000 volt vekselspenning eller opp til og med 1500 volt likespenning.

Alle nettselskap er pålagt en leveringsplikt av NVE. Leveringsplikten er ment som en midlertidig strømleveranse inntil du har valgt deg en avtale hos en valgfri strømleverandør. Les mer om leveringsplikt her. 

Ledningene i luften. Et lenger strekk med ledning i lufta (via master/stolper) omtales som et "luftstrekk". 

Kalles også hovedsikring. Om det kun er et anlegg på tilknytningspunktet er gjerne målervern likt overlastvern. 

Alle elektriske anlegg i Norge har et unikt ID-nummer som kalles målepunkt-ID. Dette beskriver det elektriske anlegget strømmåleren er knyttet til. Målepunkt-ID finner du på din faktura eller ved å logge inn på Min side.

Elvia benytter eksterne selskap for å sette opp/bytte ut/plombere målere. Målermontøren gjør arbeidet med å montere måleren. 

Målernummeret ditt står på strømmåleren din. Er du usikker på hva som er målernummeret ditt kan du gjerne sende oss et bilde av måleren.

Transformatoren sitter i tilknytning til måleren og transformerer ned strømmen slik at den kan måles. 

Kort forklart er nettap elektriske tap i strømnettet. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Forskjellen mellom hvor mye energi som mates inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av nettet utgjør nettapet. Les mer om nettap her.

Nettstasjoner transformerer spenningen ned fra høyspentnettet til 230V og 400V, og forsyner strøm videre ut til kundene på dette spenningsnivået. 

Størrelse på sikringen som begrenser uttaket av strøm fra fellesnettet. Beskytter nettet mot overbelastning. 

Et overspenningsvern beskytter elektriske installasjoner mot spenningsvariasjoner og overspenning ved å lede overspenning rett til jord. Det er blant annet krav til overspenningsvern ved nye installasjoner og ved montering av elbil-lader. 

Overstrøm er en betegnelse på en feil som kan føre til brudd på høyspentnettet (bryterfall). Det betyr rett og slett at strømmen går fra en fase til en annen, som medfører at kabel/linje kortslutter. Eksempelvis et tre som legger seg over høyspentlinja, det fører med seg strømmen fra en fase over til en annen fase, siden treet er strømførende.  

For at du som kunde skal oppleve så stabil strømforsyning som mulig frem til ditt hjem, utfører vi kontinuerlig arbeid i strømnettet. Ved planlagte utkoblinger er vi nødt til å koble ut strømmen mens arbeidet pågår. Alle berørte kunder skal få varsel på forhånd. Dersom du ikke har blitt varslet, kan du kontakte oss for å legge inn korrekt kontaktinformasjon.

En plusskunde er en nettkunde som produserer elektrisitet og sender dette tilbake inn på nettet ved hjelp av solceller, mikrokraftverk eller vindturbin.

Strømprisen i Norge er delt inn i 5 prisområder. Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4), Vestlandet (NO5)

Et anlegg som produser strøm. Som regel er dette solcellepaneler på tak. 

Anlegg som trekker reaktiv effekt fra elektrisitetsnettet legger beslag på overføringskapasitet, fører til økte nettap og påvirker spenningsforholdene i nettet. Ved uttak av reaktiv effekt utover angitt grense kan Elvia kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Alternativt må kunden betale gjeldende tariff for det overskytende uttaket av reaktiv effekt. Grensen for uttak av reaktiv effekt er inntil en effektfaktor lik 0,95 (dvs. uttak av reaktiv effekt inntil 33 % av aktiv effekt). Tariffering av reaktiv effekt skal bidra til at det installeres kompenseringsanlegg der det er behov for dette.

Reaktiv effekt (også kalt blindeffekt) er en type effekt som vi ikke får gjort nytte av, men som tar plass i strømnettet vårt og fører til unødvendig energitap i strømledningene. 

I systemer for vekselstrøm oppstår det en type elektrisk effekt som bare sirkulerer i kraftsystemet og som dermed ikke kan omformes til andre energiformer som varme og lys eller tjene andre nyttige hensikter. Det kan sammenlignes med skum i et ølglass (alkoholfritt sådan). Skummet tar plass, men er til liten nytte.

Sikringsskap er et skap innvendig i bygg eller ute som inneholder sikringer som igjen sikrer kabler mot overlast og kortslutning. I nye boliger går inntaksledning fra tilknytningsskap ute og forsyner sikringsskap plassert innvendig i bolig hvor en finner nedstrøms forbrukskurser.

Solcelle(panel) omdanner sollys til elektrisk strøm, og kan dermed benyttes som strømforsyning. Det kan være større anlegg for kraftproduksjon (kraftprodusent), eller mindre anlegg (privateid) som kunden benytter for å forsyne seg selv og sin husholdning med strøm. 

Kabel ute i nettet fra mast, fordelingsskap eller nettstasjon og inn til tilknytningspunktet. Denne er eies og driftes av Elvia.

Punktet der kundes installasjon kobles til selve nettet og grensesnittet mellom netteier og kunde. I nye boliger går grensesnittet i klemmene på undersiden av sikringen i tilknytningsskapet. Ved luftstikkledning går grenseskillet i klemmene mellom EX-kabel og inntaksledning/stigeledning, og ved husvegg på kabelstikkledning. 

Trafostasjoner transformerer spenningen ned fra sentralnettet til 10kV og 22kV, og forsyner høyspent (spenningsnivå) videre ut til nettstasjoner. 

Transformator, ofte kalt trafo, er et apparat som omsetter elektrisk vekselstrøm med en viss spenning til vekselstrøm med en annen spenning. I Elvias nett brukes blant annet transformatorer til å gå fra 11/22kV høyspent og ned til 230/400V lavspent.

Et umålt anlegg er et "anlegg" som det ikke er tilknyttet en egen strømmåler (koblet direkte på strømnettet), og teller derfor ikke forbruk. For disse målerne blir det av installatør oppgitt et årlig forbruk, som fakturaen blir basert på. Eksempler på umålte anlegg kan være privat veilys eller en parkeringsautomat. 

Vannbåren varme er varmtvann som brukes til oppvarming istedenfor strøm. Eksempler på dette kan være vannvarmekabler i gulvet og vannvarmeovner.  

Volt er måleenheten spenning og potensialet til elektrisk spenning. De fleste forbrukskurser i Norge benytter en spenning på 230V.

Måleenheten for elektrisk effekt. Effekten er et resultat av tilgjengelig spenning, kombinert med den strømmen som blir overført. Det kan regnes ut slik: 16 ampere x 230 volt =3680 watt 

Trefase er vekselstrøm tilført gjennom tre eller fire ledere hvor spenningen varierer med samme frekvens og amplitude, men er faseforskjøvet 120° i forhold til hverandre. Med 3-fas vil man ha tilgang til å ta ut høyere effekt enn ved 1-fas ved samme strømstyrke (ampere). Ved å legge til den 3-fasen i et 2-fase anlegg, vil man få en økning i effekt på ca. 73 %.