Ledelsen i Elvia

Ledergruppen i Elvia består av 9 personer med hver sine ansvarsområder.

Anne Nysæther - administrerende direktør i Elvia

Som administrerende direktør i Elvia har Anne ansvar for at Norges største nettselskap leverer strømmen til to millioner mennesker på Østlandet. Drift og utvikling av strømnettet handler om å gi kundene god kvalitet til en akseptabel kostnad, å samarbeide godt med kundene våre og gi både forbrukere og produsenter tilgang til strømnettet. I tillegg skal alle som jobber for Elvia og de som ferdes i nærheten av våre nettanlegg være trygge og ikke skade seg som følge av strøm eller arbeid for Elvia.

anne nysæther. Foto

Anne Nysæther - administrerende direktør i Elvia

Strømnettet har vært viktig helt fra strømmen ble tatt i bruk, men spiller nå en ekstra rolle gjennom at elektrifiseringen står for løsningen på om lag halvparten av Norges klimamål. Elvias strategiske posisjon er å ta en proaktiv rolle i elektrifiseringen. Innenfor dette har vi fire målområder; våre kunder skal ha Norges laveste nettleie fordi de er kunder av Norges største nettselskap, vi skal være kundens partner i elektrifiseringen og samarbeide med og forstå kundene våre, vi skal være nettbransjens klimaleder i våre aktiviteter og vi skal være et attraktivt fellesskap for våre nåværende og potensielle ansatte.

John Marius Lynne – direktør Virksomhetsstyring og viseadministrerende direktør

Som leder av Virksomhetsstyring har John Marius ansvaret for avdelinger og funksjoner som jobber på tvers av selskapets divisjoner. Avdelingene er Anskaffelser, Bærekraft, Eiendom, Investering, HMS, Kvalitet og Økonomi, i tillegg til både Elvias internadvokat og personvernombud.

john marius lynne

John Marius Lynne - direktør Virksomhetsstyring og viseadministrerende direktør

Rollen som viseadministrerende direktør medfører et ansvar for å understøtte adm. direktør med helheten, og som del av dette er John Marius programeier for større utviklings- og fusjonsprosjekter.

For at Elvia skal ta den proaktive posisjonen som er nødvendig for å levere på vårt samfunnsoppdrag, skal Virksomhetsstyring bidra målrettet med å skape verdier, sikre verdier, ha kontroll og nå felles mål.  Vi vil legge godt til rette for bærekraftig og sikker utførelse, i hensynta personvernet til alle våre kunder og ansatte, og sørge for kontinuerlig utvikling og forbedring.

Linn Zachariassen - direktør Strategi

I rollen som strategidirektør har Linn ansvaret for Elvias selskapsstrategi, bærekraftsarbeid, rammevilkår og påvirkningsarbeid, samt ekstern kommunikasjon og kundekommunikasjon. Elvias rolle som nettselskap får stadig større betydning for elektrifiseringen i samfunnet vårt gjennom å være en kritisk infrastruktur, noe som igjen bidrar til økt fokus på selskapets strategi og rolle. Enhet strategi skal sørge for at Elvia som selskap jobber strategisk og målrettet med å lykkes med sitt samfunnsoppdrag og ønsket posisjon fremover. 

Linn Zachariassen. foto

Linn Zachariassen - direktør Strategi

Vi skal bidra til at Elvia lykkes med sin strategi og mål gjennom å forvalte og utvikle gode rammer for det strategiske arbeidet som skal gjøres. Vi skal også bidra til at Elvia tar rollen som en proaktiv partner i elektrifiseringen og i samfunnsoppdraget vårt. Vi skal være synlige og åpent delta i det offentlige ordskiftet, slik at vi kan være en pådriver for å påvirke rammebetingelsene til det beste for kundene våre.

Annikken Pettit Nystrøm - direktør Organisasjonsutvikling

Som direktør for organisasjonsutvikling har Annikken ansvar for organisasjons utvikling og arbeidet innen styrking av Elvias kultur og fellesskap. Vi tror at en åpen og tillitsbasert kultur er grunnlaget for å kunne oppnå en effektiv og nytenkende organisasjon, hvor alle ansatte føler seg inkludert og verdsatt. Vi fortsetter å investere i å bygge en kultur som oppmuntrer til åpen kommunikasjon, samarbeid og anerkjennelse av ulike perspektiver og kompetanser. Dette sikrer en organisering som ivaretar et kontinuerlig utviklingsbehov, med sikte på å bruke hele organisasjonens kompetanse på en effektiv måte.

annikken pettit nystrøm. foto

Annikken Pettit Nystrøm - direktør Organisasjonsutvikling

Å være et proaktiv nettselskap er ambisiøst og krever mye av alle oss som jobber i Elvia. Vår viktigste ressurs for å levere på våre strategiske mål er kraften i fellesskapet vårt. Enheten organisasjonsutvikling har fokus på utvikling av medarbeidere for å sikre at Elvia er en kompetansebedrift med både dybde- og breddekompetanse, og har ledende kompetansemiljøer i bransjen. 

Organisasjonsutvikling jobber i fellesskap med samtlige deler av Elvia, og har et viktig og tett grensesnitt mot fagmiljøet HR og Organisasjon i Eidsiva-konsernet. 

Bjørge Røsæg - direktør Utvikling

Som leder for Utviklingsdivisjonen har Bjørge ansvar alle utviklingsprosessene i selskapet: Innovasjon, forretningsutvikling, digital bransjesamhandling, endrings-/prosjektledelse, porteføljestyring og smidig utvikling. Divisjonen har også det helhetlige IT-ansvaret med arkitektur, leverandørstyring, drift, utvikling, sikkerhet og forvaltning. Til sammen utgjør dette kompetanse og kapasitet for utvikle løsninger og tjenester som løser behovet til både kundene og de som jobber med å planlegge, bygge og drifte Elvias strømnett.

Bjørge Røsæg. Foto

Bjørge Røsæg - direktør Utvikling

Etter fusjonen og etablering av Elvia i 2020 har det vært gjort store teknologiendringer som nå i stor grad er på plass og klar for videreutvikling. Fokuset nå er å sikre at vi utnytter potensialet i IT-plattformen, både funksjonell oppskalering og god bruk av data. Da skal vi forbedre prosesser og tjenester gjennom effektivt samarbeid på tvers i selskapet, og sørge for at vi investerer i de riktige problemene å løse.


Vibeke Ranum - direktør Kundedivisjonen

Som direktør for Kundeområdet er Vibeke ansvarlig for at Elvia ivaretar alle kundehenvendelser og kundebehov på en god måte. Samtidig som hun er ansvarlig for videreutvikling av kundeområdet og kundegrensesnittet for å møte fremtiden sett i lys av nye kundebehov og endringer i bransjens regulering.

Vibeke Ranum

Vibeke Ranum – direktør Kundedivisjonen

Kundedivisjonen omfatter ansvaret for alle kundehenvendelser enten det gjelder kunder som kontakter kundesenteret, kunder som har behov for tilknytning eller økt kapasitet hos alt fra privatkunder til store næringsaktører, håndtering av klagesaker og ivaretakelse av fellesføringsaktører og andre oppgaver som er kundenære. I tillegg til fakturering av nettleie samt god og verdiskapende dialog med kunder der de er.

Kundedivisjonen spiller en viktig rolle for at Elvia skal kunne oppnå målet om å være kundens partner i elektrifiseringen. Målet er at kundene skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med oss, at de får saken sin løst i første kontakt og at de møter en kompetent, nysgjerrig og imøtekommende organisasjon. Vi skal sørge for at våre kunder har den innsikten de trenger for å ta fornuftige valg. Gjennom løsninger for digital samhandling, automatiserte prosesser og tilpasset informasjon skal vi vi kundene våre mulighet til selvbetjening og å ta valg for smart bruk av og tilknytning til strømnettet.

Det er viktig å ha fokus på å sikre rask tilknytning av forbruk og produksjon både gjennom utbygging av nytt nett eller gjennom alternative måter å tilgjengeliggjøre kapasitet på. Vi skal jobbe tett og proaktivt med kundene våre om å finne felles gode løsninger, og involvere oss tidlig i kundenes prosjektutvikling.

I sum er det viktig for oss i Elvia å forstå kundens behov og hva kundene trenger og legge til rette for å levere kundeverdi.

Knut Rikkard Bakken - direktør Nettutbygging

Som leder for divisjon Nettutbygging har Knut Rikkard ansvaret for at Elvia sitt strømnett utvikles, bygges og vedlikeholdes for å møte samfunnets og våre kunders behov, nå og i fremtiden. Divisjonen utarbeider derfor helhetlig og langsiktig planer for å utvikle nettet optimalt, og konkretiserer disse til reelle prosjekter. Nettutbygging har ansvaret for å gjennomføre alle utbyggingsprosjekter som innebærer prosjektledelse, planlegging og oppfølging av disse. Når nettet er ferdig bygget har divisjonen ansvaret for å vedlikeholde strømnettet forsyningsområde. Nettutbygging har også ansvar for at alt nett som bygges og endres skal blir dokumentert til riktig kvalitet, i tillegg til forvaltning av nettselskapets grunnrettigheter under bygging og drift.

Knut Rikkard Bakken. Foto

Knut Rikkard Bakken - direktør Nettutbygging

Vi skal ta en proaktiv rolle i elektrifisering for å sikre en fremtidsrettet utvikling av strømnettet i takt med kundens og samfunnets behov, men vi har liten tid på klimamål. Kontinuerlig fokus på å utvikle våre arbeidsprosesser og systemer for å få ned ledetider i prosjektgjennomføringen er derfor sentralt.

Våre kunder skal ha Norges laveste nettleie. Da må vi sikre at vi gjennomfører de riktige tiltakene og prosjektene i nettet til riktig tid, med lavest mulig enhetskostnader. Vi skal fortsette å ha fokus på tid, kost og kvalitet i utbyggingen og vedlikeholdet av strømnettet men vi skal ta en proaktiv rolle i å ta i bruk ny teknologi og utnyttelse data. Da kan vi ta bedre og riktige beslutninger og se nye muligheter til å effektivisere og automatisere våre arbeidsprosesser.

Skal vi nå våre ambisiøse mål skal vi fortsette å dele og utvikle vår kompetanse på tvers av Elvia, med nysgjerrighet og åpenhet.

Erik Longva - direktør Produksjon

Som leder av divisjon Produksjon har Erik ansvaret for alle operative oppdrag som går til intern utførelse og oppfølging og kontroll av arbeid som utføres i kraftnettet. Divisjonen bidrar til en trygg, sikker og effektiv strømforsyning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Arbeidsoppgavene innebærer feilretting, montasje, anleggskontroll og byggeledelse, samt produksjonsplanlegging og ledelse. I Elvias produksjonsdivisjon jobber det cirka 300 energimontører, kontrollører og planleggere, som har sin arbeidshverdag ute på anleggssteder og ved driftskontor spredt i hele nettområdet på Østlandet. Produksjon bidrar til et sterkt elektro- og anleggsfaglig kompetansemiljø i Elvia og utgjør en av landets største elektroentreprenør- og kontrollvirksomheter. 

erik longva. foto

Erik Longva - direktør Produksjon

Alle som jobber for Elvia og som er i nærheten av våre anlegg skal være trygge og ikke komme til skade. Produksjon har fokus på å redusere risikoen for og konsekvenser ved uønskede hendelser for mennesker og belastningen for miljøet. Det gjør vi ved å bry oss om hverandre og bidra til at Elvia er en attraktiv arbeidsplass. Gjennom smidig utvikling og forbedringer av arbeidsmetoder, systemer og verktøy, så skal vi gjennomføre arbeid i nettet mer rasjonelt og til lavere kostnader, samtidig med at risikoen for uønskede hendelser blir lavere og kundene opplever større verdi av våre leveranser. For å fortsette å utvikle et sterkt fagmiljø skal kompetansen utvides og styrkes, og det er viktig å synliggjøre nettbransjen som en attraktiv arbeidsplass for å sikre rekrutteringen fremover. 

Erik Jansen – direktør Nettdrift

Som direktør for divisjon Nettdrift har Erik ansvar for 24/7/365 overvåking, drift og beredskap i distribusjonsnett og regionalnett og ut mot alle Elvias kunder. Videre har divisjonen ansvar for måling, sensorikk og innsamling, herunder hele måleparken til Elvia (AMS-målerne og andre målere). En stor virksomhet i divisjonen er også Det Lokale Eltilsyn, som sysselsetter over hundre årsverk hos sakkyndige selskap som blant annet gjennomfører el-kontroll hos private og bedrifter. Totalt huser divisjonen cirka 130 egne ansatte.

erik jansen. Foto

 Erik Jansen - direktør Nettdrift

Å sørge for effektiv og sikker drift av strømnettet med høy oppetid, rask respons ved feil og god kommunikasjon til kundene våre er et kontinuerlig fokusområde for Nettdrift. Utnyttelse av data for automatisering og analyse blir viktigere i tråd med at forbruk og produksjon endrer karakter i takt med elektrifiseringen av samfunnet rundt oss, og hvor klimaforandringene kan forsterke påkjenninger på nettet. Driften må håndtere en økt kompleksitet og dynamikk for å bidra til at Elvia klarer å møte kundenes behov for nettkapasitet og samfunnets forventninger til oppetid.