Dyrløkke – Ås – Holstad – Kråkstad

Oppgradering av eksisterende 47 kV kraftledning Dyrløkke – Ås – Holstad - Kråkstad samt oppgradering av Ås transformatorstasjon.

NVE – konsesjon

Elvia søkte NVE i februar 2020 om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for oppgradering av 47 kV kraftledning Dyrløkke - Ås-Holstad - Kråkstad og oppgradering av Ås transformatorstasjon.

Elvia søker anleggskonsesjon, samt ekspropriasjonstillatelse og rett til forhåndstiltredelse for erverv av nødvendige rettigheter, for å øke overføringskapasiteten på kraftledningene mellom Dyrløkke, Ås, Holstad og Kråkstad transformatorstasjoner samt ombygging av Ås transformatorstasjon. Ombyggingen innebærer økt transformatorkapasitet, utvidelse av nødvendig elektrisk apparatanlegg og avklaring med grunneiere.

Bakgrunnen for tiltakene er å bedre overføringsforholdene for 47 kV forbindelsene i søndre Follo. Det er stor vekst i Ås-området og lastforbruket forventes å øke fremover. Tiltaket vil sikre tosidig forsyning av Ås-området i lang tid fremover samt minske konsekvensene ved utfall av kritiske komponenter.

Lengden på kraftledningene er ca. 14 kilometer, fordelt på de tre ledningene Dyrløkke – Ås, Ås – Holstad og Holstad – Kråkstad. Kraftledningene består av dobbelkurs gittermaster i stål bygget i perioden 1963-1966 med 47 kV spenningsnivå. Tiltaket innebærer å ta ned det ene linesettet som henger der i dag og erstatte med to nye linesett, som mastene er forberedt for. Eksisterende mastepunkter med tilhørende master vil bli brukt videre.

I Ås transformatorstasjon vil det bli installert to nye 25 MVA transformatorer i eksisterende transformatorceller. Det utvendige 47 kV bryteranlegget utvides med et bryterfelt, og samleskinnene blir oppgradert. Innvendig vil 22 kV anlegget utvides med to avganger samt nødvendig oppgradering av kontrollanlegg.

Kraftledning

MTA-plan høringsutkast

Transport knyttet til bygging, drift og vedlikehold av kraftledninger vil kunne ha uheldige miljøvirkninger. I forbindelse med linemontering vil materiell og utstyr bli fraktet til riggområdene. For å sikre at terrenginngrep begrenses i størst mulig grad under anleggsarbeidet og at opprydding vil bli gjort på en skånsom måte, setter NVE krav om at det utarbeides en Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA-plan).

Planen skal høres/drøftes med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere og endelig godkjennes av NVE før anleggsstart.

MTA-plan til NVE

Kontaktperson

Jøran Eng, prosjektleder i Elvia, tlf 959 81 091e-post