Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapet ditt

DLE står for Det lokale eltilsyn, og deres jobb er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Alle nettselskap er pålagt å ha en tilsynsenhet som er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

Hvis du ønsker en sjekk av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret. DLE tar ikke slike oppdrag, da deres oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.

DLE kan stenge anlegg ved farlige feil

Det lokale eltilsyn kan stenge det elektriske anlegget ditt eller koble fra en sikringskurs ved alvorlige feil. Du vil da selvfølgelig få en beskjed om dette. Du vil også få beskjed om å kontakte en godkjent elektriker for å utbedre feilen. Elektrikeren kan koble inn anlegget igjen etter å ha utbedret feilen, forutsatt at tilbakemelding om utbedringen sendes DLE.

Hvilke oppgaver har Det lokale eltilsyn?

DLE er lovpålagt med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn å utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger, samt i fritidsboliger. Tilsynet de utøver er på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE står fritt til å kjøpe kontrolltjenester av sakkyndige selskaper, som da utfører tilsynsarbeidet etter fullmakt fra DLE.

Det lokale eltilsyn utfører også tilsyn med elektroinstallatører, institusjoner og virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.

DLE bistår også politiet ved brann- og ulykkesetterforskning. I tillegg tilbyr DLE informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker forårsaket av elektrisitet.

DLE som en del av offentlig forvaltning

Det lokale eltilsyn er en del av den offentlige forvaltningen og er underordnet DSB, som igjen er underordnet Justis- og beredskapsdepartementet. DLE forholder seg til bestemmelsene i Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Arkivloven, som blant annet stiller krav til saksbehandling, habilitet og rett til innsyn i saksdokumenter.

DLE er administrativt underlagt nettselskapet og har myndighet til å pålegge utbedring av feil på elektriske anlegg. Før det fattes vedtak om utbedring skal imidlertid tilsynsobjektet ha fått en skriftlig tilsynsrapport og et varsel om vedtak. Dette for at du skal få anledning til å utbedre feilen innen den angitte fristen.

Har du spørsmål om det lokale eltilsynet i Elvia sitt område kan du kontakte oss på telefon 21 49 50 67, eller bruke vårt kontaktskjema.