Våre eiere

Elvia er et resultat sammenslåingen av nettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som var hovedvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO.

Fusjonen mellom de to nettselskapene ble offentliggjort sensommeren 2019. Oslo bystyre godkjente 19. juni avtalen om sammenslåingen av de to nettselskapene. Dette ble også behandlet på generalforsamlingene 25. og 27. juni og ble godkjent av myndighetene. Sammenslåingen av de to selskapene regnes som en av de største fusjonene i kraftmarkedet i Norge. En viktig driver for at Hafslund Nett og Eidsiva Nett ble slått sammen, var fordelen ved å ha en større enhet for å kunne møte endringene i bransjen som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering.

1. januar 2020 fikk nettselskapet navnet Elvia. Elvia ledes i dag av administrerende direktør, Anne Sagstuen Nysæther.

Om Eidsiva

Elvia er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi, med hovedkontor på Hamar. Eidsiva-konsernet har rundt 1.200 ansatte hvor 850 jobber i Elvia. Elvia drifter 69.500 kilometer med strømnett. Eidsiva har også ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 450 GWh per år.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Eidsiva investerte for totalt 2,85 milliarder kroner i 2020, hvor Elvia sto for 2,3 milliarder investert i nettinfrastruktur. En betydelig del av Eidsivas utbytte går til eierne og dermed tilbake til samfunnet, men noe brukes også til investeringer i fornybar energi og sikrere strømforsyning til kundene.

Du kan lese mer om Eidsiva her.

Økonomiske resultater

Det er mange som ringer oss og lurer på hvor mye av overskuddet som går til utbytte. Hvor kan man se årsregnskapet til Elvia? Og hvem er det som egentlig eier Elvia?

Her har vi samlet opp den viktigste informasjonen om dette for deg. 

Hvorfor går ikke overskuddet til vedlikehold av nettet, men utbytte til eierne?

Elvia bruker betydelige midler på både investeringer i og vedlikehold av nettet. Det er ingen direkte kobling mellom vedlikehold og utbytte.

Elvia er eid av Eidsiva som igjen betaler utbytte til sine eiere. Eidsiva er  eid av Innlandet Energi Holding, av Oslo Kommune, gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Hvis du ønsker mer innsikt i utbytte og årsrapporter finner du dette på Brønnøysundregisteret og Eidsiva sine sider.

Hvordan kan dere si at nettleiepriser er strengt regulert av NVE når dere har så stort overskudd hvert år?

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye Elvia og andre nettselskaper kan ta betalt for frakt av elektrisk kraft. I den tillatte inntekten er det en andel som skal sikre at bransjen som helhet skal få en avkastning på den kapitalen som er investert, som står i forhold til den risikoen eierne har ved å bruke penger på nettvirksomhet. Denne avkastningen, som kalles referanserenten, er i størrelsesorden 5 %. Grunnen til at overskuddet er stort målt i kroner er at Elvia er et veldig stort selskap hvor det er investert over 20 milliarder i linjer og kabler.

Formålet med reguleringen er at strømnettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Går noe av det vi betaler i nettleie til utenlandskabler?

Ja, overskudd/underskudd på utenlandskabler er en del av nettleien, men hovedsakelig går nettleien til Statnett. Det er Statnett som har konsesjon til å bygge og drifte utenlandskabler. Ofte deles kostnadene ved kablene likt mellom de to landene som deler kabelen. Deler av Elvias nettleie dekker nettleie til Statnett, og der inngår utenlandskablene. Statnett har også en del inntekter ved utenlandskablene. Disse går direkte til en reduksjon av vår nettleie til Statnett. Her kan du lese mer om hva nettleien går til.

Er rapportene offentlige? Hvorfor prøver dere å skjule overskuddet?

Elvias resultater inngår i Eidsivas konsernregnskap. Årsregnskapet til Elvia er offentlig og tilgjengelig for alle på Brønnøysundregisteret og årsrapport for Eidsivakonsernet som helhet finner du på Eidsiva.no

Hvorfor skal vi betale utenlandskabler for å forsyne hele Europa med strøm, mens prisene går opp her hjemme?

Selv om vi ikke drifter utenlandskablene, går en del av nettleien til Statnett som har med dette å gjøre. Elvia har ansvaret for strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Her kan du se hvilke kommuner som tilhører vårt område.

Ofte stilte spørsmål og svar

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strøm til ca. 2 millioner kunder i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vi sørger for at du er på i hverdagen gjennom å drifte og vedlikeholde strømnettet. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med oss kan du lese mer om hvem vi er og hva vi driver med.

Nei, Elvia eier og drifter strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Det vil si at vi står for overføringen av elektrisk energi innenfor dette området. Elvia har ingen rolle innenfor kraftproduksjon som for eksempel vannkraft og vindkraft. Vi er en del av Eidsiva-konsernet, som ikke har operativ virksomhet innenfor kraftproduksjon.

Vår rolle som nettselskap er regulert av Energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat. Disse reguleringene sier at Elvia som eier og vedlikeholder av strømnett ikke skal ha eierskap i kraftproduksjon som for eksempel vannkraft, solkraft og vindkraft. Myndighetene og RME har derfor skilt Elvia og de andre nettselskapene fra virksomhetene som driver med kraftproduksjon og kraftomsetning.

Kraftprodusentene eier alle anlegg og installasjoner innenfor for sine produksjonsområder, inkludert opptransformering til regionalnettet og grensesnittet mot nettselskapene. Når en utbygger har fått tillatelse til å bygge et kraftanlegg for produksjon av vannkraft, solkraft eller vindkraft, er alle nettselskaper i Norge, også Elvia, pålagt å bygge strømnettet som er nødvendig for overføring av kraften fram til eksisterende kraftnett. Elvia må alltid søke tillatelse hos RME for å kunne bygge overføringsanlegget.

By lyser opp kvelden.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Strømlinjer i solnedgang.

Nøytralitet - krav til nøytral opptreden

Elvia er, som alle nettselskap, en regulert monopolist som er underlagt mange lover og regler, blant annet satt av Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi. Det sentrale lovverket i denne sammenheng er energiloven og underliggende forskrifter. Lovverket stiller krav til en årlig nøytralitetsrapport.