Ledelsen i Elvia

Ledergruppen i Elvia består av 9 personer med hver sine ansvarsområder.

Anne Nysæther - administrerende direktør i Elvia

Som administrerende direktør i Elvia har Anne ansvar for at Norges største nettselskap leverer strømmen til to millioner mennesker på Østlandet. Drift og utvikling av strømnettet handler om å gi kundene god kvalitet til en akseptabel kostnad, å samarbeide godt med kundene våre og gi både forbrukere og produsenter tilgang til strømnettet. I tillegg skal alle som jobber for Elvia og de som ferdes i nærheten av våre nettanlegg være trygge og ikke skade seg som følge av strøm eller arbeid for Elvia.

anne nysæther. Foto

Anne Nysæther - administrerende direktør i Elvia

Strømnettet har vært viktig helt fra strømmen ble tatt i bruk, men spiller nå en ekstra rolle gjennom at elektrifiseringen står for løsningen på om lag halvparten av Norges klimamål. Elvias strategiske posisjon er å ta en proaktiv rolle i elektrifiseringen. Innenfor dette har vi fire målområder; våre kunder skal ha Norges laveste nettleie fordi de er kunder av Norges største nettselskap, vi skal være kundens partner i elektrifiseringen og samarbeide med og forstå kundene våre, vi skal være nettbransjens klimaleder i våre aktiviteter og vi skal være et attraktivt fellesskap for våre nåværende og potensielle ansatte.

John Marius Lynne – viseadministrerende direktør, stab og nettstrategi

Som leder av felles staber har John Marius ansvaret for stab- og støttetjenester som HMS, kvalitet, eiendom, anskaffelser og kommunikasjon. Som konstituert leder for nettstrategi har han også ansvaret for selskapets strategi og ivaretakelse av rammevilkår og tariffutvikling, sørge for framtidsrettede aktiviteter innen FoU og forretningsutvikling, ivareta kvalitet og systemer for selskapets nettinformasjon, samt utarbeide investeringsnivå for selskapet. Rollen som viseadministrerende direktør medfører et ansvar for å understøtte administrerende direktør med helheten, og som del av dette har han vært eier for integrasjonsprogrammet siden fusjonen mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

john marius lynne

John Marius Lynne - vise administrerende direktør

For at Elvia skal ta den proaktive posisjonen som er nødvendig for å levere på vårt samfunnsoppdrag, må avdelingene understøtte drift og utvikling og bidra både med premissgivende og støttende roller. Vi må bidra til at selskapet totalt sett kan utnytte den samlede kraften vi har i ansatte og samarbeidspartnere i samspill med våre tekniske anlegg. Sikker drift og proaktiv utviklingen må balanseres opp mot en bærekraftig utførelse i hele vår verdikjede, slik at summen av dette skal sikre at våre kunder ender opp med lavest nettleie.

Annikken Pettit Nystrøm - direktør Organisasjonsutvikling

Som direktør for organisasjonsutvikling har Annikken ansvar for organisasjons utvikling og arbeidet innen styrking av Elvias kultur og fellesskap. Vi tror at en åpen og tillitsbasert kultur er grunnlaget for å kunne oppnå en effektiv og nytenkende organisasjon, hvor alle ansatte føler seg inkludert og verdsatt. Vi fortsetter å investere i å bygge en kultur som oppmuntrer til åpen kommunikasjon, samarbeid og anerkjennelse av ulike perspektiver og kompetanser. Dette sikrer en organisering som ivaretar et kontinuerlig utviklingsbehov, med sikte på å bruke hele organisasjonens kompetanse på en effektiv måte.

annikken pettit nystrøm. foto

Annikken Pettit Nystrøm - direktør Organisasjonsutvikling

Å være et proaktiv nettselskap er ambisiøst og krever mye av alle oss som jobber i Elvia. Vår viktigste ressurs for å levere på våre strategiske mål er kraften i fellesskapet vårt. Enheten organisasjonsutvikling har fokus på utvikling av medarbeidere for å sikre at Elvia er en kompetansebedrift med både dybde- og breddekompetanse, og har ledende kompetansemiljøer i bransjen. 

Organisasjonsutvikling jobber i fellesskap med samtlige deler av Elvia, og har et viktig og tett grensesnitt mot fagmiljøet HR og Organisasjon i Eidsiva-konsernet. 

Jon Fjeldberg Smedsrud - IT direktør

Som leder for IT har Jon ansvaret for funksjonsområdene som understøtter utvikling og forvaltning av IT-løsninger og -tjenester, teknologi og digital forretningsutvikling. Enheten innehar kompetanse, kapasitet og ansvar for metodikk til å fange opp forretningsbehov og bistår med å koordinere og gjennomføre forbedringsaktiviteter og prosjekter i samarbeid med alle enheter i Elvia på en helhetlig måte.

jon fjeldberg smedsrud. Foto

Jon Fjeldberg Smedsrud - IT direktør


Elvia har nylig vært igjennom en konsolidering og fornying av IT-portefølje og -plattformer, med tilhørende endring i arbeidsprosesser som følge av fusjon mellom Eidsiva Nett og Hafslund Nett. Fokuset fremover er å ivareta både eksterne og interne behov og krav gjennom kontinuerlig videreutvikling av tjenestene og løsningene våre. Vi skal effektivisere og automatisere arbeidsprosesser, forbedre kunde- og brukeropplevelser, og bidra til å gjøre selskapet mer datadrevet gjennom å utnytte den innsikten vi sitter på og være i stand til å dele riktige data både internt og med eksterne parter til rett tid.

I sum skal vi bistå forretningen med å levere på sine mål gjennom å tilby gode digitale løsninger som understøtter deres behov.

Erik Longva - direktør Produksjon

Som leder av divisjon Produksjon har Erik ansvaret for alle operative oppdrag som går til intern utførelse og oppfølging og kontroll av arbeid som utføres i kraftnettet. Divisjonen bidrar til en trygg, sikker og effektiv strømforsyning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Arbeidsoppgavene innebærer feilretting, montasje, anleggskontroll og byggeledelse, samt produksjonsplanlegging og ledelse. I Elvias produksjonsdivisjon jobber det cirka 300 energimontører, kontrollører og planleggere, som har sin arbeidshverdag ute på anleggssteder og ved driftskontor spredt i hele nettområdet på Østlandet. Produksjon bidrar til et sterkt elektro- og anleggsfaglig kompetansemiljø i Elvia og utgjør en av landets største elektroentreprenør- og kontrollvirksomheter. 

erik longva. foto

Erik Longva - direktør Produksjon

Alle som jobber for Elvia og som er i nærheten av våre anlegg skal være trygge og ikke komme til skade. Produksjon har fokus på å redusere risikoen for og konsekvenser ved uønskede hendelser for mennesker og belastningen for miljøet. Det gjør vi ved å bry oss om hverandre og bidra til at Elvia er en attraktiv arbeidsplass. Gjennom smidig utvikling og forbedringer av arbeidsmetoder, systemer og verktøy, så skal vi gjennomføre arbeid i nettet mer rasjonelt og til lavere kostnader, samtidig med at risikoen for uønskede hendelser blir lavere og kundene opplever større verdi av våre leveranser. For å fortsette å utvikle et sterkt fagmiljø skal kompetansen utvides og styrkes, og det er viktig å synliggjøre nettbransjen som en attraktiv arbeidsplass for å sikre rekrutteringen fremover. 

Erik Jansen – direktør Nettdrift

Som direktør for divisjon Nettdrift har Erik ansvar for 24/7/365 overvåking, drift og beredskap i distribusjonsnett og regionalnett og ut mot alle Elvias kunder. Videre har divisjonen ansvar for måling, sensorikk og innsamling, herunder hele måleparken til Elvia (AMS-målerne og andre målere). En stor virksomhet i divisjonen er også Det Lokale Eltilsyn, som sysselsetter over hundre årsverk hos sakkyndige selskap som blant annet gjennomfører el-kontroll hos private og bedrifter. Totalt huser divisjonen cirka 130 egne ansatte.

erik jansen. Foto

 Erik Jansen - direktør Nettdrift

Å sørge for effektiv og sikker drift av strømnettet med høy oppetid, rask respons ved feil og god kommunikasjon til kundene våre er et kontinuerlig fokusområde for Nettdrift. Utnyttelse av data for automatisering og analyse blir viktigere i tråd med at forbruk og produksjon endrer karakter i takt med elektrifiseringen av samfunnet rundt oss, og hvor klimaforandringene kan forsterke påkjenninger på nettet. Driften må håndtere en økt kompleksitet og dynamikk for å bidra til at Elvia klarer å møte kundenes behov for nettkapasitet og samfunnets forventninger til oppetid.

Knut Rikkard Bakken - direktør Nettutbygging

Som leder for divisjon Nettutbygging har Knut Rikkard ansvaret for at Elvia sitt strømnett utvikles, bygges og vedlikeholdes for å møte samfunnets og våre kunders behov, nå og i fremtiden. Divisjonen utarbeider derfor helhetlig og langsiktig planer for å utvikle nettet optimalt, og konkretiserer disse til reelle prosjekter. Nettutbygging har ansvaret for å gjennomføre alle utbyggingsprosjekter som innebærer prosjektledelse, planlegging og oppfølging av disse. Når nettet er ferdig bygget har divisjonen ansvaret for å vedlikeholde strømnettet forsyningsområde. Nettutbygging har også ansvar for at alt nett som bygges og endres skal blir dokumentert til riktig kvalitet, i tillegg til forvaltning av nettselskapets grunnrettigheter under bygging og drift.

Knut Rikkard Bakken. Foto

Knut Rikkard Bakken - direktør Nettutbygging

Vi skal ta en proaktiv rolle i elektrifisering for å sikre en fremtidsrettet utvikling av strømnettet i takt med kundens og samfunnets behov, men vi har liten tid på klimamål. Kontinuerlig fokus på å utvikle våre arbeidsprosesser og systemer for å få ned ledetider i prosjektgjennomføringen er derfor sentralt.

Våre kunder skal ha Norges laveste nettleie. Da må vi sikre at vi gjennomfører de riktige tiltakene og prosjektene i nettet til riktig tid, med lavest mulig enhetskostnader. Vi skal fortsette å ha fokus på tid, kost og kvalitet i utbyggingen og vedlikeholdet av strømnettet men vi skal ta en proaktiv rolle i å ta i bruk ny teknologi og utnyttelse data. Da kan vi ta bedre og riktige beslutninger og se nye muligheter til å effektivisere og automatisere våre arbeidsprosesser.

Skal vi nå våre ambisiøse mål skal vi fortsette å dele og utvikle vår kompetanse på tvers av Elvia, med nysgjerrighet og åpenhet.

Frode Nybakken - økonomidirektør

Som økonomidirektør er Frode ansvarlig for at Elvia har god økonomisk kontroll, samt at de operative økonomioppgavene i selskapet løses effektivt og med god kvalitet. Økonomiavdelingen bistår med aktiv støtte og analyser til organisasjonen og sørger for at Elvia rapporterer i henhold til krav fra eier og myndigheter. Finans- og regnskapstjenester kjøpes av Eidsiva Energi.

Frode Nybakken. foto

Frode Nybakken - økonomidirektør

Økonomiavdelingen skal gjennom aktiv støtte og verdiøkende analyser bidra til at Elvia gjør de rette grepene for at selskapet skal fortsette å være et av Norges mest kostnadseffektive nettselskaper.

Vibeke Ranum - direktør Kundedivisjonen

Som direktør for Kundeområdet er Vibeke ansvarlig for at Elvia ivaretar alle kundehenvendelser og kundebehov på en god måte. Samtidig som hun er ansvarlig for videreutvikling av kundeområdet og kundegrensesnittet for å møte fremtiden sett i lys av nye kundebehov og endringer i bransjens regulering.

Vibeke Ranum

Vibeke Ranum – direktør Kundedivisjonen

Kundedivisjonen omfatter ansvaret for alle kundehenvendelser enten det gjelder kunder som kontakter kundesenteret, kunder som har behov for tilknytning eller økt kapasitet hos alt fra privatkunder til store næringsaktører, håndtering av klagesaker og ivaretakelse av fellesføringsaktører og andre oppgaver som er kundenære. I tillegg til fakturering av nettleie samt tilrettelegging på nettsiden, Min side og SoMe for god og verdiskapende dialog med kunder der de er.

Kundedivisjonen spiller en viktig rolle for at Elvia skal kunne oppnå målet om å være kundens partner i elektrifiseringen. Målet er at kundene skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med oss, at de får saken sin løst i første kontakt og at de møter en kompetent, nysgjerrig og imøtekommende organisasjon. Vi skal sørge for at våre kunder har den innsikten de trenger for å ta fornuftige valg. Gjennom løsninger for digital samhandling, automatiserte prosesser og tilpasset informasjon skal vi vi kundene våre mulighet til selvbetjening og å ta valg for smart bruk av og tilknytning til strømnettet.

Det er viktig å ha fokus på å sikre rask tilknytning av forbruk og produksjon både gjennom utbygging av nytt nett eller gjennom alternative måter å tilgjengeliggjøre kapasitet på. Vi skal jobbe tett og proaktivt med kundene våre om å finne felles gode løsninger, og involvere oss tidlig i kundenes prosjektutvikling.

I sum er det viktig for oss i Elvia å forstå kundens behov og hva kundene trenger og legge til rette for å levere kundeverdi.